'20 121 122 123 124 Voorstel tot het onbewoonbaar verklaren van de wo ning Waldeck Pyrmontlaan 63 te Soest. Voorstel tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 1 van de „Zoneverordening Hinderwet" voor: a. een herstelinrichting voor motorvoertuigen op/in her perceel le Heeserlaantje 2, alhier; b. een inrichting tot het opslaan van flessengas op/in het perceel Nieuwstraat 14 te Soest. Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. c. een inrichting tot reparatie en service aan röntgen apparatuur op/in het perceel Duinweg 14 te Soest. De VOORZITTER deelt mede dat van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan het volgende advies is ingekomen: „De commissie grondbedrijf en uitbrei dingsplan adviseert dit voorstel aan te houden." Spreker zegt dat het voorstel van de commissie wordt overgenomen door het college. Het voorstel wordt aangehouden. Voorstel tot het benoemen van leden in het algemeen bestuur van de Stichting Samenwerking Woningbouw corporaties. De VOORZITTER verzoekt de heren Logtenstein en Blaauw het stembureau te vormen. Uitgebracht worden driemaal 24 stemmen, waarvan 24 op mevrouw E. Korthuis-Elion, 23 op mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt, 23 op de heer C. Verheus en 2 blanco, zodat mevrouw Korthuis-Elion, mevrouw Walter-Van der Togt en de heer Verheus zijn benoemd. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden. Voorstel tot: a. wijziging van de begroting 1971. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. b. het verlenen van een subsidie ad f. 250,- aan de Stichting Jeugdzorg i.o. te Soesterberg. De VOORZITTER merkt op dat hij vanmorgen is be naderd door een lid van een stichting in oprichting in Soesterberg. Deze stichting stelt zich ten doel het orga niseren van activiteiten voor de jeugd. Men is op het ogenblik bezig met het voorbereiden van een jongens stad in Soesterberg gedurende de zomervakantie. De stichting heeft reeds van verschillende kanten de toe zegging gekregen dat materialen zullen worden gele verd. Deze materialen zullen worden gebruikt voor het bouwen van hutten en dergelijke. Men komt echter bepaalde gereedschappen (hamers, zagen en dergelij ke) te kort. Men heeft aan spreker gevraagd of de ge meente voor deze gereedschappen kan zorgen. Alle posten in de gemeentebegroting worden zo pre cies omschreven dat er geen ruimte is voor het ter be schikking stellen van een bedrag van f. 250,- voor ha mers en zagen. Hij heeft echter toegezegd de raad van avond te vragen een apart postje ter beschikking te stellen, zodat dat bijzonder loflijke initiatief in Soes terberg de kans krijgt om van de grond te komen. De raad wordt derhalve op dit moment verzocht een bedrag van f. 250,- ter beschikking te stellen voor de Stichting Jeugdzorg i.o. te Soesterberg. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Voorstel tot het aanvaarden van de verkeersstructuur- nota als beleidslijn voor de toekomstige ontwikkeling van Soest. De VOORZITTER deelt mede dat van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan de volgende opmer king is ingekomen: „De commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan verenigt zich met dit voorstel, mits de redactie enigszins wordt gewijzigd; drie leden behou den zich hun stem om formele redenen voor." Spreker merkt op dat de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan voorstelt de tekst van het voorstel als volgt te doen luiden: „Voorstel tot het aanvaarden van het verkeersstructuurplan als uitgangspunt voor de ontwikkeling van Soest." Het college kan geheel in stemmen met het voorstel van de commissie. Boven dien stelt de commissie voor om op bladzijde 2 de voorlaatste alinea als volgt te doen luiden: „In dit verband dient te worden opgemerkt, dat het aanvaarden van de hier aan de orde zijnde structuur gedachte betekent het aannemen van een uitgangs punt. Het betekent niet zonder meer, dat de gepro jecteerde lijnen het precieze wegenbeloop aangeven. De vorm van de wegen wordt uiteraard bepaald bij de vaststelling van bestemmingsplannen die hun basis onder meer vinden in de aan de orde zijnde structuur gedachte." In de laatste zin dient volgens het voorstel van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan het woord „leidraad" te worden vervangen door het woord „uit gangspunt". Het college neemt deze wijzigingen over. Spreker ge looft dat de gewijzigde tekst de bedoelingen van het stuk beter weergeeft. De heer GEERLINGS zegt dat aan de orde is het voor stel om het verkeersstructuurplan als leidraad of uit gangspunt aan te nemen. Daarmede is ook het ver keersstructuurplan zelf aan de orde. Een zodanig plan is een van de belangrijkste stukken die in een gemeen teraad aan de orde kunnen komen. Het stuk handelt immers over een zeer sterk structuurbepalend element dat tientallen jaren lang zijn stempel zal drukken op de gemeenschap en dat sterk bepalend zal zijn voor allerlei activiteiten. Ten einde als zodanig te kunnen fungeren moet een verkeersstructuurplan voldoen aan bepaalde eisen. Spreker noemt: 1. Het moet wetenschappelijk van voldoende niveau zijn. 2. Het moet controleerbaar zijn voor wat betreft de basisgegevens, de voorveronderstellingen, de methode en de verklaringswaarde. 3. Het moet de vrucht zijn van een keuzeproces tijdens hetwelk een aantal alternatieven is afgewogen. 4. Het moet compleet zijn in die zin, dat het een advies moet geven over alle belangrijke wegvakken, inclusief uitlopers naar de regio. 5. Het moet een fasering geven en niet enkel een eind punt. 6. Het moet in de financiële mogelijkheden passen. Wanneer men nu het onderhavige verkeersstructuur plan toetst aan genoemde eisen, dan kan men nogal wat verschillen constateren, die even zovele lacunes betekenen. Zonder al te kritisch te zijn constateert spreker: 1. Een vrijwel ontbreken van de beschrijving van het gebruikte model zelf. 2. Een wat slordig taalgebruik (nu duidt hij niet op de spelling die al hilariteit genoeg heeft gewekt, maar hij duidt meer in het bijzonder op een bepaald woord gebruik; het woord tangentieel lijkt hem bijv. nogal on eigenlijk te zijn gebruikt). 81

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 82