hoofd directie wegen en spreker plaats, terwijl het on derhoud tussen het actiecomité en het hoofd directie we gen plaatsvindt op 12 februari a.s. De eerstvolgende raads vergadering vindt plaats op 18 februari a.s. Spreker ge looft dat er geen tijd verloren gaat, wanneer de zaak op 18 februari a.s. nog eens aan de orde wordt gesteld in de raad. Wanneer er dan,gezien de gang van zaken, aan leiding bestaat om de zaak over de politieke boeg te gooien, dient de raad dat te doen. Te vrezen valt dat een actie op dit moment in Den Haag zal worden aange merkt als enigszins voorbarig, Wanneer dat zo is, zal een actie van het gemeentebestuur juist tegen de gemeente werken. Niet vergeten mag worden dat rijkswaterstaat reeds heeft getoond ernstig te willen ingaan op de door Soest aan te voeren bezwaren. De door Soest ingebrach te bezwaren zijn serieus genomen Spreker meent dat de thans geboden kans moet worden gegrepen Op 18 fe bruari a.s. kan de raad altijd nog beslissen de minister van verkeer en waterstaat te benaderen door middel van een brief. Uiteraard zal de minister dan het hoofd direc tie wegen om advies vragen. Soest dient rijkswaterstaat een eerlijke kans te geven om op de door het gemeente bestuur aangevoerde argumenten in te gaan Bovendien is rijkswaterstaat dan in staat om het gemeentebestuur mede te delen waarom de weg niet zou moeten worden ingegraven. Op deze wijze kan een discussie ontstaan. De heer VAN EE merkt op dat het gesprek tussen ambte naren van de gemeente Soest en het hoofd van de regio nale vertegenwoordiging van rijkswaterstaat voor de ge zamenlijke raadsfracties aanleiding is geweest om voor te stellen de minister van verkeer en waterstaat een brief te schrijven. Uit dat gesprek is duidelijk gebleken, dat het plan wat het tracé betreft reeds volkomen bevroren is. Hoewel er nog geen aanbesteding heeft plaatsgevonden, is reeds een aantal brugelementen besteld, zodat bepaalde besluiten niet meer kunnen worden teruggedraaid. Het advies van de betrokken vertegenwoordiger van rijkswa terstaat luidde dan ook een brief te schrijven aan de mi nister van verkeer en waterstaat. De voorzitter deelt thans mede dat er, blijkens medede lingen van het hoofd directie wegen, nog niets is vastge legd. Te vrezen valt dat de heren bij rijkswaterstaat niet weten wat zij doen of dat de gemeente Soest - door te wachten met het schrijven van een brief aan de minister van verkeer en waterstaat - een maand gaat verliezen. Het zou vervelend zijn wanneer Soest straks wordt gecon fronteerd met de zoveelste communicatiestoornis (in dit geval tussen de gemeente en het hoofd directie wegen). Het gevolg zal zijn dat de gemeente Soest weer een aantal weken is teruggeslipt. Hoe verder het plan van rijkswater staat wordt gerealiseerd - en het wordt gerealiseerd - hoe moeilijker en hoe kostbaarder het overhalen van een han del wordt. Om vorenstaande redenen verzoekt spreker het college bij het hoofd directie wegen te informeren of er alsnog spra ke zal zijn van een vorm van inspraak van de zijde van de gemeente Soest. De V.V.D.-fractie kan zich achter het idee van het college scharen, maar eerst dan, wanneer de zekerheid van de mogelijkheid tot inspraak is verkregen. Wanneer die zekerheid niet wordt verkregen, zal de raad toch de weg van de politieke kant dienen te bewandelen. De heer PIEREN zegt niet zo gelukkig te zijn met het idee van de voorzitter. De zaak is uitvoerig besproken in de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan. Gelet op de in deze commissie gedane mededelingen deze mede delingen hadden o.a. betrekking op kunstwerken en be tonnen elementen die reeds waren besteld - kon de con clusie worden getrokken, dat er heel moeilijk een weg te rug zal zijn. Door een ambtenaar van rijkswaterstaat werd zelfs medegedeeld dat er nog slechts één weg overblijft, namelijk het schrijven van een brief aan de minister van verkeer en waterstaat. Het verdient dan ook aanbeveling dat het schrijven van een brief aan deze minister in ernsti ge overweging wordt genomen. Besloten zou kunnen worden om thans nog geen afschrift van deze brief te zen den aan de vaste Kamercommissie voor verkeer en water staat en de fractievoorzitters. Wanneer de brief aan de minister van verkeer en water staat nog deze week de deur uitgaat, is de kans groot dat het hoofd directie wegen over twee en een halve week, wanneer het gesprek met de voorzitter plaatsvindt, door de minister in het bezit is gesteld van de betrokken brief. Het onderhoud tussen de Betrokken functionaris en de burgemeester zal daardoor worden vergemakkelijkt, om dat de functionaris immers van twee kanten onder druk wordt gezet. Spreker stelt thans voor om een brief te schrijven aan de minister van verkeer en waterstaat, zonder dat een af schrift van deze brief wordt gezonden aan de vaste Ka mercommissie voor verkeer en waterstaat en de fractie voorzitters. De heer VAN POPPELEN zegt weinig te willen toevoe gen aan hetgeen is opgemerkt door de heer Van Ee. Terecht heeft de voorzitter gesteld dat de kwestie van de aanleg van de nieuwe rijksweg nr. 28 op twee manie ren kan worden benaderd, namelijk van de technische kant en van de politieke kant. Persoonlijk is spreker het echter niet geheel eens met de door de voorzitter naar voren gebrachte gedachten. Hoewel het hoofd directie wegen binnenkort een onderhoud zal hebben met de voorzitter en het actiecomité, bestaat er naar sprekers wijze van zien geen bezwaar tegen het zenden van een brief aan de minister van verkeer en waterstaat, zodat deze weet wat er leeft bij de gemeenteraad van Soest. Het verdient geen aanbeveling met het zenden van een brief aan de minister te wachten tot na 18 februari a.s. Wat voor zin heeft het te wachten met het verzenden van een brief? Door het zenden van een brief aan de mi nister van verkeer en waterstaat benadrukt de raad im mers de materie van een geheel andere kant. De vraag rijst of de leden van de commissie openbare werken en de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan aanwezig kunnen zijn bij de besprekingen die het hoofd directie wegen in Soest komt voeren. De heer OLDENBOOM zegt dat hét in feite gaat om de te volgen taktiek. De voorzitter heeft meer inzicht in de juiste wijze van taktiek dan de raad kan hebben. Daarom zou spreker de verdere behandeling van de zaak op dit moment wel aan de voorzitter willen overlaten. Maar wel dient te worden opgemerkt, dat de opvatting over taktiek natuurlijk ook een kwestie is van mentali teit. Er zijn twee vormen van diplomatie, namelijk de voorzichtige diplomatie en de diplomatie waarbij ge bruik wordt gemaakt van een enorm kanonschot. Te vre zen valt dat de door de voorzitter voorgestelde taktiek eigenlijk te laat komt, omdat men reeds thans in een te ver stadium is. Spreker meent dat alle zeilen moeten worden bijgezet om alsnog het gewenste doel te bereiken. Iedere dag betekent een stap dichter bij de realisering van de reeds uitgewerkte plannen. Om vorenstaande redenen verdient het aanbeveling reeds thans een brief te zenden aan de minister van verkeer en waterstaat. De VOORZITTER zegt dat zijn gedachten, gehoord de discussies, enigszins zijn gewijzigd. Hij heeft begrip voor het feit dat men vreest dat het uitstel een zeker risico in houdt. Hij gelooft dat dat risico niet zo groot is, maar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 7