verkeersdrukte (meer voertuigkilometers). De dwarswegen o.a. de Vrijheidsweg en de Centrum- weg worden zwaarder belast, ten nadele van het woon- milieu, terwijl ook de Dalweg een verkeersbelasting krijgt, hoewel deze daarvoor niet is bedoeld". Het zal de raad duidelijk zijn dat de K.V.P,-fractie wei nig behoefte heeft om nog langer te wachten. Zij wil, mede gelet op het advies van de provinciale planologi sche commissie, akkoord gaan met de goedkeuring van het verkeersstructuurplan. Aan de hand van dit plan kunnen zo spoedig mogelijk de nodige voorzie ningen worden getroffen. Het gaat in het onderhavige geval om de mensen aan de eerder in sprekers betoog genoemde wegen een leef baar woonmifieu te bieden, terwijl uitvoering geven aan het verkeersstructuurplan tevens tot gevolg zal hebben dat de woonwijken beter leefbaar kunnen wor den gehouden. Bovendien zal het verkeersstructuur plan ertoe kunnen bijdragen dat de gehele wegenstruc tuur van Soest beter wordt Daarom doet hij een drin gend beroep op de raad om niet langer te zoeken naar hiaten. Vanavond dient een besluit te worden geno men, zodat duidelijk is waaraan men in de gemeente Soest toe is. Daar het college akkoord is gegaan met een voorstel van de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan zal het onderhavige voorstel een uitgangspunt zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige wegenstructuur van Soest. Dat betekent dat de geprojecteerde lijnen niet zonder meer het precieze wegenbeloop in Soest aangeven. In wezen is de raad derhalve niet gebonden aan de lijntjes zoals zij precies zijn ingetekend. In de toelichting op het voorstel wordt thans duidelijk ge steld: „De vorm van de wegen wordt uiteraard bepaald bij de vaststelling van bestemmingsplannen die hun basis onder meer vinden in de aan de orde zijnde structuur gedachte." Nu deze wijziging is aangebracht kan de K.V.P,-fractie zich geheel verenigen met het voorstel van het colle ge- De heer OLDENBOOM zegt dat hij ook nog graag een oratio pro via Engensa wil houden en wel als bekeer ling. Bij de behandeling van de structuurnota voor de gemeente heeft hij uitdrukkelijk om aantekening in de notulen gevraagd dat hij zich niet kon verenigen met de voorgenomen aanleg van de weg over de Eng. Bij een eerste benadering van de problematiek wordt men meegenomen door de argumenten van de tijd, die zich in het algemeen verzetten tegen verkeer, ge luidshinder, het aantasten van natuurschoon, luchtver vuiling etc. Op zich zelf zijn deze argumenten juist, maar hij heeft nog niet kunnen constateren dat een van degenen die deze argumenten naar voren brengen zijn auto thuisliet of een gasinstallatie in de auto liet bouwen. Dat is niet eens zo verschrikkelijk duur (nl. ongeveer f. 500,--), maar dat bedrag hebben de betrok kenen kennelijk niet over voor het verminderen van de luchtvervuiling. Wanneer men het erover eens is dat de huidige ver keersstromen in Soest een onhoudbare situatie schep pen, dan is men er niet met het afwijzen van een plan, men moet alternatieven geven. Men zal zich wellicht herinneren dat spreker tijdens een informele raadsver gadering met rode lijnen een ruitvormig verkeersplan voor Soest op een kaart heeft geprikt. Bij nader in zien bleek ook dit plan een moeilijk haalbare kaart. De verkeersdeskundige heeft duidelijk aangetoond dat het grootste verkeersprobleem voor Soest wordt ge vormd door het verkeer over de bestaande rijksweg. Dat probleem mag niet worden onderschat. Mensen die voor het eerst in Soest komen, wijzen spreker er regelmatig op dat er sprake is van een onhoudbare si tuatie. Wanneer men langs de weg woont, dan wordt men 's nachts uit de slaap gehouden door het gedaver van het verkeer. In de achtertuinen kan men zelfs nog ruiken dat er verkeer langs gaat, Met deze punten dient men rekening te houden bij het beoordelen van de voorgestelde weg over de Eng. Nagegaan moet worden of deze argumenten zo zwaar zijn dat er moet worden gekozen voor een van de genoemde alternatieven, de weg om de Noord of de verbreding van de Koningsweg. De nadelen van de weg over de Eng zijn iedereen be kend. Niet vergeten mag worden dat het geprojecteer de park niet mag worden gezien als een oase van rust, maar als een levendig stadspark. Dat is van het begin af aan gesteld. Men zal zich herinneren dat spreker zelfheeft gepleit voor autowasinstallaties, maar daar voor bleek het college niet zoveel te voelen. In dat le vendige park zal men echt geen rust moeten zoeken. Het park is tegelijk met de verkeersweg gepland- Het is dan ook niet zo dat het park wordt ontsierd door de verkeersweg, het een behoort bij het ander. Het is een merkwaardige toestand dat een gedeelte van de huidige raad (en ook van de vorige raad, hoewel de betrokken raadsleden zich aan het einde van de vorige raadsperiode hebben neergelegd bij het democratisch genomen besluit) voortdurend op enigszins emotionele gronden oppositie blijft voeren. Het is ook merkwaar dig dat men voortdurend - spreker kan zich echt niet aan de indruk onttrekken dat dat gebeurt pour le be- soin de la cause - argumenten aansleept om te traine ren en af te keuren. Welke argumenten er ook door het college worden aangevoerd, telkens wordt er een nieuw argument gevonden om de zaak op de lange baan te houden. Eerst was het de rust van het stadspark en daarna waren het de bewoners van de Wilhelminalaan. De raad zij eraan herinnerd dat de raad de allereerste keer unaniem heeft gestemd voor de weg over de Eng; er was, nadat men de weg om de Noord had verwor pen, niemand tegen. Als argumenten tegen de weg over de Eng zijn ook aangevoerd de goede huizen die aan de Wilhelmina laan zouden moeten worden opgeofferd en de finan ciering. Van bevoegde zijde is spreker medegedeeld dat de gemeente Soest er voor een ontsluitingsweg als de onderhavige betrekkelijk goedkoop afkomt; er zijn heel wat gemeenten die Soest benijden om het bedrag waarmede het verkeersprobleem kan worden opgelost. Thans duikt ineens het argument van het gebrek aan wetenschappelijke standing en uitwerking van het rap port op. Degene die daarover heeft gesproken weet ook dat, aldus spreker, tussen zijn school en de mijne - nl. tussen de Rotterdamse en de Amsterdamse - jaren lang (en nog steeds) een strijd op hoog wetenschappe lijk niveau wordt gevoerd over Lifo-systemen, vervan gingswaarden etc. Men raakt gewoon niet uitgepraat. Dat is in wetenschappelijke kringen niet zo erg, want er behoeft verder niet veel te worden gedaan, er zijn geen mensenlevens mee gemoeid en er is ook geen doorstroming van het verkeer in het geding. Men moet de betrokkenen die strijd, die van de dertiger jaren da teert, gunnen, want er is sprake van een levensvulling. Wanneer men blijft aandringen op het wetenschappe lijk verantwoord uitvoeren van een rapport als het on derhavige, dan zal men wellicht ook 40 jaar bezig zijn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 85