Nr, 6 17 juni 1971 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 17 juni 1971 te 19.30 uur. VOORZITTER de burgemeester, de heer mr. S.P. Ba ron Bentinck. SECRETARIS de heer H. Borreman. Tegenwoordig de leden: mevrouw G.G.A. Alting-Ambrosius, W.A.Blaauw, L.J. Dijkstra, M.A. van Ee, J.J. Ebbers, P. Grift, M. de Groot, K. de Haan, D. Hoekstra, H.M. Jonker, J.C. Korte, mevrouw E. Korthuis-Elion, K. Levinga, R.A. van Logtenstein, mevrouw P.J. Oranje-Entink, P.C. Pieren, J.R. van Poppelen, A.H.F. Smit, J.C. Smits, C. Verheus, mevrouw T.R. Walma van der Molen-De Vries en mevrouw M.C.P. Walter-Van der Togt. Afwezig met kennisgeving zijn de leden: J.W.H. Geerlings, G.H. Oldenboom en P.L.J.M, Storimans. De VOORZITTER: Ik open de vergadering en stel u voor om met gebed te beginnen. Hierna vindt voorlezing van het gebed door de voorzitter plaats. De VOORZITTER deelt mede dat bericht van verhindering is ingekomen van de heren Geerlings, Oldenboom en Stori mans. Spreker herinnert eraan dat wethouder De Haan zondag jl. de dag heeft herdacht waarop hij 25 jaar wethouder van de gemeente Soest was. Zaterdag is enige aandacht besteed aan dit jubileum. Men is deze dag in de gelegenheid geweest wethouder De Haan te complimenteren. Daarbij is de heer De Haan dank gebracht voor het vele werk dat hij geduren de een lange reeks van jaren in het belang van de gemeente heeft verricht. Thans wil spreker niet meer op het jubileum van wethouder De Haan terugkomen, omdat er dan sprake zou zijn van een herhaling van hetgeen zaterdag jl. heeft plaatsgevonden. Aan het begin van de raadsvergadering wil spreker echter wethouder De Haan nogmaals van harte gelukwensen. Allen die zaterdag jl. aanwezig waren, zullen aan deze dag heel goede herinneringen bewaren. Gebleken is dat de heer De Haan in wijde kring sympathie, waardering en vriendschap heeft mogen ondervinden. 130 Vaststelling raadsnotulen van 22 april 1971. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoof delijke stemming ongewijzigd vastgesteld. De VOORZITTER zegt met betrekking tot de notu len een brief te hebben ontvangen van de heer Hoek stra. De tekst van deze brief luidt: „Na het noemen van de aanwezige en afwezige leden beginnen de notulen altijd met de zin: De voorzitter opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. In werkelijkheid spreekt de voorzitter altijd als volgt: Ik open de vergadering en stel u voor met gebed te beginnen. De woorden door de voorzitter gesproken, worden in de tekst van de notulen niet erg fraai weer gegeven. Ik doel in het bijzonder op het woord ge bedsformule. De term formuliergebed is wel gebrui kelijk voor vastgestelde gebeden. Ik zou daarom graag zien, dat in de notulen die woor den worden gezet, die door de voorzitter op dit mo ment worden gezegd. Dus als volgt: VOORZITTER: Ik open de vergadering en stel u voor met gebed te beginnen." Spreker heeft aan de heer Hoekstra gevraagd of deze wenst dat ook de notulen van 22 april 1971 worden gewijzigd. De heer Hoekstra heeft medegedeeld dat dat niet nodig was. Vandaar dat de notulen zojuist on veranderd konden worden vastgesteld. De heer Hoek stra heeft de raad meer een aanwijzing voor de toe komst willen geven. Het college stelt voor om in de toekomst rekening te houden met de opmerking van de heer Hoekstra, waardoor een juiste weergave van het gesprokene wordt verkregen. Spreker wil wel het voorbehoud maken dat slechts die woorden worden genotuleerd die door hem wor den uitgesproken, omdat anders de raad hem zou op dragen bepaalde woorden uit te spreken. Spreker wil de vrijheid behouden om enige nuance aan te brengen. De heer JONKER meent dat de notulen na aanvaar ding van de suggestie van de heer Hoekstra niet meer volledig zullen zijn. Na de door de heer Hoekstra voor gestelde zin dient een zin te volgen waaruit blijkt dat er inderdaad wordt gebeden. De VOORZITTER: De notulen zullen kunnen wor den aangevuld met een zin waaruit blijkt dat er inder daad wordt gebeden. 131 Ingekomen stukken. a. Brief d.d. 10 mei 1971 van het Dagelijks Bestuur van de A-kring Utrecht-c. Bescherming Bevolking, waarbij de rekening en het verslag over het dienstjaar 1969 worden toegezonden, met het voorstel deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. De heer LEVINGA herinnert eraan dat in de raads vergadering van 22 april jl. een motie van de gemeen teraad van Ooststellingwerf aan de orde werd gesteld. In deze motie werd verzocht adhesie te betuigen met het voorstel tot omvorming van de B.B. tot een alge mene rampenorganisatie. De PAK-fractie drong aan op ondersteuning van de motie. De voorzitter had daar tot sprekers spijt geen behoefte aan, omdat er reeds hard zou worden gewerkt aan de reorganisatie van de B.B. Nu hij intussen de rekening en het verslag over het dienstjaar 1969 van het Dagelijks Bestuur van de A- kring Utrecht-c van de B.B. heeft gezien, spijt het hem des te meer dat de raad de motie van Ooststel lingwerf niet heeft gesteund. Uit genoemde rekening en verslag blijkt nl. wat een geld verslindende organisa tie z.i. de nutteloze B.B. is. De kosten van de A-kring Utrecht-c (waaronder Soest kennelijk valt) bedragen over 1969 bijna f 1 miljoen, waarvan ruim een half miljoen gulden aan salarissen en sociale lasten voor ne gentien man personeel. Daaruit blijkt wel dat er in de A-kring Utrecht-c tenminste negentien personen voorstander zullen zijn van handhaving van de B.B. in de huidige vorm, maar voor ieder ander weldenkend mens wordt het toch wel zo langzamerhand een lacher tje, wanneer het niet om zulke ernstige zaken ging. Ook in Soest gaat men kennelijk meedoen aan de geld verspilling van de B.B. Spreker heeft tenminste twee keer een opvallend geel briefje in de bus gevonden waarin wordt aangekondigd dat binnenkort een man van de B.B. zal komen vertellen wat moet worden ge daan tegen het stralingsgevaar van radioactieve neer slag bij het gebruik van atoomwapens. (Het is hem bekend dat ook gewone huisvrouwen - de woorden „gewone huisvrouwen" zijn niet discriminerend be doeld - via een stoomcursus worden opgeleid tot B.B.-voorlichtsters in verband met de beveiliging te gen fall-out). Thans, 26 jaar na Hiroshima en Nagasa- ki, wordt „voorlichting" gegeven, waarbij spreker het 91

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 92