voorstel deze brief, alsmede het antwoord-schrijven van burgemeester en wethouders d,d, 2 juni jL voor kennisgeving aan te nemen Met betrekking tot dit stuk wordt besloten overeen komstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. 1. Schrijven d,d. 18 mei 1971 van de Regionale Com missie Utrecht, inhoudende een overzicht van de door de deelnemende gemeentebesturen in de regio Utrecht opgemaakte voorstellen tot opneming van scholen in het deelplan 1974, 1975, 1976, met voor stel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer VERHEUS zegt dat hij bij het doornemen van de stukken tot de conclusie moest komen, dat het onderhavige schrijven niet in de daarvoor bestem de map zat. Kan dit stuk de volgende maand nog eens in de leesmap worden gelegd? Het stuk is nl. belang rijk. De VOORZITTER: Akkoord. Het stuk wordt aangenomen voor kennisgeving, ter wijl het bovendien voor de volgende raadsvergadering in de leesmap ter inzage zal worden gelegd, m. Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze stukken worden aangenomen voor kennisgeving. 132 Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke re geling inzake de instandhouding van een openbaar centrum voor woonwagens. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 133 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op de Koningsweg. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De financiële commissie gaat akkoord met het voorstel. Enkele leden vragen zich af of de voorgestelde voor ziening wel voldoende is. Dienen geen verkeerslichten en/of geleidehekken te worden geplaatst? De heer BLAAUW verheugt zich bijzonder over het onderhavige voorstel. Vrijwel regelmatig passeert hij de plaats waar thans een voetgangersoversteekplaats zal worden gecreëerd. Hij ziet regelmatig tussen vijf en zes uur 's middags op welke wijze kinderen de kinder boerderij verlaten. Spelende kinderen rennen vaak of zij fietsen in een keer de weg over. Gevreesd moet dan ook worden dat de te treffen voorziening niet volledig afdoende is. Is het mogelijk een soort van geleidehek te plaatsen (bijv. paaltjes, verbonden door kettinkjes)? Wellicht springen de kinderen over deze kettinkjes heen, maar zij zijn dan in ieder geval geremd in hun vaart. De Koningsweg wordt ter plaatse vaak vrij snel bere den. Door de Stichting de Kinderboerderij zijn er een paar borden geplaatst die er waarschijnlijk toe bijdra gen dat de automobilisten hun snelheid ter plaatse wat verminderen. Uit het pre-advies blijkt dat ook de gemeente borden zal gaan plaatsen. Een kind kan men echter, ondanks voorlichting, moeilijk dwingen over het zebrapad te lopen. Daarom verdient het aan beveling een geleidehek aan te brengen. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT merkt op dat de zaak is besproken in de ambtelijke verkeerscommissie. Deze commissie heeft geadviseerd de thans voorgestelde maatregelen te treffen. Er is ook overleg geweest met mevrouw Joosten van de kin derboerderij. Deze heeft medegedeeld dat het personeel van de kinderboerderij de kinderen zal begeleiden. De heer BLAAUW: Dat lijkt mij nogal moeilijk. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat het moeilijk is om te bepalen waar hekken dienen te komen. Het verdient aanbeveling de zaak eerst even aan te zien. De gemeente kan altijd nog overgaan tot het plaatsen van geleidehekken. De kwes tie kan eventueel nog eens ter sprake worden ge bracht in de ambtelijke verkeerscommissie. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 134 Voorstel tot vaststelling van de herziene gemeen schappelijke regeling inzake de instelling van het „In tergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden-Ne derland". 135 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het organiseren van een E.H.B.O.-cursus voor het onderwijzend personeel van de in de gemeente aanwezige scholen. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 136 Voorstel tot het benoemen van een hoofdleidster aan de openbare kleuterschool aan de Weegbreestraat. De VOORZITTER verzoekt de heren Hoekstra en Le- vinga met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 22 stemmen, waarvan 21 op me juffrouw E.J. van der Eijk en 1 op mevrouw E. de Vries-Van den Berge, zodat mejuffrouw Van der Eijk is benoemd. De VOORZITTER dankt de leden van het stembu reau voor de verrichte werkzaamheden. 137 Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet voor het aanschaffen van een aardrijkskunde- methode ten behoeve van de openbare lagere school te Soesterberg. 138 Voorstel tot het verlenen van medewerking als be doeld in artikel 72 van de Lager-Onderwijswet 1920 aan: a. het bestuur van de Stichting voor Katholiek Basis- en Kleuteronderwijs te Soest voor het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen, alsmede voor de invoe ring van het „loco-systeem" ten behoeve van de St. Theresiaschool. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. het bestuur van de Vereniging „De School met den Bijbel" te Soest voor het aanschaffen van diverse leer- en hulpmiddelen en meubilair ten behoeve van enige onder dat bestuur staande scholen voor g.l.o., alhier. De VOORZITTER deelt mede dat van de financiële commissie de volgende opmerking is ingekomen: „De financiële commissie gaat akkoord met het voorstel, alsmede met het voorstel het krediet voor de aan schaffingen ten behoeve van de Prof. J. Waterink- school te verhogen van f. 4.000,- tot f. 5.800,-, meu bilair f. 1.900,-, leer- en hulpmiddelen f. 3.900,-." De heer HOEKSTRA zegt in een krantebericht te hebben gelezen dat er in de onderwijscommissie nogal wat moeilijkheden waren met betrekking tot de onder havige aanvraag, In dat bericht stond o.a. iets over een bandrecorder. Onder c wordt ter zake in het pre advies opgemerkt: „een bandrecorder is met uw mede- 96

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 97