f- Aaaa^w lerhavi- Soest rd; rden ge- :ker het eer he- infor- iten zal atsvin- ap dit emees- heb- nifg idingen ti. aange- ning aan- is-Elion, i der Mo- aers, rnteke- en be- Groot 1 dat de u toe al en om in de ge- ids maart hen die kunnen ien dan ;t onder- ;er zo- doet de ver- elkaar snsgezind ig van de n de heer .D.-fractie e inter- >or de it. egelmatig perso- dat er in voor de openbare ogen dat fd met de :n wijk is ■s ver- ooljaar stellen van odernste met me- reeds 126 De wethouder DIJKSTRA zegt dat in samenwerking met de inspecteur in grote ernst de elf sollicitanten zijn bekeken. De drie overgebleven sollicitanten zijn onverwacht tijdens hun werk op hun scholen opge zocht, nadat zij eerst in Soest waren geweest. Heel in het bijzonder is er op gelet in hoeverre de betrokkenen zich de beginselen van de ontwerp-wet voor het basis onderwijs hadden eigen gemaakt. Bekeken is in hoever re zij zelf constructieve ideeën hadden over de toepas sing van de methoden van het basisonderwijs zoals die in de toekomst zullen zijn. De eerstgenoemde kandi daat was duidelijk het meeste bezig met de toepassing van de beginselen van de ontwerp-wet. De keuze tussen nummer 1 en nummer 2 van de voor dracht was moeilijk. Bij de keuze is het college ervan uitgegaan dat de school van de grond af aan in moei lijke omstandigheden zal moeten worden opgebouwd. De belangstelling voor het openbaar onderwijs in het Soesterveen is groot. De toekomstige bezetting van de Weegbreeschool zal voor een deel afkomstig zijn van de Rinke Tolman- school, terwijl zich in de komende maanden ook nieuwe leerlingen zullen aanmelden. Dat betekent, dat in het overgangsstadium nauwe samenwerking noodza kelijk is. De Weegbreeschool staat er op het ogenblik nog niet, zij moet nog klaarkomen. Dat betekent dat de Weegbreeschool de eerstkomende zes a negen maanden alleen fictief aanwezig zal zijn. Het gevolg zal zijn dat de twee schoolhoofden in dezelfde gebou wen aan het werk zullen zijn. Dat stelt bijzondere eisen aan de persoonlijkheid. Ook nummer 2 is zonder meer een goede kandidaat, maar nummer 1 heeft het vak in de vingertoppen. Naar het idee van de inspecteur en van spreker is kan didaat nummer 1 iemand die men zelden tegen komt, hoewel hij zeer jong is. Burgemeester en wethouders zullen zelfs dispensatie van de leeftijdsgrens moeten aanvragen, wanneer hij wordt gekozen. De heer HOEKSTRA zegt het idee te hebben dat mevrouw Oranje iets verder wilde. Men dient te beden ken dat een deel van de leerlingen van de Rinke Tol- manschool thans naar de derde lagere school zal gaan. Met de ouderraad of met de schoolraad zullen de na delen van de overgang moeten worden besproken. In het algemeen is het niet wenselijk om van school te ver anderen. In verband met de methodiek is goed overleg noodzakelijk. De wethouder DIJKSTRA antwoordt dat aan het door de heer Hoekstra naar voren gebrachte punt naar ver mogen aandacht zal worden geschonken. Dat zal voor al gebeuren in samenwerking met het huidige hoofd van de Rinke Tolmanschool. De kwestie is reeds vrij omstandig besproken met het dagelijks bestuur van de ouderraad. Dit bestuur is geheel ingeschakeld bij de eindtest van de kandidaten. De VOORZITTER verzoekt de heren Logtenstein en Blaauw met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 24 stemmen, waarvan 21 op de heer J.C.M. Verwer, 2 op de heer J.A.A. van der Horst en 1 op de heer M.H. Vinken, zodat de heer J.C.M. Verwer is benoemd. Voorstel tot het benoemen van een hoofdleidster aan de openbare kleuterschool „De Bengelenbak" te Soest- Zuicf De VOORZITTER deelt mede dat van de onderwijscom missie de volgende opmerking is binnengekomen: „De onderwijscommissie kan met uitzondering van één lid 127 128 129 zich met dit voorstel verenigen." Uitgebracht worden 24 stemmen, waarvan 18 op me juffrouw M.Th.E. Mombarg en 6 op mevrouw J.J. Meun-Knetemann, zodat mejuffrouw M.Th.E. Mom barg is benoemd. De VOORZITTER dankt de leden van het stembu reau voor de verrichte werkzaamheden. Voorstel tot het benoemen van een hoofdleidster aan de openbare kleuterschool aan de Weegbreestraat. Dit voorstel is aangehouden. Voorstel inzake het opnemen en uitlenen van gelden gedurende het derde kwartaal 1971. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Op voorstel van de voorzitter wordt het volgende punt aan de agenda toegevoegd: Voorstel tot het aangaan van een vaste geldlening ad fl. 141.000,-. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. De VOORZITTER sluit hierna te 23.05 uur de verga dering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op 15 juli 1971. De secretaris, De voorzitter, 89

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 90