woord voorlichting nadrukkelijk tussen aanhalingste kens wil plaatsen. Want hij betwijfelt sterk of welke voorlichter dan ook de flauwste notie heeft van de werkelijke gevolgen van het ontploffen van een of meer atoombommen, waar dan ook in Nederland, En intussen zijn er ook reeds de B- en C-wapens, die een nog veel gruwelijker werking hebben dan de atoom bom. En zelfs deze wapens zijn alweer verouderd. Hij vraagt zich af of de B.B, weer 26 jaar nodig zal hebben om de bevolking over laatstgenoemd wapentuig voor te lichten. Ongetwijfeld zal de burgemeester in diens oproep om de B.B.-man binnen te laten, als burgervader de beste bedoelingen hebben met de inwoners van Soest, maar de B.B.-man komt er bij spreker niet in. Hij doet niet mee aan die gevaarlijke spelletjes. Gevaarlijk om dat dit spelletje de mensen het gevoel geeft dat er bij een atoomaanval een redelijke overlevingskans bestaat. En dit feit leidt weer tot het, ingeval van nood, accep teren van een atoomoorlog, hetgeen totale vernieti ging van elk leven op aarde tot gevolg zou kunnen heb ben. Hij zou willen dat al het geld en alle energie die nu worden gebruikt om te trachten de gevolgen van een atoomoorlog te bestrijden, worden aangewend om het ontstaan van zo'n oorlog tegen te gaan. De VOORZITTER zegt dat de organisatie van de B.B. inderdaad een heleboel geld kost. In april jl. is reeds gesproken over de vraag of deze preventieve organisa tie, bedoeld om op te treden bij oorlogsgevaar en bij grotere rampen, ook kan worden gebruikt voor hulp bij kleinere rampen. Een commissie houdt zich inten sief bezig met deze vraag. Er is reeds een voorlopig rapport uitgebracht. Hetgeen spreker in de vorige ver gadering heeft gezegd, onderschrijft hij ten volle. Iedereen voelt dat moet worden geprobeerd het geïn vesteerde geld nog zo nuttig mogelijk te gebruiken. Daarnaast bestaat er een wezenlijke behoefte aan een nieuwe organisatie op het gebied van de rampenbe strijding, omdat de tot nu toe gebruikte middelen in het licht van de huidige ontwikkeling te kort schieten. Aan de ene kant is er een duidelijke behoefte, terwijl er aan de andere kant een potentieel aanwezig is, al leen niet zo snel mobilisabel (dat is het grote punt). Het ligt dan ook voor de hand dat men probeert om het potentieel aan te passen aan de behoefte. Daarop wordt hard gestudeerd. De B.B. is een organisatie die, naar het college hoopt, nooit zal behoeven op te treden voor het doel waar voor zij in het leven is geroepen. Men kan echter nooit zeker weten dat dat nooit zal gebeuren. Men sluit geen brandverzekering omdat men brand verwacht, maar wanneer er brand uitbreekt dan heeft men althans enige maatregelen getroffen. De uitwerking van de brand kan niet ongedaan worden gemaakt met de ver zekering, maar de verzekering zal toch wel enige hulp verlenen. Zo moet men ook de B.B. zien. Ongeveer vier jaar geleden is er in de A-kring Utrecht- c door het ministerie van binnenlandse zaken een proef- enquete gehouden naar de schuilgelegenheid tegen stralingsgevaar ingeval van oorlog. Deze proefenquete is gehouden om ervaring op te doen voor het houden van een landelijke enquete. Thans wordt in het gehe le land nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor de bevolking om zich te beschermen Gelet op het feit dat er reeds vier jaar geleden in Soest een enquete heeft plaatsgevonden, zou men kunnen zeggen dat het thans niet meer nodig is te enqueteren, maar de uitkomsten van de proefenquete hebben ge leid tot een nieuw soort van enquete die voor het ge hele land gelijk is. Daarom moet er in Soest wederom worden geenqueteerd. Er wordt alleen maar gekeken naar de schuilmogelijkheden tegen stralingsgevaar, zodat de overheid een inzicht heeft in de aanwezige schuilmogelijkheden. Daardoor zal de overheid weten waar aanvullende schuilgelegenheid moet worden ge creëerd. Het is bekend dat het heel goed mogelijk is om het stralingsgevaar af te schermen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de inwoners van Soest, wanneer in deze gemeente een atoombom valt, zouden kunnen blijven leven, omdat er schuilkelders in Soest zijn. De atoom bom kan echter ook heel ergens anders vallen, terwijl Soest last heeft van de fall-out. Van een in Engeland gevallen atoombom kan het stof in Nederland terecht komen. Dat stof is radioactief. Het is zeer wel moge lijk zich te beschermen tegen de radioactieve straling van dat stof, die elders is ontstaan. Daarvoor dient men eenvoudige, maar doeltreffende maatregelen te nemen. Spreker meent dan ook dat de regering in het treffen van voorzorgsmaatregelen te kort zou schieten, wanneer zij zich op het standpunt zou stellen dat er niets valt te doen. Tegen sommige aspecten van de atoombom valt inderdaad niets te doen, maar tegen een heleboel andere gevolgen van de atoombom wel. Daarom wordt er geenqueteerd. Te hopen zij dat er heel velen zullen zijn die mede werking zullen verlenen aan de enquete, want de en quete gebeurt in het belang van de burgerij. Iedereen hoopt natuurlijk dat de inspanningen voor niets plaats vinden, maar niemand kan voor honderd procent ga randeren dat dat het geval zal zijn. De stukken worden aangenomen voor kennisgeving. b. Brief d.d. 7 december 1970 van de bewoners van de Wieksloterweg, de Dorresteinweg, de Kooiweg en de Pijnenburgerlaan met het verzoek om meer en betere verlichting aan de Wieksloterweg en de Dorresteinweg met het voorstel te antwoorden overeenkomstig de op deze aangelegenheid betrekking hebbende ont- werp-brief. Met betrekking tot dit stuk wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. c. Brief d.d. 13 december 1970 van de heer ir. F. van de Woestijne, betrekking hebbende op het gebruik van plastic-zakken voor het ophalen van huisvuil, met het voorstel te antwoorden overeenkomstig de hierop be trekking hebbende ontwerp-brief. De VOORZITTER deelt mede dat van de commissie openbare werken de volgende opmerking is ingeko men: „De commissie openbare werken kan zich met hetgeen wordt voorgesteld verenigen, mits in de vijfde alinea van de concept-brief de plaatsnamen Almelo en Hengelo worden geschrapt, omdat deze gemeenten in middels op een ander vuilverwerkingssysteem zijn over gegaan." Het college gaat akkoord met dit voorstel van de com missie van openbare werken. Met betrekking tot het stuk wordt hierna, met inacht neming van de aangebrachte wijziging, besloten over eenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. d. Brief d.d. 21 mei 1971 van burgemeester en wet houders van Amersfoort inzake toezending van de be groting 1971 voor het Regionaal Woonwagencentrum Amersfoort. 92

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 93