Stichting Soester Natuurbad te wijzigen, waardoor het mogelijk wordt de gehele leningsactiviteit af te wikkelen. Het voorstel wordt, met inachtneming van de door de heer De Haan toegevoegde wijziging van de stichtings- acte van de Stichting Soester Natuurbad, zonder hoof delijke stemming aangenomen. De VOORZITTER vraagt zich af of een dergelijke wijziging ook niet moet worden aangebracht in de stichtingsacte van de Stichting Lichamelijke Opvoeding en Sport. Bevat deze acte wellicht reeds zo'n bepa ling? De wethouder DE HAAN: U hebt gelijk. Wij hebben kennelijk al eens een geldgever gehad die de betrokken bepaling niet als een bezwaar heeft ondervonden, wel licht had deze geldgever voldoende vertrouwen in de gemeente. Voortgaande zegt spreker dat het aanbeveling verdient artikel 21, punt 5 van de stichtingsacte van de Stich ting Lichamelijke Opvoeding en Sport op precies de zelfde wijze te wijzigen, opdat in de toekomst lenin gen ten behoeve van de Sportstichting op correcte wij ze kunnen worden afgehandeld. De VOORZITTER stelt hierna aan de orde: b. wijziging stichtingsacte Stichting Lichamelijke Op voeding en Sport. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 105 Voorstel tot ruiling van grond, gelegen aan de Wal deck Pyrmontlaan met G. van Schaik. Dit voorstel wordt teruggenomen. 106 Voorstel tot verpachting van enige percelen grond op de Soester Eng aan H. van Logtenstijn en H.A. Schot horst. 107 Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst inza ke uitbetaling van rente in verband met een gesloten koopovereenkomst met A. van Vliet. 108 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de reconstructie van de Generaal Winkelmanstraat te Soesterberg. 109 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanschaffen van een aantal loco-dozen met bijbehorende boekjes ten behoeve van de openbare Margrietschool voor g.l.o. Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 110 Voorstel tot het instellen van een gemeenschappelijke schoolraad als bedoeld in artikel 45 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Mevrouw ORANJE-ENTINK spreekt haar voldoening uit over het feit dat er thans een schoolraad zal wor den ingesteld. Aan het slot van de tweede alinea schrijven burgemees ter en wethouders: „Vrijwel algemeen werd toen echter geoordeeld dat voor een dergelijk college" - de schoolraad - „op dat ogenblik de tijd nog niet rijp werd geacht". Reeds jarenlang heeft spreekster gepleit voor het in stellen van een schoolraad, aangezien een dergelijk li chaam in overeenstemming is met de geest van de tijd. De zo broodnodige inspraakmogelijkheden moeten zo snel mogelijk worden verwezenlijkt. Zij heeft grote verwachtingen van de schoolraad die onder meer een taak krijgt bij de benoeming van schoolhoofden, de per leerling beschikbaar te stellen bedragen, de leerplannen en de organisatie en uitbrei ding van het openbaar onderwijs. De heer VERHEUS zegt zich in grote trekken te kunnen aansluiten bij hetgeen mevrouw Oranje heeft opgemerkt. Het is bijzonder verheugend dat de schoolraad thans eindelijk kan worden geinstalleerd. In de laatste alinea komt de volgende wat wonderlij ke zin voor: „Wij stellen u voor tot instelling van een gemeenschap pelijke schoolraad over te gaan en voorts te besluiten dat de dagelijks voortvloeiende kosten" - een buiten staander zou uit de opmerking „dagelijks voortvloeien de kosten" de indruk kunnen krijgen dat er sprake is van een vrij duur lichaam - „van deze raad ten laste van de gemeente zullen komen." Uiteraard komen deze kosten ten laste van de gemeen te. Spreker veronderstelt dat deze kosten gewoon zijn verwerkt in het bedrag per leerling. Hij ziet de ge meentesecretaris thans nee knikken. Ontstaat er nu geen vreemde figuur? Hoewel een schoolraad niet he lemaal is te vergelijken met een overkoepelend school bestuur, moet toch worden opgemerkt dat de kosten die voor een overkoepelend schoolbestuur moeten worden gemaakt niet ten laste van het onderwijs kun nen worden gebracht, omdat deze kosten met het on derwijs niet veel of nauwelijks hebben te maken. Wan neer de kosten voor de schoolraad ten laste van de on derwijsbegroting komen, dan zouden ook de kosten voor het bijzonder onderwijs uit de onderwijsmiddelen moeten kunnen worden bestreden. Hij heeft echter be grepen dat die mogelijkheid niet bestaat. De wethouder DIJKSTRA verheugt zich over de in stemmende woorden van mevrouw Oranje en de heer Verheus. Het kiezen voor de onderhavige constructie is ge schied in overleg met de bestaande ouderraad, die ruimschoots zijn mening heeft kunnen geven. Burgemeester en wethouders hebben bij de eerste op zet van de schoolraad gekozen voor een beperkte samenstelling van elf leden. De samenstelling van de schoolraad is geregeld in het Besluit Adviesorgaan Openbaar Voortgezet Onderwijs. De ouders dienen in een schoolraad in de meerderheid te zijn, terwijl hun aantal een veelvoud van drie dient te bedragen. In de Soester schoolraad zullen zes ouders zitting hebben, twee afgevaardigden van het gemeentebestuur, twee hoofden van scholen en een vertegenwoordiger van de Vereniging voor openbaar onderwijs, door deze vereniging zelf aan te wijzen. Mevrouw Oranje weet wel welke leden van het gemeentebestuur zitting zul len nemen in de schoolraad. Het college denkt aan een raadslid - mevrouw Oranje welbekend - en een secretarie-ambtenaar. Spreker heeft grote verwachtingen van de activiteiten van de schoolraad. Ongetwijfeld zal de besluitvor ming door de schoolraad sterk worden vertraagd, om dat de schoolraad een gedegen inspraak krijgt. Voor uitlopende op de instelling van de schoolraad heeft het college die inspraak mogelijk gemaakt bij het se lecteren van kandidaten. Een tweetal leden van het dagelijks bestuur van de ouderraad - deze leden zal men vermoedelijk ook tegenkomen in de schoolraad - zijn nl. uitgenodigd om aanwezig te zijn bij die selec tie. Op het ogenblik zal er voor het dekken van de kosten een apart krediet moeten worden aangevraagd. In de toekomst zullen de kosten ten laste van de exploitatie rekening kunnen worden gebracht. Daartoe is reeds 77

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 78