leden met de leden van het college in de materie ge groeid. Het laatste jaar is er veel over de structuur ge sproken, er zijn argumenten pro en contra allerlei on derdelen aangevoerd en er zijn allerlei detailoplossin gen gegeven. Hetgeen op het ogenblik voorligt is een uitgangspunt als sluitstuk van een studie die is verricht door een er kend, hoogstaand en wetenschappelijk bureau. Wel licht op enkele uitzonderingen na zijn de leden van de raad en het college leken op het gebied van het zuiver verkeerstechnisch onderzoek, zodat moet worden ge varen op het kompas van een wetenschappelijk bu reau. Daarom is ook een wetenschappelijk bureau in geschakeld. Zo'n bureau gaat uit van waarnemingen op dit moment; aan deze waarnemingen wordt een toekomstvisie verbonden. Er kan eindeloos worden gesproken over de juistheid van een toekomstvisie, pas wanneer die toekomst verleden is geworden kan worden beoordeeld of de visie van het bureau inder daad juist is geweest. Rijkswaterstaat, die in Neder land toch wel een heel goede naam heeft, heeft zich op voorbeeldige wijze beziggehouden met het ont werpen van rijkswegen. Iedere keer komt men echter tot de conclusie dat men zich heeft vergist en dat de wegen anders moeten worden aangelegd of opnieuw moeten worden aangelegd. Men heeft rijkswaterstaat echter nooit verwijten gemaakt. Het is nu eenmaal niet mogelijk om een bepaalde ontwikkeling te voor spellen. Daarom is er in het onderhavige geval ook ge werkt met een minimum- en een maximum model om althans een zekere ruimte te kunnen aangeven waarbinnen de ontwikkeling zal plaatsvinden. De toe komst zal uitwijzen waar de lijnen behoren te liggen, bij het minimum model, bij het maximum model of er net tussen in. Het heeft naar sprekers wijze van zien geen zin om de prognoses aan te vallen. Iedere keer weer komt het doorgaand verkeer ter sprake. Wanneer het mogelijk zou zijn om bij de in gang van Soest te vermelden dat Soest is gesloten voor doorgaand verkeer, zou er ongetwijfeld bij velen een heleboel onrust kunnen worden weggenomen. Maar dat is nu eenmaal niet mogelijk. Daarom wordt er ge grepen naar hulpmiddelen. Gesteld wordt bijv. dat de weg over de Eng, die waarschijnlijk in de toekomst het meest door doorgaand verkeer zal worden ge bruikt, niet te aantrekkelijk moet worden gemaakt. Men wil een weg hebben die voor de Soesters tijzonder aantrekkelijk is (de weg dient immers zo aantrekkelijk te zijn dat hij bij voorkeur wordt bereden door Soes- ter ingezetenen, waardoor de woonwijken worden ont last), maar diezelfde weg mag geen aantrekkelijkheid hebben voor niet-Soesters. Dat is natuurlijk een onmo gelijkheid. De intensiteit van het doorgaand verkeer in Soest zal in de toekomst waarschijnlijk meer worden bepaald door de rondom Soest te verbeteren en nieuw aan te leggen rijkswegen dan door de kwaliteit van het stukje weg dat door de bebouwde kom wordt aangelegd. Zo als bekend ligt Soest middenin het systeem van de vierkanten van de rijkswegen, de gemeente wordt aan alle kanten omringd door bestaande rijkswegen of nieuwe rijkswegen. Daarom mag ook worden verwacht dat het percentage doorgaand verkeer steeds lager zal worden, wanneer de verbinding tussen rijksweg len Amersfoort wordt verbeterd (wanneer rijksweg 1 is verdubbeld) en wanneer de rijksweg tussen Hilversum en rijksweg 1 is aangelegd. Daardoor zal het doorgaan de verkeer door Soest minder worden. De bestaande rijksweg door Soest is op zich zelf een geweldig slechte weg, maar hij wordt nog steeds door automobilisten gekozen, omdat de wegen rondom Soest onvoldoende zijn. Een uitbreiding en een verbe tering van de wegen rondom Soest zullen een verbe tering moeten teweegbrengen. De heer Geerlings heeft gesteld dat bepaalde zaken zijn veronachtzaamd, In het bestuurlijke vlak heeft de heer Geerlings in dit verband gesproken over de fase ring en de financiering. Het verkeersstructuurplan is een gedachte die aangeeft op welke wijze het verkeer in Soest moet worden afge wikkeld. Wanneer men het eens is over de wijze waar op dat moet gebeuren, komt een volgend hoofdstuk aan de orde, nl. de financiering. Op dat moment zal moeten worden bekeken of het plan financieel haalbaar is en op welke wijze de financiële mogelijkheden kun nen worden uitgebuit. Dan zal men ook aandacht die nen te schenken aan de fasering. Daarvoor is echter op dit moment nog geen plaats. Natuurlijk had het college ook thans reeds aandacht kunnen schenken aan de financiering en de fasering, maar dan had het plan pas een jaar later kunnen wor den aangeboden. Dan had de raad het college kunnen verwijten dat, wanneer hetgeen wordt voorgesteld niet bevalt, wellicht een heleboel werk voor niets was ge daan. Burgemeester en wethouders stellen er prijs op de zeer belangrijke stappen op het onderhavige gebied één voor één te nemen. Bovendien wil het college de raad direct betrekken bij het nemen van die stappen, zodat men niet uit elkaar gaat lopen. Fasering en fi nanciering zijn zeer belangrijke zaken, maar zij zijn vanavond niet aan de orde; er is sprake van vers 2 en vers 3. Het vragen naar alternatieven komt vaak voor. Dat schijnt er tegenwoordig onherroepelijk bij te horen. Het is alleen maar zinvol om alternatieven uit te die pen - dat is een geweldig en kostbaar werk-, indien men veronderstelt dat er iets in het uit te diepen alter natief zit. De alternatieve weg om de Noord is helemaal doorgerekend, onder meer omdat een hele groep meen de dat de weg om de Noord als onderdeel van het gehe le plan een betere oplossing zou zijn dan de weg over de Eng. Maar het heeft geen zin om de ontwikkeling op te houden en kosten te maken voor alternatieven waarin men eigenlijk niets ziet en die niet duidelijk als een concurrerend alternatief kunnen worden gesteld. De opmerking „het is fout omdat er geen alternatie ven zijn bekeken en uitgediept" is op zich zelf niet juist. In dat geval moet worden gezegd, welk alterna tief nog niet is bekeken. Bij alle studies die hebben plaatsgevonden zijn er geen andere duidelijke oplos singen naar voren gekomen. Daarom heeft het geen zin tijd te spenderen aan en kosten te maken voor nieuwe onderzoekingen. Dan is er sprake van een soort van hersengymnastiek die op zich zelf misschien wel aardig is, maar waarmede de gemeente en de gemeen- tefinanciën niet worden gediend. Het college acht geen redenen aanwezig om het on derhavige voorstel aan te houden. Er is gestudeerd, er is gediscussieerd en de vragen zijn beantwoord. Er is thans een uitgangspunt aanwezig waarmede kan wor den verder gewerkt. Men moet niet op dit punt blijven staan of om dit punt blijven heendraaien. Het college heeft de indruk dat ieder, die met betrekking tot de onderhavige kwestie iets op zijn hart had, heeft kun nen spreken. Burgemeester en wethouders zien ook niet in wat er met aanhouden kan worden bereikt. Aanhouden zou betekenen doorgaan met verdere on derzoekingen en studies, hetgeen eigenlijk wil zeggen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 87