met het samenstellen van dat rapport. En dan zullen er ongetwijfeld nog deskundigen zijn die de weten schappelijke waarde van het rapport willen aanvech ten. Met nadruk zij gewezen op het verlammende effect dat uitgaat van het voortdurend roepen om alternatieven. Er is niets zo eenvoudig dan om te stellen dat niet al le alternatieven zijn bekeken en dat er meer alternatie ven moeten komen. Op deze wijze zet men de des kundigen weer een tijdje aan het werk. Wanneer er dan een alternatief is uitgezocht, kan men weer om een volgend alternatief vragen. Spreker heeft eens ergens gelezen dat een zaak door het roepen om alternatieven kan worden doodgepraat. Hij heeft bezwaren tegen de argumenten die zijn inge bracht tegen de uitgevoerde telling met betrekking tot het doorgaande verkeer. Het gaat in dit geval om de bevrediging van het gevoel van de mensen die het niet eens zijn met de uitkomst van de telling. Wan neer de telling zou hebben uitgewezen dat er sprake is van 60% doorgaand verkeer en 40% lokaal verkeer, dan zou niemand van de betrokkenen aan de waarde van de telling hebben getwijfeld. De protestants-christelijke fractie kan geheel instem men met het voorstel van het college. Het verdient aanbeveling dat snel wordt voortgewerkt aan het ge heel. Persoonlijk is spreker een groot voorstander van een gedurfde uitvoering van de weg over de Eng en niet van een kinderachtige uitvoering. Ook de provin ciale planologische commissie zal ongetwijfeld bij na dere studie tot deze gedachte komen. Spreker heeft in het grijze verleden wel eens beweerd dat het aanbe veling verdient de weg over de Eng niet zo aantrekke lijk te maken, maar tegen deze stelling zijn veel argu menten aan te voeren. De fractie hoopt dat er snel en efficiënt zal worden doorgewerkt. Het verdient aanbeveling dat de raad een nader inzicht krijgt in de methode die door het bureau Goudappel en Coffeng is gebruikt bij het samenstel len van het model, maar het is de vraag of dat inzicht voor ieder raadslid even interessant is; voor een aantal raadsleden echter ongetwijfeld wel. De bewering dat het model voor 25 jaar zal moeten gelden is een merkwaardige stelling die spreker gaarne bewezen zou willen zien, maar niet tijdens de raads vergadering van vanavond. De heer GRIFT zegt dat de PAK-fractie geheel akkoord gaat met het verkeersstructuurplan. Wanneer er niet snel uitvoering wordt gegeven aan de door het ver- keersadviesbureau Goudappel en Coffeng voorgestel de structuur, zal het verkeer - in tegenstelling tot de wens van de raad - juist in de woonkernen worden ge bracht. Overal in Soest vinden de automobilisten sluipwegen om de gemeente zo snel mogelijk uit te komen. De huidige rijksweg blijkt vooral in de week einden niet meer berijdbaar. De mensen die aan de Koninginnelaan, de Beuken laan en de huidige rijksweg wonen zijn te beklagen. Wanneer er niet snel uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in het verkeersstructuurplan, zullen de auto mobilisten hun weg door Soest-Zuid zoeken om zo snel mogelijk Amersfoort te bereiken. Men zal ook wegen gaan zoeken om op snelle wijze Hilversum en Baarn te bereiken. De Lange Brinkweg is reeds een stuk drukker geworden dan ooit het geval is geweest. De automobilisten willen zo snel mogelijk van de rijksweg af. Dat gebeurt door bij het verkeerslicht in de Steenhoffstraat linksaf te gaan en via de Lange Brinkweg verder te rijden. De heer LEVINGA zegt dat het sterkste pleidooi voor de weg over de Eng z.i. merkwaardigerwijze is gehou den door de heer Van Ee, want deze heeft gesteld dat een grotere belasting van de Koningsweg tot gevolg zal hebben dat Soest-Zuid veel meer verkeer te ver werken zal krijgen. Dat betekent, naar sprekers wijze van zien, dat ook de Koningsweg als alternatief wegvalt. Daarom blijft alleen de weg over de Eng over, tenzij er nog eens een heel ander en beter alternatief komt. Het verdient dan ook aanbeveling om voorlopig het verkeersstructuurplan als uitgangspunt te nemen. Er moet hard worden gewerkt aan hetgeen in dit plan wordt gesteld. De heer DE GROOT merkt op dat hij, nu het woord „leidraad" in het voorstel is vervangen door het woord „uitgangspunt" geen enkel formeel bezwaar meer heeft tegen hetgeen wordt voorgesteld. Hij kan voor een groot deel instemmen met hetgeen door de heer Van Poppelen is opgemerkt, hoewel spreker zich heeft verwonderd over het feit dat de voorzitter van de K V.P.-fractie heeft gemeend op een min of meer verwijtende toon er bij de raad op te moeten aandringen medewerking te verlenen aan de plannen om te komen tot een betere verkeersvoorzie- ning in de gemeente. Tot nu toe heeft de raad steeds alle medewerking verleend aan die plannen, alleen niet met algemene stemmen, maar wel in overgrote meerderheid. Die meerderheid zal in de naaste toe komst ook zeker niet ontbreken, want wie zich dage lijks in de gemeente Soest in het verkeer moet bege ven zal beseffen, dat het moeilijk is om zich tegen de weg over de Eng te blijven verzetten. Die tegenstand zal straks - dat tijdstip laat heus niet meer zolang op zich wachten - zeker in elkaar zakken. De gedachte van de heer Jonker om nog eens opnieuw na te gaan hoe groot het percentage doorgaand ver keer op de rijksweg is wordt niet door spreker ge steund. Reeds enkele jaren geleden stelde het college op grond van ruwe schattingen dat er sprake van een fifty-fifty-verhouding zou zijn. Hij heeft toen in een commissievergadering gesteld dat er hoogstens sprake zou zijn van 30% doorgaand verkeer. Hij was toen reeds op grond van een dagelijkse persoonlijke waarneming - die natuurlijk op gebrekkige wijze moest worden uitgevoerd - tot voornoemd cijfer gekomen. Het staat voor hem dan ook als een paal boven water dat de sa menstellers van het rapport gelijk hebben. Voorstel baar is dat dat percentage vandaag de dag reeds lager is dan 30 en dat dat percentage zich in de richting van 25 beweegt. Zo snel mogelijk moet worden gedaan hetgeen moge lijk is om in Soest te komen tot een betere verkeers- voorziening. Spreker geeft dan ook graag zijn stem aan het onderhavige voorstel. De VOORZITTER zegt dat het verkeersstructuur plan niet het plan is voor één weg, maar een plan waar in alle daarbij betrokken wegen met elkaar samenhan gen en samen een geheel vormen. Het is onjuist om, los van de structuur, over een weg te spreken, want als men een weg aantast, dan tast men de gehele structuur aan en dan moet men een volledig andere structuur gaan maken. Door het verkeersadviesbureau Goudappel en Cof feng is getracht een sluitend verkeersstructuurplan te maken, passend in de Soester situatie. Daarmede is men reeds een tijd bezig. De raad is op de hoogte ge houden van de ontwikkeling van de gedachten en de evaluatie van de ideeën. Langzamerhand zijn de raads-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 86