gen' Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen b, de vervallen opcenten op de hoofdsom van de grond belasting en de personele belasting opnieuw te heffen De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De fi nanciële commissie kan zich verenigen met dit voorstel, met uitzondering van twee leden die tegen het voorstel tot heffing van opcenten grond- en personele belasting zijn." De heer LEVINGA meent dat hetgeen hij dinsdag jl tij dens de vergadering van de financiële commissie heeft gezegd nog enige toelichting vereist, Hij heeft bezwaren tegen het onderhavige voorstel, omdat hij de consequen ties op langere termijn niet kan overzien en omdat hij het standpunt inneemt dat in het algemeen de rijksover heid de door een gemeente benodigde gelden beschikbaar moet stellen, Die gelden dienen afkomstig te zijn uit een progressieve belastingheffing Deze progressiviteit komt in gevaar, wanneer de gemeenten zelf belastingen gaan heffen. Bovendien krijgt men dan het verschijnsel dat de ene gemeente soms veel meer belasting heft dan een andere gemeente, afhankelijk van het gevoerde beleid en de financiële situatie van de betrokken gemeenten Het valt te betreuren dat de rijksoverheid de laatste jaren steeds meer het accent van de directe naar de indirecte belastingen verlegt (bijv. de B.T.W.). Daaraan moet de gemeente niet meedoen. Er dient belasting te woiden ge heven naar draagkracht. Daarom bevalt spreker ook de volgende op pagina 5 van het voorstel vermelde zinsnede niet: „Uit het bovenstaande volgt dat, als de gemeente in de toekomst genoodzaakt wordt over te gaan tot belasting verhogingen, deze nagenoeg uitsluitend de gebruikers van onroerend goed kan treffen." Dat betekent dat deze verhoging niet de eigenaars zal treffen. Daarom zal de fractie tegen het voorstel inzake de grondbelasting en de personele belasting stemmen, De heer GEERLINGS acht zich zelf zo progressief dat hij geen behoefte heeft aan nog progressievere belastin- Hij wil de wethouder van financiën en diens staf een compliment maken voor de duidelijkheid en de volledig heid ter zake van de onderhavige moeilijke materie. Het heeft enige moeite gekost om de materie in het hoofd op te nemen, maar dat ligt naar sprekers wijze van zien geenszins aan de opstellers van het stuk De fractie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de zaak, zij is bereid in te stemmen met hetgeen wordt voorgesteld, De heer DE GROOT merkt op dat het hem op het ogen blik aan voldoende inzicht ontbreekt in de gehele mate rie om op een verantwoorde wijze een beslissing te nemen. Hij staat wat huiverig tegenover het uitbreiden van de bevoegdheid van de gemeente tot het heffen van belas tingen; in feite is er sprake van het terugdraaien van de klok. Tientallen jaren geleden was de belastingheffings bevoegdheid van de gemeenten belangrijk groter dan thans. De toen bestaande situatie was beslist niet verkies lijk. Spreker verzoekt burgemeester en wethouders het onder havige voorstel aan te houden en de raad daarna - zo mo gelijk in een openbare bijeenkomst - nadere voorlichting te verschaffen. Mocht aanhouding van het voorstel op overwegende bezwaren stuiten, dan zal spreker niet kun nen instemmen met hetgeen wordt voorgesteld De wethouder EBBERS meent dat de zaak vrij eenvoudig is In principe verandert er op dit moment nog niets. Bij de invoering van de te zijner tijd te heffen onroerend- goedbelasting zal de raad volledig worden ingelicht. Die invoering zal pas over vier a vijf jaar plaatsvinden, omdat het verzamelen van de gegevens een bijzondere arbeidsin tensieve aangelegenheid is; huis aan huis zullen tal van gegevens moeten worden verzameld. Op het ogenblik gaat het slechts om de continuering van een bestaande situatie. Het is niet mogelijk het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering, want de griffie heeft al gevraagd waar het raadsbesluit blijft; voor 1 juni moet het raads besluit bij de griffie zijn. Daarom staat spreker beslist afwijzend tegenover aanhouding van het onderwerpelij- ke voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. De heren Grift, De Groot, Levinga en Pieren krijgen op hun verzoek aantekening in de notulen, dat zij zich met de genomen beslissing met hebben verenigd, 84 Voorstel tot wijziging van de legesverordening. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De fi nanciële commissie kan zich met dit voorstel verenigen, met uitzondering van één lid dat tegen is," Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt dat in de toelichting met betrekking tot de voorgestelde nieuwe tekst van ar tikel 25 wordt opgemerkt: ,,In verband met de ingebruikneming van de nieuwe trouwzaal is het verschil tussen le en 2e klasse opgehe ven." Op het ogenblik wordt bij een eerste-klassehuwelijk de rode loper uitgelegd, terwijl er ook bloemen aanwezig zijn Zullen thans alle huwelijken worden voltrokken op de voor de eerste klasse geldende wijze of zal de huwe lijksplechtigheid in het vervolg van geringere allure zijn? De heer-JONKER zegt uit de toelichting bij artikel 7 met genoegen te hebben geconstateerd, dat burgemees ter en wethouders voorstellen een reductie in te voeren voor hen die de raadsvoorstellen en/of raadsnotulen af halen. Dit voorstel komt een heel eind tegemoet aan de wensen van de fractie van D'66 De heer LEVINGA zegt dat hij, evenals in de financiële commissie tegen het onderhavige voorstel zal stemmen. De VOORZITTER zegt dat er bij ieder huwelijk bloemen zullen zijn. De rode loper past niet meer op de nieuwe stoep, zodat er in het vervolg geen loper meer zal worden uitgelegd bij huwelijken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen De heer Levinga krijgt op zijn verzoek aantekening in de notulen, dat hij zich met de genomen beslissing niet heeft verenigd. 85 Voorstel tot het verstrekken van leningen aan de bouw vereniging „Goed Wonen" voor de bouw van 6 eengezins woningen, 86 Voorstel tot het verstrekken van een hypothecair krediet aan een ambtenaar voor het kopen van een woning. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder discus sie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 87 Voorstel tot het vaststellen van nieuwe verordeningen op de leveringsvoorwaarden en de tarieven van het gemeen telijk gasbedrijf De heer VERHEUS zegt dat in de toelichting onder H-e onder meer wordt opgemerkt: „na de meteropname aan het eind van het verbruiksjaar 70

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 71