:k, 7 jft, /an ling rnsti- i 5 zen- ater- er- t dat loor 3rief. de om ruk n de f- Ca- tie- oe- m nie- he het iar tie e :rs en at st. :en a.s. :n .e mi- im- re gsplan oofd i de in zaak en. ting tali- de e- 'e vre- tiek :n te :n reiken, ing van 5 reeds ;er en d de i voor ico in vaar dat is slechts zijn persoonlijk inzicht; hij kan het natuur lijk mis hebben. Wanneer de gemeente blijkt wel enig risi co te lopen, zou men hem achteraf terecht geweldige ver wijten kunnen maken. Om dat risico uit te sluiten gelooft hij dat het aanbeveling verdient aan te sluiten bij de twee de gedachte van de heer Pieren, namelijk het uitsluitend zenden van een brief aan de minister van verkeer en wa terstaat. Over de inhoud van de te zenden brief is nog helemaal niet gesproken. In de brief kunnen onder meer de vol gende feiten worden vermeld: De bezwaren die het ge meentebestuur van Soest heeft tegen het tracé van de nieuwe rijksweg nr. 28; een uiteenzetting van de redenen die hebben geleid tot deze bezwaren; de mededeling dat reeds overleg wordt gepleegd met het hoofd directie we gen, maar dat het gemeentebestuur meende toch een brief te moeten sturen, omdat het, gezien de verre staat van voorbereiding van het gehele plan, vreest dat het plan verder zal worden uitgewerkt Op vorengenoemde wijze zal het overleg met het hoofd directie wegen niet worden gefrustreerd. Het hoofd direc tie wegen, dat ongetwijfeld in het bezit zal worden ge steld van de brief aan de minister, zal immers in de brief kunnen lezen dat het gemeentebestuur van Soest hoopt dat het overleg met hem tot goede resultaten zal leiden. De heer PIEREN zegt aan te nemen dat de raad tijdens de raadsvergadering van 18 februari a.s. nader zal worden ingelicht. Mocht het overleg met het hoofd directie we gen niet tot bevredigende resultaten hebben geleid, dan kan de raad alsnog de politieke weg bewandelen. De VOORZITTER' Ja, die weg blijft helemaal open De heer JONKER merkt op geheel tevreden te zijn met de door de voorzitter voorgestelde oplossing. Het is heel begrijpelijk dat degene met wie men overleg pleegt het vervelend vindt, wanneer men buiten hem om nog weer een andere weg bewandelt In het onderhavige geval is dat echter niet zo erg, omdat er sprake is van een initia tief uit de raad En een initiatief uit de raad is toch iets anders dan een initiatief van de voorzitter die het gesprek voert. Daarom is er op dit moment geen bezwaar tegen om beide wegen te bewandelen. De VOORZITTER zegt dat het thans het beste is om de heer Sival een afschrift te zenden van de brief aan de mi nister van verkeer en waterstaat. Met betrekking tot het stuk wordt hierna overeenkomstig het voorstel van de voorzitter besloten om de minister van verkeer en waterstaat een brief te zenden, terwijl de heer Sival in het bezit zal worden gesteld van een afschrift van deze brief. f. Brief d.d. 2 december 1970 van de Minister van Ver keer en Waterstaat, gericht aan het college van burgemees ter en wethouders, waarbij wordt medegedeeld, dat al leen de omlegging van de rijksweg nr. 223 te Soesterberg voor de aanwijzing tot onteigening is voorgedragen en dat het plan voor de verdubbeling van het wegvak Soesterberg- Amersfoort niet op de voorgestelde wijze zal worden uit gevoerd, daar dit gedeelte nog nader zal worden bezien, met voorstel deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De heer PIEREN stelt voor om, gelet op de brief van de minister van verkeer en waterstaat, rijkswaterstaat te verzoeken Soest vroegtijdig op de hoogte te stellen van de nieuwe plannen. De commissie grondbedrijf en uit breidingsplan kon zich met deze wijze van afdoening van de brief van de minister verenigen. Het verdient aan beveling dat Soest vroegtijdig wordt betrokken in het overleg met betrekking tot het nieuwe tracé van rijksweg nr. 223. De VOORZITTER merkt op dat de brief is gericht aan het college van burgemeester en wethouders en niet aan de raad. Het is dan ook eigenlijk niet duidelijk waarom de brief van de minister voorkomt op de lijst van ingeko men stukken. Burgemeester en wethouders dienen de brief te beantwoorden. Het college zal de minister antwoorden dat het erkente lijk is voor diens begrip voor de moeilijkheden in Soes terberg. Bovendien zal de minister worden medegedeeld dat het gemeentebestuur van Soest graag in een zo vroeg mogelijk stadium zal worden betrokken bij het overleg. Met betrekking tot het stuk wordt hierna overeen komstig het voorstel van de voorzitter besloten om de minister van verkeer en waterstaat op de door de voorzit ter voorgestelde wijze te antwoorden, g. Brief van de „Vereniging Winkelcentrum De Smitshof" d.d. 10 december 1970 inzake het houden van een koop avond, met voorstel deze brief om advies in handen van burgemeester en wethouders te stellen, evenwel onder de mededeling, dat het college van burgemeester en wethou ders de Kamer van Koophandel en de winkeliersvereni ging Soest reeds hebben gevraagd ook hierover van advies te dienen. Mevrouw WALMA VAN DER MOLEN-DE VRIES vindt het lofwaardig dat het college reeds aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de winkeliersvereniging Soest om advies heeft gevraagd. Het verdient aanbeveling dat ook de plaatselijke consumentenorganisaties om ad vies worden gevraagd. Hoe de adviezen ook zullen luiden, jammer genoeg zal het instellen van een koopavond geen haalbare zaak blijken te zijn, omdat ook de meerderheid van de winkeliers zich voor de instelling van een koop avond dient uit te spreken; in Soest blijkt deze meerder heid niet aanwezig te zijn. Mevrouw ORANJE-ENTINK verbaast zich eveneens over het feit dat geen advies wordt gevraagd aan degenen van wie de winkeliers het moeten hebben, de consumenten. Een peiling onder de consumenten is h.i. weinig kost baar, omdat de mening van de consumentenorganisaties, waarvan er vele zijn in Soest, door middel van een briefje kan worden gevraagd. De heer GRIFT zegt dat een koopavond, vooral voor de dames, wel leuk is, maar de vraag rijst of er wel is ge dacht aan de positie van het personeel. Het verdient dan ook aanbeveling dat het college ook de vakbeweging ter plaatse - het N.V.V., het N.K.V. en het C.N.V. - om ad vies vraagt. Op deze wijze zal men ook kennis kunnen nemen van de mening van het winkelpersoneel. Wanneer een koopavond wordt ingesteld, zal het perso neel overwerk opgelegd krijgen, waartegenover geen en kele compensatie staat. Daarom mag bij het inwinnen van adviezen de vakbeweging ter plaatse niet worden verge ten. De heer OLDENBOOM meent dat men zich ten onrechte bezorgd maakt, het koffiedik kijken geschiedt met on juiste koffie. Er zou wel eens iets heel anders uit de bus kunnen komen dan men denkt. De wethouder EBBERS zegt dat in de winkelsluitingswet niet staat vermeld dat ook de consument om advies moet worden gevraagd; desondanks heeft hij er geen bezwaar tegen om inlichtingen in te winnen bij de plaatselijke con sumentenorganisaties (voor zover zij althans te vinden zijn, want dat blijkt wel eens niet eenvoudig). De vakbonden zijn vertegenwoordigd in de Kamer van Koophandel en Fabrieken, De vraag rijst dan ook of de vakbonden nog afzonderlijk moeten worden benaderd. Spreker is echter gaarne bereid om iedereen om advies

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 8