Dit schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving, e. Brief d.d. 1 december 1970 van de heer E.P. Sival, waarbij er op aangedrongen wordt te onderzoeken of de geplande Rijksweg nr. 28 langs de bebouwde kom van Soesterberg ingegraven kan worden, met voorstel de heer Sival te berichten, dat hierover van gemeentewege reeds een verzoek aan Rijkswaterstaat is gedaan. De heer PIEREN zegt dat hij, als inwoner van Soester berg, namens alle fracties enige opmerkingen wil maken over het voorstel van de heer Sival. Spreker stelt voor de brief van de heer Sival niet voor kennisgeving aan te nemen, doch een bepaalde actie te plegen. Het tracé van de nieuwe rijksweg nr. 28, gepland ten zui den van Soesterberg, is reeds in 1963 vastgesteld door rijkswaterstaat. Regelmatig is door raadsleden tijdens raadsvergaderingen en informele bijeenkomsten gevraagd hoe nu precies de weg komt te lopen, mede in verband met de plaats van de begraafplaats, de rioolwaterzuive ringsinstallatie en het destijds door de Nederlandsche Heidemaatschappij ontworpen plan voor een sportcom plex. Het plan bleef zeer mistig, onder meer omdat rijks waterstaat een zodanig autonome instantie was (en soms nog wel eens is) dat het moeilijk was om inspraak te ver krijgen. Eerst eind 1970, bij de bespreking van het uit breidingsplan Oude Tempellaan met de commissie ge meentelijke plannen van de provincie, bleek aan het col lege van burgemeester en wethouders dat de nieuwe rijks weg nr. 28 niet zou worden ingegraven. De raad betreurt het in hoge mate dat het college van burgemeester en wet houders zo laat in kennis is gesteld van de juiste plannen van rijkswaterstaat. Bij de opening van de Ketelbrug en bij andere gelegenhe den heeft de minister van verkeer en waterstaat, de heer Bakker, medegedeeld dat het ministerie meer inspraak van alle betrokkenen wenselijk acht. Gelukkig kan wor den geconstateerd dat in die richting vorderingen worden geboekt. Ook de gemeente Soest is ten nauwste betrokken bij de aanleg van de nieuwe rijksweg nr. 28. Daarom stellen de gezamenlijke raadsfracties voor de brief van de heer Si val niet voor kennisgeving aan te nemen, doch op zeer korte termijn een schrijven te richten aan de minister van verkeer en waterstaat Een afschrift van de brief aan de minister dient naar de mening van alle raadsfracties te worden gezonden aan de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat en aan de fractievoorzitters van al le in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke par tijen. In bedoeld schrijven dient te worden gevraagd of de minister van verkeer en waterstaat bereid is om alsnog op korte termijn te bezien of de nieuwe rijksweg nr. 28 wel kan worden ingegraven. Bij Zeist wordt de weg wel ingegraven, doch juist bij Soesterberg wordt de weg om hoog geleid tot een hoogte van ongeveer 5 m a 6 m bo ven het maaiveld. De situering van de weg bij Soester berg zal het landschappelijk schoon in hoge mate aantas ten. Ook het totale leefmilieu in Soesterberg zal in hoge mate worden aangetast, o.a. door de volgende oorzaken: 1. een veel grotere geluidshinder; 2. het niet meer kunnen zien van het bosgebied; 3. bij ongevallen bestaat de kans op groot gevaar voor het dorp; 4. de Soesterbergers zul len het gevoel hebben opgesloten te zitten en 5. het uiter lijk van het dijklichaam zal zeker de eerste jaren niet fraai zijn. Jarenlang is er in de raad gesproken over de vele zandaf- gravingen rondom Soesterberg. Nu is er echter geen zand- afgraving in het geding, maar een zandophoging. Wan neer de weg wordt ingegraven, zal men juist veel zand ter beschikking krijgen. Dat is naar de mening van alle fracties een belangrijk aspect. De plannen van rijkswaterstaat zullen o.a. tot gevolg heb ben dat: ade voor Soesterberg zo noodzakelijke wo ningbouw opnieuw wordt beinvloed; b) de beschikbare oppervlakte voor woningbouw sterk wordt gereduceerd; c) waarschijnlijk de exploitatiekosten zullen stijgen; d) de zo nodige uitbreiding van Soesterberg in belangrijke ma te wordt uitgesteld en e) het landschappelijk schoon wordt aangetast door de opwerping van een aarden wal. Alle raadsfracties verzoeken het college voornoemde as pecten - en waarschijnlijk nog wel enige andere - kenbaar te maken aan de minister van verkeer en waterstaat. Het verdient aanbeveling dat de brief op zeer korte termijn wordt verzonden, terwijl afschriften dienen te worden gezonden aan de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat en aan de fractievoorzitters van alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. De VOORZITTER merkt op dat de door de heer Pieren genoemde argumenten voor ingraving en tegen de aan brenging van een dijklichaam worden onderschreven door het college. Nagegaan zal nog kunnen worden of er nog meer argumenten zijn aan te voeren voor ingraving van de nieuwe rijksweg nr. 28. Burgemeester en wethou ders hebben hun voorkeur voor ingraving reeds kenbaar gemaakt bij rijkswaterstaat. Spreker heeft reeds contact gehad met het hoofd directie wegen. Er is een afspraak gemaakt voor een bespreking over twee en een halve week. Deze bespreking kan pas op dat tijdstip plaatsvin den, omdat de betrokken functionaris twee weken met vakantie gaat. Direct na terugkomst van de betrokken functionaris zal het gesprek plaatsvinden. Het hoofd di rectie wegen heeft zich ook bereid verklaard een paar da gen later naar Soesterberg te komen om overleg te plegen met het Soesterbergse actiecomité en om ter plaatse de zaak te bekijken. Aangenomen mag worden dat het overleg in dezen nog helemaal open is. De aanleg van rijkswegen heeft twee kanten, namelijk een zuiver wegtechnische kant (ligging weg, kruisingen, tracé etc.) die wordt beoordeeld door de technici, en een politieke kant, waardoor de volksvertegenwoordiging en de minister van verkeer en waterstaat iets hebben te zeggen over het tracé e.d. Wanneer de technici honderd procent duidelijk aantonen dat de weg op een bepaalde manier móet worden aangelegd, dan zal de politieke kant waarschijnlijk bakzeil halen. De heer Pieren heeft uitsluitend aandacht besteed aan de politieke kant, minister, vaste Kamercommissie en frac tievoorzitters. Zelf is spreker begonnen de zaak aan de technische kant aan te kaarten, want hij heeft het idee dat de zaak vrij gauw bekeken is, wanneer de directie wegen tegen de minister zegt: Wij kunnen het beter zo doen, want dan krijgen wij geen narigheid in Soesterberg. De minister zal, aldus spreker, tot nog toe echt niet heb ben bekeken hoe die nieuwe rijksweg nr. 28 precies loopt. Vermoedelijk heeft de minister van verkeer en water staat nog geen idee van het tracé. Daarom verdient het aanbeveling om, voordat een brief aan de minister wordt verzonden, het gesprek met het hoofd directie wegen af te wachten. Het hoofd directie wegen is reeds medege deeld dat er grote kans bestaat dat de raad het college zou voorstellen een brief te zenden aan de minister van verkeer en waterstaat. De betrokken functionaris heeft te kennen gegeven, dat hij een dergelijke gang van zaken zou betreuren, omdat hij eerst nog eens wilde praten. Daarom zal er zeer spoedig een onderhoud plaatsvinden. Wel ontstaat daardoor weer een vertraging van twee a drie weken. Het hoofd directie wegen heeft medegedeeld dat dat korte oponthoud geen enkele rol zal kunnen spe len. Op 9 februari a.s. vindt het onderhoud tussen het 5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 6