dat men doorgaat vanuit een uitgangspunt zonder dat dat uitgangspunt eerst is vastgesteld. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat er veel werk voor niets wordt ge daan. Terecht heeft de heer Van Poppelen erop gewezen dat het verkeersstructuurplan onder meer ten doel heeft het verkeer in Soest zo vlot mogelijk af te wikkelen met de minst mogelijke hinder en schade voor de be woners. Daarvoor is een systeem gevonden waarbij Soest globaal in vierkanten wordt ingedeeld. Volgens dit systeem behoeven er nergens knelpunten te komen, hetgeen betekent dat het verkeer nergens behoeft vast te lopen zoals dat in vele andere plaatsen langzamer hand wel gebeurt. Wanneer dat gebeurt, moeten er enorme verwoestingen in de bebouwing worden aan gericht om het euvel te verhelpen. Het circulerend verkeer door de woonwijken wordt door het voorge stelde systeem bijzonder goed gediend, terwijl boven dien een gefaseerde uitbreiding mogelijk is al naar ge lang de gemeente zich zal uitbreiden; de uitbreiding van het wegennet kan worden aangepast. Het verkeersstructuurplan bevat een structuur voor het geheel. Tot nu toe heeft men zich altijd bezigge houden met detailoplossingen, de ene keer moest de Koninginnelaan worden verbeterd en de andere keer de Laanstraat. Het ging steeds om wat te doen aan be paalde knelpunten. Dan werd er wat aan zo'n knel punt gedaan op grond van de huidige structuur. Die huidige structuur stemt helemaal niet meer overeen met de omvang van Soest, noch met het autogebruik. Het verkeersstructuurplan bevat een nieuwe wegen structuur voor Soest. Burgemeester en wethouders verwachten dat deze nieuwe structuur een bruikbaar en nuttig uitgangspunt is. Er zal met voortvarend heid moeten worden verder gewerkt. Op een gegeven moment moet het gemeentebestuur een besluit dur ven nemen, zodat bekend is op welke wijze zal wor den verder gewerkt. Men zal niet iedere keer moeten kiezen voor uitstel en een andere studie, want het verkeer wacht niet op het gemeentebestuur. Wanneer er thans niets gebeurt, zal Soest door het verkeer worden overspoeld en dan zal het helemaal niet meer mogelijk zijn een oplossing te bereiken. Dan wordt Soest pas onleefbaar. Dan zal men iedere raadsverga dering adressen te behandelen krijgen van bewoners. Ongetwijfeld zullen er op onderdelen van het verkeers structuurplan aanmerkingen kunnen worden gemaakt. Men dient echter te beseffen dat er slechts sprake is van een structuurplan, het beloop van de verschillen de wegen zal nog nader moeten worden bekeken. Het structuurplan is een uitgangspunt waarmede kan wor den verder gewerkt. Daarom verzoekt het college de raad met klem akkoord te gaan met het onderhavige voorstel, zodat kan worden doorgewerkt en volgens punten aan de orde kunnen komen. Er zijn nog genoeg problemen die om een oplossing vragen. De heer GEERLINGS gelooft dat er nog steeds enige misverstanden bestaan. Bijna alle woordvoerders heb ben gezegd dat Soest niet langer meer kan wachten, dat de woonwijken verzieken (of woorden van gelijke strekking), dat de ongevalscijfers verontrustend zijn en dat de situatie op de oude rijksweg niet langer is te handhaven. Dat is allemaal wel zo (en er moet dan ook haast worden gemaakt met allerlei wegenplannen), maar aan de bestaande situatie verbindt men meteen de consequentie, dat hetgeen voorligt snel ten uitvoer moet worden gebracht. Maar met de beste wil van de wereld ziet spreker niets om ten uitvoer te brengen, hij ziet hoogstens iets om mee verder te gaan stoeien (in de meest ruime betekenis van het woord). Uit de toelichting bij het voorstel blijkt dat het colle ge feitelijk dezelfde mening is toegedaan, want er wordt gesteld dat het precieze wegenbeloop en de vorm van de wegen nader zullen worden vastgesteld En dat is nu precies wat er nog allemaal ontbreekt aan het verkeersstructuurplan. De indruk bestaat dat het besef in dezen bij de voorstanders van het onder havige voorstel iets minder sterk is dan bij de tegen standers. Terecht heeft de voorzitter gesteld dat een structuur plan een visie weergeeft. Daarnaast heeft de voorzitter gesteld, dat het college de huidige fase niet onmiddel lijk heeft willen laten volgen door gegevens met be trekking tot fasering en realiseringsmogelijkheden Te recht is het college van mening dat de raad zo vaak mogelijk moet worden ingeschakeld. Deze procedure heeft twee gevolgen. In de eerste plaats wordt er ge sproken over een visie die wellicht helemaal niet zal kunnen worden gerealiseerd. In de tweede plaats wordt een heleboel werk, dat misschien reeds had kunnen worden verricht (dat is alleen maar een specu latie), naar later verschoven. Na aanneming van het on derhavige voorstel zal men inderdaad met het verkeers structuurplan aan de gang moeten, terwijl er wellicht reeds veel meer had kunnen worden gedaan. De praktijk zal leren dat de gemeente toch de kant van alternatieven moet opgaan. Stukje voor stukje zullen allerlei wegen moeten worden uitgeprobeerd op urgen tie, technische mogelijkheden, financiële mogelijkhe den en inpassing in het budget. Daaruit zal blijken dat een heleboel alternatieven zullen moeten worden door gerekend. Zo'n berekening behoeft helemaal niet zo kostbaar te zijn. Wanneer men een goed model heeft, dan gaat het bij gebruik van een computer om een kwes tie van seconden. Er zijn dan ook wat deze doorreke ningen betreft helemaal geen problemen. Gesteld is dat een alternatief door de tegenstanders moet worden aangedragen. Met deze zienswijze is spre ker het volstrekt oneens. Een adviseur van de status en standing als het adviesbureau Goudappel en Cof- feng behoort zelf alternatieven aan te geven, ze door te rekenen, ze waar nodig af te wijzen en de vruchten van een en ander in het rapport te vermelden. Er wordt in het verkeersstructuurplan echter alleen gesproken over de weg om de Noord, terwijl er ook andere alter natieven denkbaar zijn. In de praktijk zal de ontwikkeling meer dan men mis schien zal denken gaan in de richting die spreker in eerste instantie heeft geschetst. De V.V.D.-fractie acht de pretentie van het voorstel van het college te groot om te besluiten het voorstel te steunen. De heer JONKER herinnert eraan dat de voorzitter heeft gezegd, dat het verkeer door Soest zal afnemen, wanneer het rijkswegennet rondom de gemeente is verbeterd. Daarom wil het college de weg over de Eng niet slecht aanleggen. Deze zienswijze van het college is begrijpelijk. Maar juist in verband met dat wegtrekkende verkeer is het percentage van het door gaande verkeer zo belangrijk. De belangrijkheid van dat percentage is in feite door de voorzitter nog eens geaccentueerd. In verband met de aanstaande verbe teringen is het belangrijk om te weten welk gedeelte van het verkeer zal wegtrekken. Terecht heeft de voorzitter gesteld dat het college tot taak heeft de raad op de hoogte te houden. Op dit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 88