sprake zal zijn van een secundaire verbinding en dat men voor het overige maar moet kijken naar het be stemmingsplan Soest-Zuid Voor de voorlichtingsamb tenaar is er op dit gebied veel werk te doen, hij zal de mensen o.a moeten voorlichten over wat er precies gaat gebeuren met een verbinding als waarop de brief schrijfster doelt en die door het college is bestempeld als een secundaire weg. De heer VAN POPPELEN merkt op dat de onderhavi ge aangelegenheid al eens ter sprake is gekomen in een informele raadsvergadering, Het is begrijpelijk dat sommige inwoners van Soest, vooral wanneer zij worden geconfronteerd met een tijdelijke wegomlegging, zich ongerust maken over het zich bewegen van te veel verkeer in de woonbuurten. Het beleid van de gemeente Soest zou er dan ook op moeten zijn gericht om het doorgaande verkeer zo veel mogelijk uit de woonwijken te houden. Voorko men dient te worden dat het verkeer zich langs sluip wegen door Soest begeeft. Het is verheugend dat de gemeente thans over een voorlichtingsambtenaar beschikt. Verleden jaar heb ben de fracties van K.V.P. en P.C.F. in een uitvoerige nota het college gevraagd om een voorlichtingsambte naar aan te stellen. De beide fracties hebben toen in een aantal punten uiteengezet welke inhoud zij aan de functie van de voorlichtingsambtenaar toedenken. Aan die punten is niet helemaal voldaan. Te hopen zij dat de raad binnenkort zal mogen vernemen wat de voorlichtingsambtenaar precies gaat doen en welke be voegdheden hij krijgt. Door middel van de voorlichtingsambtenaar zal een grotere openheid kunnen worden verkregen, waar door het bijv. mogelijk is verontrusting bij bewoners weg te nemen. Te hopen zij dat de gemeenteraad in het onderhavige geval een eensgezind beleid zal voeren, waardoor kan worden voorkomen dat er in Soest vele sluipwegen ontstaan. De VOORZITTER zegt dat het traceren van de wegen die nogal wat verkeer moeten opvangen zal dienen te geschieden aan de hand van het wegenstructuurplan. In dit plan zullen wegen zijn opgenomen die zo'n goe de verbinding garanderen, dat zij het verkeer als het ware uit de woonwijken wegzuigen, waardoor het ver keer zich op die wegen zal concentreren en de woon wijken zoveel mogelijk van verkeer verstoken zullen blijven. Er zal natuurlijk wel altijd verkeer in de woon wijken blijven. Soest wordt groter en de autodicht heid wordt groter, waardoor er meer en meer met auto's wordt gereden. Men zal dan ook rekening moe ten houden met een tendens tot meer verkeer in de wijken. Ook op het ogenblik wordt er voor het verkeer tussen het Soesterveen en Amersfoort gebruik gemaakt van de in de brief bedoelde route, want via Foekenlaan en Den Blieklaan wordt het Soesterveen bereikt. Er wordt over gedacht om de bocht in de Foekenlaan, vooral in verband met de ongelukkige ligging van de spoorweg overgang tussen de Foekenlaan en de Den Blieklaan, eruit te halen en een bajonetaansluiting te maken. Bedoelde bestaande verbinding wordt nogal wat ge bruikt. Te verwachten valt dat de verbinding in de toe komst door de grotere autodichtheid en de toeneming van het aantal inwoners nog meer zal worden gebruikt. Aan de andere kant hoopt het college dat door de aan leg van nieuwe wegen en het verbeteren van andere we gen een oplossing kan worden geboden. Meerbedoelde route wordt voor een groot gedeelte gebruikt door hen die zich van Soesterberg naar het Soesterveen begeven. Dit verkeer zal in de toekomst vooral gebruikt kun nen maken van de te verbeteren Ossendamweg. Het college hoopt van harte dat de Ossendamweg, die een behoorlijke weg zal worden, gedurende geruime tijd zoveel mogelijk verkeer zal aantrekken, waardoor het doorgaande verkeer buiten de woonstraten in Soest-Zuid kan worden gehouden, hoewel er natuur lijk altijd wijkverkeer zal blijven bestaan. Het college streeft ernaar om de woonwijken zoveel mogelijk te ontlasten van verkeer. De in het ingekomen stuk genoemde verbinding was reeds tijdens een in 1967 in het gemeentehuis gehou den tentoonstelling te zien. Misschien heeft men zich nooit gerealiseerd dat er in feite sprake was van een bestaande verbinding. Wanneer zo'n verbinding met een apart lijntje op de kaart komt, meent men dat er ineens sprake is van iets bijzonders. De bedoeling van het college is zeer bepaald om het verkeer te voeren over de daartoe aangelegde wegen en niet door de woonwijken, Spreker meent dat de informatie aan de burgerij in het verleden over de onderhavige aangelegenheid nogal ruim is geweest. De verbinding is op een tentoonstel ling te zien geweest, terwijl een ambtenaar gedurende enige tijd op zeer ruime schaal de plannen heeft toe gelicht. Men heeft derhalve kennis kunnen nemen van de plannen. Er is op dit ogenblik slechts sprake van plannen die pas vaste vorm krijgen, wanneer de raad een besluit neemt. Er is thans slechts sprake van voor studies. De burgerij behoeft zich niet zo verschrikke lijk zenuwachtig te maken over iedere voorstudie, want de vraag is nog maar of een bepaalde voorstudie wordt verwezenlijkt. Het is bepaald niet zo dat de inwoners ineens voor een fait accompli zijn gesteld. Indien men zich op de hoog te had willen stellen, zou men eerder op de hoogte zijn geweest van de plannen. De voorlichting zal,door het feit dat Soest thans over een voorlichtingsambtenaar beschikt, ongetwijfeld nog wat ruimer, gemakkelijker en misschien ook wat popu lairder worden, waardoor de mensen wellicht directer worden bereikt. Nogmaals zij opgemerkt dat het streven van het colle ge erop is gericht om het verkeer zoveel mogelijk uit de wijken te houden, hoewel er altijd een zeker ver keer zal blijven. Hoe minder de grotere verkeerswegen voldoen aan de hen te stellen eisen, des te meer zal er gebruik worden gemaakt van sluipwegen. Sluipwegen zoekt men niet voor zijn plezier, men zoekt ze alleen, omdat de normale route veel moeilijkheden oplevert. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt dat er bij haar nog een stukje ongerustheid is blijven bestaan. Deze onge rustheid heeft betrekking op de deze maand te ver wachten tervisielegging van het bestemmingsplan. De vakantietijd is aanstaande. De V.V.D,-fractie meent dat men niet van de bewoners kan verwachten dat zij hun vakantieplannen annuleren om het bestemmings plan Soest-Zuid in te zien. Wie krijgt bericht dat het plan ter visie ligt? Alleen degenen die een brief heb ben gezonden of alle bewoners? De VOORZITTER zegt dat het gemeentebestuur doorwerkt, ook in vakantietijd; het gemeentebestuur heeft geen vakantie. Daar er vele termijnen en proce dures in acht moeten worden genomen zou er een te grote stagnatie ontstaan, wanneer de zaak zou moeten worden stopgezet. Het bestemmingsplan ligt geduren-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 75