de burgers niet kon aandoen het te verlaten pand niet te kopen Zo'n geval is de aankoop, vermeld onder punt 78b, In het onderhavige geval is er duidelijk sprake van een ac tief aankoopbeleid van de gemeente Het is niet dringend noodzakelijk het kostbare pand (bijna f 200 000 reeds thans aan te schaffen Daarom zal de fractie van D 66 te gen het onderhavige voorstel stemmen De heer GEERLINGS herinnert eraan bij de behandeling van agendapunt 78a reeds te hebben aangekondigd tegen het onderhavige agendapunt te zullen stemmen. Aange nomen mag worden dat burgemeester en wethouders toen reeds hebben kennis genomen van deze mededeling die ook geldt voor de agendapunten 78f, 80b, 80c en 13d, De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT merkt op dat de gemeente ook in het onderhavige geval aankoopt op verzoek van de betrokkene De heer JONKER: Daarover kunnen wij natuurlijk discus sieren. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat de betrokkene wel door bepaalde omstandighe den is gedwongen uit te zien naar een ander pand. De be trokkene heeft de bedrijfsruimte waarover hij beschikt niet op helemaal legale wijze verkregen. Hij heeft beseft dat hij moest uitzien naar een ander punt, ook daarom wil hij vertrekken. Ook hij zit op de schopstoel Het voorstel wordt, met vaststelling van de desbetreffen de begrotingswijziging, zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Mevrouw Alting-Ambrosius, mevrouw Korthuis-Elion, mevrouw Oranje-Entink, mevrouw Walma van der Molen- De Vries en de heren Blaauw, Van Ee, Geerlings en Jon ker krijgen op hun verzoek aantekening in de notulen, dat zij zich met de genomen beslissing niet hebben vere- nigd. f de Wilhelminalaan van Lindner Industrie N V De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële com missie de volgende opmerking is ingekomen: ,,De finan ciële commissie kan zich met dit voorstel verenigen met uitzondering van twee leden, die tegen dit voorstel zijn en één lid, dat zich zijn stem voorbehoudt Dit voorstel wordt, met vaststelling van de desbetreffende begrotingswijziging, zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Mevrouw Alting-Ambrosius, mevrouw Korthuis-Elion, mevrouw Oranje-Entink en de heren Blaauw, Van Ee en Geerlings krijgen op hun verzoek aantekening in de notu len, dat zij zich met de genomen beslissing niet hebben verenigd. g. de Birkstraat van P,H, Schouten, De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat met de onderhavige aankoop slechts een gering bedrag is gemoeid In het geding zijn bepaalde erfpachts afspraken die vanwege de rechtszekerheid van de betrok kenen worden geregeld op de in het voorstel vermelde wijze. In feite is er sprake van een financiële sanerings kwestie. Het voorstel wordt met vaststelling van de desbetreffen de begrotingswijziging, zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 79 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet we gens uitbetaling van een belastingschade Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 80 Voorstel tot aankoop van grond, gelegen aan/nabij de: a. Kerklaan te Zeist van de firma J v.d Krol. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële com missie de volgende opmerking is ingekomen: ,,De finan ciële commissie kan zich met dit voorstel verenigen, Drie leden behouden zich hun stem voor," De heer PIEREN herinnert eraan dat in de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan nadrukkelijk is gevraagd om voor vandaag bij de gemeente Zeist te informeren of deze gemeente al dan met akkoord zou gaan met de door de gemeente Soest ter plaatse te realiseren sportvelden. Het zou vervelend zijn, wanneer Zeist niets afweet van het feit dat Soest grond aankoopt op het grondgebied van Zeist Voor vandaag zou antwoord worden gegeven op de in de commissie gestelde vraag, De heer GEERLINGS meent dat in de financiële com missie is gesteld dat er geen onherroepelijke stappen be horen te worden genomen alvorens de gemeente Zeist heeft laten blijken dat zij het eens is met de bedoelingen die Soest heeft met de aan te kopen grond, Aangenomen mag worden dat de gemeente Zeist tegen de aankoop als zodanig geen bezwaar heeft, maar zij kan natuurlijk wel bezwaar maken tegen het gebruik dat van de grond zal worden gemaakt. De heer VAN POPPELEN sluit zich gaarne aan bij de door de heren Pieren en Geerlings gemaakte opmerkin gen. De heer DE GROOT zegt dat zijn besluit om al dan niet voor het voorstel te stemmen zal afhangen van het ant woord op de vragen of er inderdaad contact heeft plaats gevonden met de gemeente Zeist en of het gemeentebe stuur van Zeist geen bezwaar heeft tegen de plannen van de gemeente Soest met de grond. Wanneer het gemeen tebestuur van Zeist akkoord gaat met hetgeen thans wordt voorgesteld, dan heeft spreker geen enkel bezwaar tegen de aankoop De heer VERHEUS meent dat de gemeente Zeist geen bezwaren zal hebben. In het verleden, toen wethouder Van Zadelhoff nog de portefeuille van openbare werken beheerde, is hetzelfde stuk grond al eens in het geding geweest Gesteld is toentertijd dat het plan wel uitvoer baar was, maar dat de P P.D. - of misschien een nog ho ger lichaam - bezwaar maakte tegen het doel, omdat de grond buiten de woonkern was gelegen. Wellicht is dit bezwaar inmiddels door de een of andere wijziging weg genomen. De wethouder DE HAAN: Toentertijd ging het om de grond achter de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De heer VERHEUS: Ik meen mij te herinneren dat toen is gesteld dat de grond binnen een bebouwde kern behoort te liggen. Aan die voorwaarde voldoet ook het onderha vige stuk grond bepaald niet. Iedereen is zich ervan be wust dat de te realiseren velden in een enorme behoefte zouden voorzien, maar ik weet niet of die voorwaarde nog steeds geldt. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT merkt op dat er over de onderhavige kwestie reeds lang geleden overleg is geweest met de gemeente Zeist, Aangenomen mag worden dat de heer Verheus doelt op het plan dat er ooit is geweest met betrekking tot de aan leg van sportvelden nabij de rioolwaterzuiveringsinstalla tie. Dat plan is toen ontwikkeld door de Heidemaatschap pij De gemeente Zeist bleek bezwaren te hebben tegen dat plan, vooral in verband met de bouw van opstallen bij die velden. Toentertijd is door Zeist reeds gewezen op de mogelijkheden bij het zandgat van de heer Van der Krol. c 68

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 69