de bij de begroting 1971 behorende aanbiedingsbrief heeft het college reeds gesteld dat er in feite een hele grote onduidelijkheid bestaat ten aanzien van de juris prudentie op het gebied van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening, Naar aanleiding van een onlangs gehou den congres van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten is (of zou) met betrekking tot deze zaak een open brief geschreven aan de minister van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening Na doorlezing van het besluit van gedeputeerde staten rijst de vraag of het niet gewenst is dat in het kader van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een actie wordt onder nomen. Wellicht is het mogelijk dat er een commissie ad hoe wordt benoemd. Deze commissie zou kunnen nagaan op welke wijze bedoelde onduidelijke jurispru dentie zeer vertragend werkt bij de uitvoering van be stemmingsplannen en de goedkeuring van bestem mingsplannen Nog steeds is de woningnood volksvijand nummer 1. Het is niet alleen de gemeente Soest die wordt gecon fronteerd met een besluit als het onderhavige punt. Vele Nederlandse gemeenten ontvangen iedere keer weer dergelijke brieven van de toetsende instanties De vraag rijst wat er op deze manier van de woning bouw in Nederland terechtkomt. Iedere dag vertra ging betekent een hogere huur, En de vertraging wordt op deze wijze bevorderd door de toetsende instanties. Via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten - deze vereniging kan zo nodig Tweede Kamerfracties benade ren - dient duidelijkheid te worden verkregen in de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Deze wet is destijds met een zekere glorie aangekon digd, maar reeds na de eerste dag van inwerkingtre ding van deze wet zijn er vele onduidelijkheden gere zen. Het ligt op de weg van alle gemeenten om de on duidelijkheden in de jurisprudentie uit de weg te rui men, zodat de gemeenten kunnen komen tot een ge zonde uitvoering van bestemmingsplannen. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat de heer Jonker terecht heeft verondersteld dat Soest het slachtoffer is geworden van nog niet vol ledig uitgekristalliseerde nieuwe procedures. Het be stemmingsplan Soestereng-Park en Centrum is onder druk van het provinciaal bestuur ingediend, omdat er in Soest in verband met de overbevolking in het Gooi een versnelde groei diende plaats te vinden, Om snel te kunnen handelen is het zaak dat de gemeente de gronden in eigendom heeft. Wanneer men de gronden niet langs de normale weg kan verkrijgen, dan moet er op een gegeven moment worden onteigend. Van daar dat het onderhavige plan met grote spoed is klaar gemaakt, in de hoop dat na goedkeuring tegelijk het onteigeningsplan van start zou kunnen gaan. Het provinciaal bestuur meent dat het plan te sum mier is uitgewerkt, Er was totaal nog geen ervaring met de nieuwe procedure. Ook de stedebouwkundige had weinig ervaring met het indienen van globale plannen die alleen enige vlekken vertonen met daarbij een nadere aanduiding. Het is de bedoeling dat bestaande zaken nauwelijks worden gehandhaafd in het stadscentrum; er dient in zekere zin een maagdelijk gebied te ontstaan. De ste debouwkundige meende dat het bepaald niet zinvol zou zijn om op dit moment aan dat stadscentrum een te gedetailleerde bestemming te geven. Een gedetail leerde uitwerking van een plan dient de rechtszeker heid van de burgers wier huis zich in dat plan bevindt Maar bij een maagdelijk gebied is er sprake van een I 94 geheel andere kwestie. Het provinciaal bestuur heeft de zaak echter anders bekeken, ook al omdat men in middels ervaringen heeft opgedaan met globale be stemmingsplannen, Op grond van de jurisprudentie heeft het provinciaal bestuur gemeend een groot deel van het bestemmingsplan Soestereng-Park en Centrum niet te moeten goedkeuren. Gelet op hetgeen thans bekend is, is het college ervan overtuigd dat het onderwerpelijke plan te vroeg is in gediend, De gemeente zou thans reeds met een ander plan naar buiten kunnen treden. Het is zaak om aan de hand van de inmiddels verzamelde gegevens en de verkregen nadere informatie zo snel mogelijk met een nieuw plan te komen, waarbij het natuurlijk plezierig is te weten dat in ieder geval de plaats van het centrum vaststaat. Het gemeentebestuur mag ook blij zijn met de Dalweg, want deze weg is bijzonder belangrijk voor de verbinding van het nieuwe Soest met het oude Soest. De burgerij zal kunnen worden betrokken bij de uit werking van het globale plan. Het valt te betreuren dat op dit punt onvoldoende ervaring bestaat. De pro vinciale overheid is waarschijnlijk enigszins huiverig voor het door Soest ingediende globale plan, omdat er ten aanzien van de uitwerkingsbevoegdheid nog zo weinig bekend is. Er is een uitwerkingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders die moet worden ge toetst door de provincie. Daarom hadden gedeputeer de staten ook kunnen kiezen voor goedkeuring van het globale plan, waarna zij de uitwerking van het plan bliksems goed in de gaten hadden kunnen hou den. Op dit vlak beschikt men echter nog over te wei nig ervaring. Vandaar dat men ten aanzien van het globale plan vrij strenge eisen stelt. Wanneer het gaat om een globaal plan, dan worden er ten aanzien van het overleg, het geven van allerlei details en het onderzoek strenge eisen gesteld. Een onderzoek vraagt veelal enorm veel tijd. Op het mo ment dat men de uitkomst van een onderzoek kan ver werken in het plan, is het onderzoek verouderd. Dat geldt vooral voor een onderzoek met betrekking tot de woningbouw. Te hopen zij dat de open brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten effect zal hebben. Wanneer dat niet zo mocht zijn, dan verdient het wellicht aan beveling, dat de gemeenten de provinciale besturen la ten weten, dat het stellen van te hoge eisen aan de de taillering van globale plannen een onwerkbare toe stand in de hand werkt. De slagvaardigheid verdwijnt en de flexibiliteit van de plannen gaat verloren. Een zaak zal op de lange baan worden geschoven, wanneer er met Jan en alleman overleg moet worden gepleegd en wanneer iedereen overal inspraak in wil hebben. Wanneer men het eens is over iets, dan duurt het meestal nog al lang voordat dat ,,iets" kan worden uitgevoerd Wanneer het dan nog zo'n tijd moet gaan duren voordat men het eens is, dan komt er helemaal niets meer van de grond, De heer Van Poppelen heeft gevraagd om een uiteen zetting over de werkelijke gang van zaken. Wellicht kan tijdens een voorlichtingsavond voor bevolking en raadsleden in zijn algemeenheid worden uiteengezet hoe een plan tot stand komt, op welke wijze de beoor deling van de diverse plannen plaatsvindt en hoe de procedure precies is; voor zover men daar op het ogenblik zelf achter is, want in feite dient er te worden gesproken van een enigszins onduidelijke zaak. De heer JONKER zegt dat vele uitspraken van mevrouw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 95