I van zaken uiteenzet (Te hopen zij, dat de woorden van de wethouder goed in de krant komen,) Hoelang kan een en ander nog duren? Spreker sluit zich volledig aan bij hetgeen door de heer Van Ee naar voren is gebracht De gehele raad had ge hoopt dat het onderhavige voorstel enige jaren eerder ter tafel was gekomen. Het onteigeningsplan-Egghermonde heeft betrekking op het plan-Egghermonde I. Met veel vaart zal er moeten worden gewerkt aan de fases 2 en 3, zodat er straks niet weer een vertraging van een groot aantal ja ren ontstaat. Fase 2 en fase 3 dienen spoedig te vol gen. De heer VERHEUS sluit zich aan bij hetgeen is opge merkt door de heren Van Ee en Pieren, In het pre-advies wordt gesteld dat het in het bijzon der gaat om de grond die in het bezit is van de heer Tetrode Daarom moet er worden onteigend. Ontei genen is altijd een heel nare zaak, maar in het onder havige geval staat er geen enkele andere weg open, Het plan-Egghermonde I omvat niet alleen het land goed Egghermonde, maar ook nog enkele andere stuk ken grond. In de toelichting wordt gesteld dat er reeds contact is opgenomen met alle belanghebbenden. Spreker is als gevolg van zijn functie bij de vereniging „Een christelijke kleuterschool" min of meer belang hebbende. Hij heeft nooit geweten dat er grond van deze vereniging in het plan-Egghermonde I zat, totdat hij het plan zag. De ter visie gelegde kaart was echter niet duidelijk. Wellicht is er in de tekening een fout geslopen, Uit de toelichting blijkt dat de vereniging „Een christelijke kleuterschool" 560 m2 grond zal moeten afstaan. Bovendien wordt in de toelichting gesteld dat er reeds contact is geweest met alle belang hebbenden. Dat is best mogelijk, maar dan wel met alle belanghebbenden op een na, want met het school bestuur is nog nooit - in welke vorm dan ook - contact geweest. Volgens de kaart zou er ten oosten van het schoolge bouw nog een aanzienlijk stuk grond beschikbaar zijn. De school grenst echter bijna aan het volgende stuk grond. Spreker weet dan ook niet welk stuk grond wordt bedoeld. Tussen het schoolgebouw en de erfaf- scheiding van het naastbijgelegen perceel - de speel tuin - ligt ruwweg een meter of drie. De zaak is niet duidelijk. Nu er in de gemeente een figuur is die zijn grond niet wil afstaan, worden onmiddellijk ook de overige vijf belanghebbenden geconfronteerd met onteigening. Het ware beter geweest de belanghebbenden door mid del van een brief te attenderen op het feit dat er wat gaat gebeuren. (Een dergelijke gang van zaken vindt ook plaats bij de hinderwetprocedure en bij de proce dure krachtens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening.) Het schoolbestuur weet van niets, er is nooit enig contact geweest, Het schoolbestuur wordt thans echter wel met een onteigeningsprocedure ge confronteerd Dat had kunnen worden voorkomen. Het schoolbestuur wist per se niet dat er een aan de school toebehorend stuk grond nodig is voor de door trekking van de weg ter plaatse. Spreker zal gaarne na der worden geinformeerd, De heer VAN POPPELEN sluit zich gaarne aan bij hetgeen is opgemerkt door voorgaande woordvoerders. Hij is thans ongeveer negen jaar raadslid. Gedurende die tijd is er steeds gesproken over de woningbouw in Soesterberg en over het overleg met de heer Tetrode. De gemeente werd steeds op sleeptouw gehouden. Thans zal zo snel mogelijk moeten worden overge gaan tot onteigening, zodat spoedig met de woning bouw in Soesterberg kan worden begonnen, In Soes terberg bestaat een grote woningachterstand, vooral te wijten aan de slechte medewerking van de heer Tetro de. In Soest zijn de gronden voor het uitvoeren van de gro te bestemmingsplannen vrijwel altijd op minnelijke wijze verkregen. Het zou dan ook onjuist zijn, wan neer de gemeente tegenover de heer Tetrode een ande re houding zou aannemen. Geprobeerd zal moeten worden de benodigde grond zo spoedig mogelijk in be zit te krijgen. Getracht zal moeten worden met de overige grondeige naars zo gauw mogelijk overeenstemming te bereiken, opdat onteigening niet noodzakelijk is. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dat een onteigeningsplan een logisch gevolg is van het vaststellen van een bestemmingsplan Tot nog toe is er in de gemeente nauwelijks onteigend, want de ge vallen waarin tot onteigening moest worden overge gaan zijn op de vingers van een hand te tellen, Over het algemeen is steeds gebleken dat de zaak kan wor den geregeld. Daarop hopen burgemeester en wethou ders nog steeds in het onderhavige geval. Wanneer de ze hoop niet in vervulling gaat, dan zal het college de onteigeningsprocedure op de snelst mogelijke manier inzetten. (Wanneer de aangekondigde wet een nog snellere procedure mogelijk maakt, zal het college ze ker gebruik maken van die snellere procedure.) Het is moeilijk te zeggen binnen welke termijn de ont eigeningsprocedure kan worden afgesloten, Allereerst dient het onteigeningsplan te worden goedgekeurd. Wanneer het plan is goedgekeurd, dan is het in bepaal de omstandigheden mogelijk over te gaan tot een voorlopige ingebruikneming. De onteigening zelf zal een halfjaar tot driejaar kunnen duren. De tijdsduur is onder meer afhankelijk van het onderzoek en de rapporten van de deskundigen. Het is ook mogelijk dat er nog beroep wordt aangetekend bij de Kroon. De belanghebbenden zijn, voordat het onteigenings plan de raad werd aangeboden, schriftelijk benaderd; zij hebben alle een brief gekregen. Daarmede zij niet gezegd dat er met alle belanghebbenden is onderhan deld, In de brief komt onder meer de volgende zinsne de voor: „Wij zullen zo spoedig mogelijk met u con tact opnemen." De grond van de school is nodig voor de doortrekking van de Buys Ballotlaan. Het is ook in het belang van de school dat deze aan de normale openbare weg komt te liggen. In de brief aan de belanghebbenden werd onder meer medegedeeld dat het onteigeningsplan vandaag door de raad zou worden behandeld en dat de betrokkenen zo spoedig mogelijk door iemand zou den worden bezocht. Burgemeester en wethouders me nen dat de door hen gekozen wijze van werken aan vaardbaar is. Met spoed zal er een structuurplan voor Soesterberg worden gemaakt. Ook voor de bestemmingsplannen die na Egghermonde komen is het nodig dat er een onderzoek is verricht. In de toekomst zal men hoogst waarschijnlijk geen plan meer kunnen indienen, wan neer het niet is gebaseerd op een onderzoek en op overleg. Overleg zal het beste kunnen plaatsvinden aan de hand van een structuurplan voor Soesterberg (waar in geheel Soesterberg aan de orde komt), Het struc tuurplan zal dan ook met spoed worden gereedgemaakt. Intussen zal er contact moeten plaatsvinden met de 98

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 99