115 116 117 118 119 De heer LEVINGA zegt dat een termijn van tien jaar hem enigszins onredelijk lang voorkomt. De VOORZITTER zegt dat het in de lijn der verwach tingen had gelegen dat mevrouw Walter zou hebben geantwoord, maar daar haar stem enigszins versluierd is zal hij trachten te antwoorden op de gestelde vragen. Voor een goed begrip van de onderhavige zaak zal men de historie moeten nagaan. Het bedrijf is kort na de oorlog in het pand Beetzlaan 72 getrokken. Voorheen was in dit pand een garage gevestigd. Er was destijds sprake van een ambachtelijk bedrijf. Er werden werk tuigen die de boeren gebruiken (o.a. hooischudders) gerepareerd. Het bedrijf heeft zich in de afgelopen ja ren uitgebreid. Reeds vrij snel rezen er problemen en moeilijkheden. De Beetzlaan werd somtijds geblok keerd door de hooischudders en andere werktuigen, terwijl er ook nogal eens aan de weg werd gewerkt. Er moest worden uitgebreid en daarvoor was een uitbrei ding van de hinderwetvergunning nodig. Ongeveer vijftien jaar geleden heeft spreker de heer Smink duidelijk gemaakt dat deze verkeerd zat en dat het bedrijf diende te worden verplaatst naar het in dustrieterrein. De heer Smink begreep dat wel, maar hij stelde dat een verplaatsing van het bedrijf hem op dat moment in financieel opzicht niet schikte. De heer Smink stelde dat het bedrijf, wanneer het op dat mo ment niet zou kunnen worden uitgebreid, zou moeten verdwijnen. Ten slotte zijn burgemeester en wethou ders gezwicht voor de argumenten van de heer Smink. Zij hebben echter heel duidelijk gezegd dat niet te veel zou moeten worden geïnvesteerd in het pand aan de Beetzlaan. Bovendien heeft het college gesteld dat verplaatsing naar het industrieterrein zo snel mogelijk diende plaats te vinden. De heer Smink had destijds industriegrond kunnen kopen voor een vijftiende van de prijs waarvoor de grond op het ogenblik moet wor den gekocht. Daarna zijn de problemen met de heer Smink blijven voortduren. De hinder voor de omwonenden bleef, evenals het werken buiten het pand. Ook werd er zon der vergunning gebouwd. De heer Smink is herhaalde lijk op de vingers getikt. Het voetpad ter plaatse was door al het werken totaal vernield. Het pad is op kos ten van de heer Smink weer hersteld. Herhaaldelijk heeft spreker omwonenden op bezoek gehad, die klaag den over het flikkerende licht van het lassen op straat. Thans is gebleken dat de heer Smink weer buiten zijn boekje is gegaan door zich niet te houden aan de beper kingen van de bestaande hinderwetvergunning en de verleende ontheffing. Er is vanavond gesproken over een conflictsituatie. Er is alleen maar sprake van een conflictsituatie wanneer een burger iets doet wat hij niet mag doen. Dan zal deze burger door de overheid op de vingers worden ge tikt. Het is de plicht van de overheid om degenen die zich niet houden aan de geboden, die in het algemeen belang zijn gesteld, te wijzen op de consequentie van hetgeen zij doen. Het is niet waar dat de gemeente niet „on speaking terms" met de heer Smink zou zijn. Het is nog nooit voorgekomen dat spreker niet „on speaking terms" is geweest met iemand die zich onjuist gedroeg ten aan zien van de wettelijke bepalingen. Dan zouden er ge weldig veel mensen buiten de gesprekssfeer gaan val len. De meeste gesprekken vinden juist plaats met mensen die iets hebben gedaan wat niet juist is en die daardoor in de moeilijkheden komen. Men komt bij het gemeentebestuur, wanneer er moeilijkheden zijn. Het gemeentebestuur is altijd „on speaking terms", ook met de zondaars onder de burgers. De heer De Groot meent dat er in het onderhavige ge val sprake is van een conflict waaraan ook de gemeen te schuldig is. Spreker is een andere mening toegedaan. Misschien zou men het college kunnen verwijten dat het in 1956 te soepel is geweest en dat het toen te veel begrip heeft gehad voor de moeilijkheden. Wel licht was het beter geweest om hard te zijn en te zeg gen: Niets mee te maken, u gaat maar naar het in dustrieterrein; wanneer dat niet mogelijk is, dan li quideert u uw bedrijf maar. Sindsdien zijn er vijftien jaar verlopen Dat betekent dat de heer Smink vijftien jaar de tijd heeft gehad om het destijds gegeven ad vies op te volgen. De huidige situatie is gelijk aan die van 1956, alleen zijn de moeilijkheden toegenomen. Een en ander is een gevolg van het feit dat het bedrijf zich heeft om geschakeld van een ambachtelijk bedrijf naar een in dustrieel bedrijf. In de voormalige garage is een fa brieksmatige constructiewerkplaats gevestigd, die daar helemaal niet thuishoort. De eigenaar zal de con sequenties moeten trekken nu het nog duidelijker is geworden dat het bedrijf op de betrokken plaats niet kan worden voortgezet. Er is dan ook helemaal geen reden voor financiële deelname van de gemeente. Het is het bedrijf voor de wind gegaan, het barst op dit moment uit de ruimte die het indertijd heeft gekocht. Dat betekent dat het zal moeten verhuizen of dat het zijn activiteiten zal moeten beperken. Zolang de ge meente nog industrieterrein heeft is zij bereid de heer Smink een terrein te verkopen. De heer Smink moet niet te lang wachten, want dan kan het gebeu ren dat er geen industrieterrein meer is. In de briefvan mr. Grooten wordt gesuggereerd dat de heer Smink in de Beetzlaan werkzaam is met me dewerking van de gemeente. Spreker heeft reeds uit eengezet hoe die medewerking tot stand is gekomen. Er wordt in de betrokken brief ook gesuggereerd dat het bestemmingsplan is gewijzigd of zal worden gewij zigd, waardoor de bedrijfsbestemming van het pand zou worden gewijzigd in een woonbestemming. Maar zolang het bestemmingsplan van Soestdijk er is, ligt er op het betrokken pand een woonbestemming. Er is op dit ogenblik helemaal geen wijziging van bestem ming aan de orde. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Hierna wordt gepauzeerd. Na hervatting der vergadering stelt de voorzitter aan de orde: Voorstel tot wijziging van het aan de P.U.E.M. ver leend zakelijk recht voor het leggen van 6 hoogspan ningskabels in de Klaarwaterweg, Voorstel tot wijziging van de begroting 1970. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van door de woningbouwvereniging St. Joseph te sluiten geldleningen. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eem- nes en Hoogland inzake de samenstelling van een schoolspychologische dienst. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan me vrouw M.A. van Oort-Oosters als hoofdleidster aan de openbare kleuterschool „De Blokkendoos" te Soest- Centrum. 120 121 122 123 124 80

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 81