werking nog niet in deze school aanwezig." Er is na tuurlijk wel een bandrecorder in de Savornin Lohman- school, maar nog niet met de medewerking van de raad. Die bandrecorder is reeds oud en daardoor ver sleten. Daarom heeft het bestuur van de Vereniging „De School met den Bijbel" thans bij de gemeente een nieuwe bandrecorder aangevraagd. In het krantebericht werd ook iets gezegd over het aangevraagde projectiescherm. Bij vorige aanvragen is door de inspecteur steeds gezegd dat men een projec tiescherm moet aanschaffen dat ook bij daglicht is te gebruiken. Bijna alle scholen hebben een projectie scherm dat uitsluitend is te gebruiken in een verduis terd lokaal. Dat betekent dat projecteren uitsluitend mogelijk is in een lokaal dat kan worden verduisterd. In dat lokaal zit veelal een andere klas, waardoor men moet verhuizen. De onderwijzers zijn dan ook bijzon der blij dat er een scherm is uitgevonden dat het mo gelijk maakt bij daglicht te projecteren, alleen de luxa flex moet naar beneden. Dit betekent dat men thans in alle lokalen waar luxaflex aanwezig is kan projecte ren. De kinderen kunnen dan ook in hun eigen lokaal blijven. Volgens het krantebericht zouden de leden van de on derwijscommissie zich hebben verwonderd over het feit dat er ook een aanvraag voor de nieuwe taal- en aardrijkskundemethoden is gekomen van de Minister de Visserschool, die nog maar twee jaar bestaat. Toen de Minister de Visserschool twee jaar geleden werd ge sticht, zijn de leermiddelen van de Savornin Lohman- school gewoon tussen de beide scholen verdeeld. De ingediende begroting was destijds zeer laag, er behoef den geen kosten voor meubilair en leermiddelen te worden gemaakt. Wel heeft de Minister de Visser school een projector gekregen, want die kon men moeilijk verdelen. Mevrouw Oranje heeft tijdens de vorige raadsvergade ring een vraag gesteld over de splitsing van scholen in het Soesterveen. Wethouder Dijkstra snapte haar toen niet helemaal goed. Spreker heeft daarop geprobeerd de vraag van mevrouw Oranje enigszins te verduidelij ken. Wat mevrouw Oranje toen vroeg is tussen de Sa vornin Lohmanschool en de Minister de Visserschool werkelijkheid geworden. De wethouder DIJKSTRA meent dat het krantebe richt geheel voor rekening komt van de krant waarin het bericht is gepubliceerd. Hij wil helemaal geen lelij ke dingen zeggen, maar er komt in de krant toch al tijd wel iets anders dan wat tijdens de commissiever gadering wordt gezegd. Hij onderschrijft hetgeen de heer Hoekstra heeft ge zegd over de bandrecorder. De Savornin Lohman school had feitelijk reeds vele jaren de beschikking over een recorder. Een zelfde situatie zal zich waar schijnlijk in de toekomst voordoen met de platenspe ler. Hetgeen door de heer Hoekstra is gezegd over de dag lichtprojector wordt geheel onderschreven door het college. Het is verheugend dat thans vrijwel alle scho len over een dergelijke projector beschikken, waardoor interne verhuizingen niet meer noodzakelijk zijn, wan neer men in de school gebruik wil maken van de pro jector. Bovendien zijn er schoollokalen die niet kun nen worden verduisterd, omdat het daglicht van boven af naar binnen komt. Het aanbrengen van verduiste- ringsschermen in deze schoollokalen zou een bijzonder kostbare zaak zijn. De kwestie van de projectiescher men heeft reeds bijna geheel haar beslag gekregen. 139 140 141 De aanvraag van de Minister de Visserschool is inmid dels rondgebreid. Tijdens de laatste vergadering van de onderwijscommissie bestond er enige twijfel over de noodzakelijkheid van de aangevraagde artikelen. Tijdens de commissievergadering is reeds gezegd dat de Minister de Visserschool is ingericht met uitslui tend oude leermiddelen, afkomstig van de Savornin Lohmanschool. Inmiddels zijn de taal- en aardrijkskun demethoden aan de Savornin Lohmanschool (en ook aan andere scholen) al lang vervangen, Hetgeen voor de Minister de Visserschool wordt voorgesteld is pre cies hetzelfde als hetgeen op andere scholen is ge beurd, De Minister de Visserschool heeft bij de in- dienststelling ongeveer f. 30,000,- gekost aan inven taris en meubilair, terwijl de Rinke Tolmanschool f. 80.000,- kostte. Er is derhalve sprake van een enorm verschil. De Minister de Visserschool heeft het moeten doen met inventaris, afkomstig van een andere school. De verhoging van het bedrag voor de Prof. J. Waterink- school is een gevolg van het feit dat de raming aanvan kelijk heel globaal is geweest. Het bestuur is om na dere details gevraagd, omdat burgemeester en wethou ders wisten dat nog enkele dingen nodig waren, Het verheugt het college dat de onderwijscommissie in middels geheel akkoord kan gaan met dit verhoogde bedrag. De heer HOEKSTRA zegt, nog een ondeugende op merking te willen maken Op de begroting voor de Minister de Visserschool kwam ook een platenspeler voor. De wethouder DIJKSTRA: Dat was ons bekend, ik zal daarvan straks dankbaar gebruik maken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Voorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Klaarwaterweg aan het openbaar verkeer. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. Hierna stelt de VOORZITTER allereerst aan de orde: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Eg- ghermonde. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen, Vervolgens stelt de VOORZITTER aan de orde: Voorstel tot voorlopige goedkeuring van het onteige ningsplan „Egghermonde". De heer VAN EE zegt dat het de V.V.D.-fractie ver heugt dat de raad zich thans kan uitspreken over het onteigeningsplan-Egghermonde, Te betreuren valt dat dit plan niet in een eerder stadium is aangeboden, waardoor het gehele project eerder van de grond had kunnen komen en waardoor men thans wellicht nieuwe woningen in Soesterberg had kunnen hebben, Aan de Staten-Generaal is een nieuwe onteigeningspro cedure voorgelegd. Het college zal zo snel mogelijk van deze nieuwe en versnelde procedure gebruik moeten maken, wanneer de wet is aangenomen,, De heer PIEREN merkt op dat de PAK-fractie zich verheugt over hetgeen thans door burgemeester en wethouders wordt voorgesteld. Hoe lang kan de pro cedure nog duren voordat er met bouwen kan wor den begonnen? De burger in Soesterberg meent dat er in twee a drie maanden na afloop van de onteigenings procedure zal kunnen worden gebouwd. Het verdient aanbeveling dat het college nog eens de verdere gang 97

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 98