Walter hem bijzonder aanspreken. Hetgeen mevrouw Walter heeft gezegd met betrekking tot inspraak wekt de indruk dat zij het nogal lastig zou vinden dat inspraak noodzakelijk is, wanneer de gemeente de zaak rond heeft, Die inspraak behoeft niet zo'n probleem te zijn, wanneer men er maar naar streeft de burgerij in de loop van het proces te laten meedenken en meespreken, zodat hetgeen uit de bus komt daardoor totaal geen verrassing meer zal zijn. Op deze manier zal er geen aanleiding tot verdere ver traging behoeven te ontstaan. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat zij het oog heeft gehad op de inspraak van de overlegorganen. De inspraak van de burgerij dient wel degelijk meer te worden benut, Het stuk wordt aangenomen voor kennisgeving, i. Brief d.d. 5 januari 1971 van de heer T. v.d. Meulen inzake de bouw van garages achter de woningen aan de Leeuwerikweg met het voorstel te antwoorden con form de betreffende concept-brief De VOORZITTER deelt mede dat van de commissie openbare werken de volgende opmerking is ingeko men: „De commissie openbare werken gaat akkoord met hetgeen wordt voorgesteld, mits de zin onder punt 3 - ,,u voert verder aan, dat een ambtenaar van de dienst gemeentewerken heeft gezegd, dat van het kippenhok niets behoeft te worden afgenomen." - wordt ge schrapt, Tevens is de commissie van oordeel dat de laatste zin op pagina 1 van de concept-brief - „Een aantal van 18 boxen is daarbij in deze situatie als een absoluut minimum te beschouwen." - dient te worden geschrapt. De commissie vindt voorts dat aan de brief moet worden toegevoegd dat tot de bouw van meer garages ter plaatse niet zal worden overgegaan voordat gebleken is dat daaraan in de omgeving behoefte be staat," Spreker zegt dat burgemeester en wethouders zich kunnen verenigen met de opmerkingen van de commis sie openbare werken De heer GRIFT zegt dat mevrouw Walter wel weet dat de PAK-fractie enigszins anders tegenover de zaak staat dan het college, In de tijd dat de heer Van Zadelhoff nog wethouder was is beslist, dat op het betrokken binnenterrein een kinderspeelplaats zou komen Spreker meent dat er zelfs kredieten zijn aangevraagd Achter de Laanstraat zijn inmiddels zestien garages gebouwd. Vorige week donderdag heeft hij geconstateerd dat verschillende be woners thans hinder ondervinden van wateroverlast. In het perceel Laanstraat 59 loopt het water van de weg naar de keukendeur. De Laanstraat is aldaar 20 cm tot 25 cm opgehoogd, waardoor het huis 25 cm te laag is komen te liggen. Dezelfde situatie doet zich voor bij de garages achter de Leeuwerikweg. Ook al daar liggen de percelen thans minstens 35 cm onder de weg. Bij de heer Sukel heeft vorige week zo'n beet je de gehele voortuin blank gestaan van het water. Nu kan men stellen dat er geen kruid is gewassen tegen een plensbui. De heer Sukel heeft voor zijn bedrijf bouwmaterialen liggen. Wanneer er ter plaatse geen voorzieningen worden getroffen door de gemeente, dan zal zij vermoedelijk aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de bouwmaterialen (o.a, gips en cement) die door het water verloren gaan. De PAK- fractie gaat daarom onder geen enkele voorwaarde meer akkoord met de bouw van garages op het binnen terrein, waarop oorspronkelijk een kinderspeelplaats zou komen. Natuurlijk kan men stellen dat de kinderen in de achtertuin beter kunnen spelen Maar wanneer de kinderen een balletje trappen, dan bestaat de kans dat de bal bij de buren in de tuin komt Wanneer de buren niet al te goed met elkaar kunnen opschieten, zal er veel narigheid kunnen ontstaan Overal verdwijnen er speelterreinen voor de kinderen, Men denke o.a. aan de plaatsing van het lokaal voor de duivenvereniging aan de Vinkenweg De fractie is dan ook tegen het door burgemeester en wethouders voorgestelde antwoord op de brief van de heer Van der Meulen, De wethouder mevrouw WALTER VAN DER TOGT meent dat de heer Grift twee dingen door elkaar haalt, Aan de orde is de brief van de heer Van der Meulen, die protesteert tegen het sneuvelen van een deel van zijn kippenhok, In de concept-brief stelt het college dat dat stukje kippenhok echt weg moet Zij meent dat de commissie het helemaal eens was met het standpunt van het college Dat kippenhok staat in de weg, Hoewel de bouw van de garages op dit moment niet aan de orde is, wil spreekster toch enige aandacht schenken aan deze kwestie, De raad heeft destijds tot de bouw van deze garages en de aanleg van een par- keerterreintje besloten. En wie zegt dat een kind niet ontzettend fijn kan spelen op een parkeerterreintje? De heer Grift stelt dat de bewoners tegen de plannen van het college zijn, maar zij heeft zelf onlangs met een bewoonster staan praten. Deze zei; „Mijn kinde ren hebben altijd in de modder moeten spelen; nu zij groot zijn maken jullie de boel netjes" Daaruit blijkt dat er ook mensen zijn die er anders over denken Voordat de overige garages worden gebouwd, zal er overleg zijn met buurtbewoners en gegadigden. Daar na komt het voorstel met kredietaanvraag in de raad. Dan kan de raad beslissen over de vraag of de garages al dan niet moeten worden gebouwd, Bekeken zal worden of er iets aan de wateroverlast kan worden gedaan, bijv door het bijplaatsen van een put. De heer Grift dient wel te bedenken dat er vori ge week donderdag sprake was van een uitzonderlijke regenval, Zo'n regenbui komt echt niet iedere dag voor. Op tal van plaatsen in de gemeente moet men in zo'n geval echt wel even door het water Het water zakt echter spoedig weer weg. Met betrekking tot het stuk wordt hierna, met inacht neming van de aangebrachte wijzigingen, besloten overeenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemees ter en wethouders is voorgesteld j, Telegram van 17 mei 1971 van de bezoekers van de tentoonstelling „Kunst van Vietnam", waarmede zij protesteren tegen de afwijzende beschikking van bur gemeester en wethouders op het verzoek van het Me disch Komitee Nederland Vietnam om een vergunning tot het houden van een kollekte, met voorstel te be richten conform de bij de raadsstukken ter inzage lig gende ontwerp-brief van burgemeester en wethouders. De heer LEVINGA zegt dat zijn fractie erkentelijk is voor het feit dat het college zijn standpunt heeft ge wijzigd. Met betrekking tot het stuk wordt hierna besloten overeenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemees ter en wethouders is voorgesteld, k. Brief van 24 mei 1971 van de Werkgroep Medisch Komitee Nederland-Vietnam, met verzoek het aan burgemeester en wethouders gericht verzoek om ver gunning tot het houden van een kollekte, welk ver zoek in afschrift is bijgevoegd, te ondersteunen, met

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 96