Nr. 5 19 mei 1971 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag 19 mei 1971 te 19.30 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS de heer H. Borreman. Tegenwoordig de leden: mevrouw G.G.A. Alting-Ambrosius, ir. W.A. Blaauw, drs. L.J. Dijkstra, ir. M.A. van Ee, J.J. Eb- bers, J.W.H. Geerlings (later), P. Grift, M. de Groot, K. de Haan, D. Hoekstra, drs. H.M. Jonker, J.C. Korte, mevrouw mr. E. Korthuis-Elion, K. Levinga, R.A. van Logtenstein, drs. G.H. Oldenboom, mevrouw P.J. Oranje-Entink, J.R. van Poppelen, A.H.F. Smit, J.C. Smits, P.L.J.M. Storimans, C. Verheus, mevrouw T.R. Walma van der Molen-De Vries en mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt. Afwezig met kennisgeving is het lid: P.C. Pieren. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Spreker zegt dat men zal hebben gezien dat de geluidsinstal latie is gearriveerd. Hij verzoekt de leden bij het spreken de rode knop in te drukken. Zodra men is uitgesproken dient de knop wederom te worden ingedrukt, opdat de microfoon wordt uitgeschakeld. Doet men dat niet, dan zal hetgeen men tegen zijn buurman zegt eveneens via de geluidsinstal latie op de band worden opgenomen, waardoor het maken van de notulen heel veel moeilijker wordt. De heer VAN POPPELEN meent dat reeds is afgesproken dat de raadsleden pas van de geluidsinstallatie gebruik zul len maken, wanneer zij het woord hebben gekregen van de voorzitter. De VOORZITTER zegt dat een dergelijke gang van zaken voor hem het werken veel gemakkelijker maakt, omdat hij dan weet uit welke richting het geluid komt. Onlangs is wethouder De Haan een koninklijke onderschei ding uitgereikt. Spreker wenst de wethouder van harte ge luk. Ieder verheugt zich over het feit dat het werk dat door de heer De Haan gedurende lange tijd in het algemeen be lang in Soest is gedaan, waardering van hogerhand ontmoet. Het idee bestaat dat de verleende onderscheiding enigszins verband houdt met een jubileum dat aanstaande is. Op 13 juni a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer De Haan tot wethouder van de gemeente Soest werd benoemd. Soest had toen nog een noodraad. Het gemeentebestuur is bezig met de voorbereiding van een eenvoudige herdenking van dat feit op zaterdag 12 juni a.s. Aangenomen mag worden, dat er op die middag wel gelegenheid zal zijn om wethouder De Haan te complimenteren. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt namens de raadsleden een gelukwens aan het adres van wethouder De Haan te willen uitspreken. Zij doet dit van ganser harte. De gemeente is haast niet denkbaar zonder - zoals destijds in de krabbels van Krelis stond - „de bovenste beste wethouder De Haan". Namens alle raadsleden feliciteert spreekster de heer De Haan met de verleende koninklijke onderscheiding. De wethouder DE HAAN zegt dank voor de aan zijn adres gerichte felicitaties. De koninklijke onderscheiding kwam volkomen onverwacht, hetgeen wel bijzonder prettig was. Gelet op de lovende woorden die zijn gesproken, kan wor den gesteld, dat eens te meer blijkt dat noodvoorzieningen lang kunnen duren, getuige het feit dat spreker reeds vanaf de noodraad in 1946 wethouder is. Tijdens het jubileum bestaat waarschijnlijk wel gelegenheid om meer op de zaak zelf in te gaan. Het lijkt hem thans be ter om over te gaan tot de orde van de dag. Hij dankt allen zeer voor de uitgesproken felicitaties. 99 Notulen dd. 18 maart 1971. Met betrekking tot deze notulen zijn de volgende voor stellen tot wijziging ingekomen: WIJZIGING NOTULEN. VOORSTEL DE HAAN. Op pagina 31, rechter kolom, dient in de 9e regel v.o. het getal 190 te worden vervangen door het getal 101. Op pagina 36, linker kolom, dient in de 3e regel v.o. het woord woonwagenkamp te worden vervangen door het woord woonwagenschap. De notulen worden, met inachtneming van de wijzigin gen, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 100 Ingekomen stukken. a. Brief van 17 april 1971 van mevrouw M.C. v.d. Molen-Verburgt, waarbij de verontrusting wordt uit gesproken over de geprojecteerde verbinding tussen de Birkstraat en de Koningsweg, via Bartolottilaan, Van Beuningenlaan, Dennenweg en Esdoornlaan, met voorstel adressante overeenkomstig de bij de stukken ter inzage gelegde concept-brief te berichten. De VOORZITTER deelt mede dat van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan de volgende opmer king is ingekomen: „De commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan verenigt zich met dit voorstel, mits de brief wordt aangevuld met een zin waarin staat, dat adressanten nog nader bericht krijgen omtrent het tijdstip van tervisielegging van het bestemmingsplan." De heer VAN EE vraagt of hij het volgende ingeko men stuk eveneens in zijn beschouwing mag betrek ken, want de onder de letters a en b ingekomen stuk ken hebben beide betrekking op hetzelfde onder werp. De VOORZITTER: Ik geloof dat dat inderdaad het beste is. De heer VAN EE zegt dat de achtergrond van de on derhavige aangelegenheid is gelegen in het feit dat zich in een ogenschijnlijk vroeg stadium een verkeerssitua tie voordoet waarop de mensen nog niet zijn voorbe reid. Door een omlegging worden de Heideweg en an dere straten bijzonder veel gebruikt, waardoor velen worden geconfronteerd met een drukker verkeerssitua tie. Het is mogelijk dat men in de toekomst eveneens van bedoelde straten gebruik zal maken om van de Birkstraat in de Koningsweg te kunnen komen. Daar om is het voorstelbaar dat vele inwoners verontrust zijn. De briefschrijfster wordt naar sprekers wijze van zien met het antwoord van het college een beetje met een kluitje in het riet gestuurd, want er wordt geen duide lijk antwoord gegeven. Alleen wordt opgemerkt dat er sprake zal zijn van een verbinding met een secun dair karakter. Verwezen wordt naar het bestemmings plan Soest-Zuid. Men kan echter niets afleiden uit het geen met betrekking tot dit bestemmingsplan tot nu toe bekend is. Ook kan niet worden nagegaan of be doelde verbinding in de toekomst wellicht toch belang rijker wordt dan nu wordt gesuggereerd door het colle ge- De V.V.D.-fractie meent dat de bewoners duidelijker moeten worden geïnformeerd over de toekomstige si tuatie. Het is niet voldoende om te zeggen dat er 73

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 74