te vragen. De heer GRIFT zegt dat in de gemeenten waar tot nu toe een koopavond tot stand is gekomen de plaatselijke vakbonden om advies is gevraagd, Hij zou het dan ook zeer zeker op prijs stellen, wanneer deze gedragslijn ook in Soest zou worden gevolgd De wethouder EBBERS: Ik heb reeds gezegd bereid te zijn iedereen om advies te vragen. Met betrekking tot het stuk wordt hierna besloten over eenkomstig hetgeen daaromtrent door burgemeester en wethouders is voorgesteld. h. Brief d.d, 7 december 1970 van bewoners van de Wiek- sloterweg, Dorresteinweg, Kooi- weg en Pijnenburgerlaan, inhoudende het verzoek om meer en betere vedichting van de Wieksloterweg en de Dorresteinweg, met het voor stel deze brief in handen te stellen van burgemeester en wethouders om advies. De heer PIEREN zegt akkoord te gaan met de voorgestel de wijze van afdoening. Hij wil het onderhavige ingeko men stuk echter graag als kapstok voor een andere kwes tie gebruiken. De laatste tijd is hij door vele Soester inwoners benaderd over de uitmonding van zowel de Wieksloterweg als de Koningsweg op de Biltseweg, Hoewel deze uitmondingen op het grondgebied van Baarn liggen en hoewel het be kend is dat de gehele Biltseweg zal worden gereconstru eerd, lijkt het gewenst dat er op korte termijn een soort van noodoplossing tot stand wordt gebracht. Dat is bijv. mogelijk door het invoeren van een maximum snelheid van 70 km op de Biltseweg of een drastische verbetering van de beide uitmondingen. Op het ogenblik vormen deze beide uitmondingen een bron van gevaar In overleg met de gemeente Baarn en het provinciaal be stuur dient te worden bekeken of op korte termijn de no dige voorzieningen kunnen worden getroffen. De heer DE GROOT zegt akkoord te gaan met de door burgemeester en wethouders voorgestelde wijze van af doening. Over het door het college op te stellen advies is hij nogal optimistisch, gezien de zeer gunstige uitslag op een soortgelijk recent verzoek, afkomstig uit een ander deel van de gemeente. Het heeft hem verbaasd dat voor de raadsleden slechts de brief ter inzage heeft gelegen en met de lijsten met in totaal 81 handtekeningen. Kan worden medegedeeld waarom deze lijsten niet ter inzage zijn gelegd De heer JONKER meent dat de verlichting op de in de brief genoemde wegen volstrekt onvoldoende is. De eerste 400 m van de Dorresteinweg buiten de bebouwde kom zijn goed verlicht met t.1.-armaturen aan elke P.U.E.M.-paal, maar verderop bestaat de verlichting slechts uit twee of drie gloeilampen over het gehele vol gende weggedeelte. De verlichting van de Wieksloterweg is al niet veel beter. Indien de aldaar aanwezige spaarza me verlichting functioneert, bestaat deze uit slechts een gloeilamp om de drie a vier palen; na middernacht is de verlichting zelfs gedoofd. Het aanbrengen van t.1,-armatu ren zal, gezien het feit dat er reeds palen en leidingen aan wezig zijn, waarschijnlijk minder kostbaar zijn dan op plaatsen waar eerst nog palen moeten worden geplaatst en leidingen moeten worden aangelegd. De fractie van D'66 geeft het college in ernstige overweging iets te doen aan de verlichting op de in de brief genoemde wegen. Men dient te bedenken dat ook buiten de bebouwde kom mensen wonen. De heer OLDENBOOM zegt te willen spreken over een punt dat betrekking heeft op de orde. Het lijkt hem ver standig om eerst het advies van het college af te wachten voordat uitvoerig wordt gediscussieerd over hetgeen waarover moet worden geadviseerd. Wanneer men op de ingeslagen weg voortgaat, zullen vele ingekomen stukken twee of drie keer moeten worden behandeld. Een derge lijke gang van zaken is inefficiënt. De heer JONKER: Kunnen wij de heer Oldenboom tot ordecommissaris benoemen? De VOORZITTER zegt het volkomen met de heer Olden boom eens te zijn. De raad wordt te zijner tijd in staat gesteld te discussiëren over het advies dat door burgemees ter en wethouders wordt uitgebracht Gebleken is dat er raadsleden zijn die het uit te brengen advies niet kunnen afwachten. Het is ook mogelijk dat deze raadsleden vre zen dat het advies anders zal luiden dan hun wensen, zo dat zij menen reeds thans deze wensen kenbaar te moe ten maken. Dergelijke opmerkingen zijn voorbarig, want het advies moet nog worden uitgebracht. Wanneer dat advies is uitgebracht kan met meer vrucht worden gedis cussieerd dan thans. Een discussie is thans eigenlijk niet goed mogelijk, omdat het college zich nog niet heeft beraden Men kan alleen zijn wensen naar voren brengen. Spreker zal dan ook niemand bij het naar voren brengen van wensen tegenhouden Men kan echter geen behoor lijk antwoord van het college krijgen. De heer LEVINGA merkt op dat de lijst met 81 handte keningen op woensdagmorgen 20 januari om ongeveer elf uur is toegevoegd aan de stukken. De VOORZITTER zegt dat de lijst met handtekeningen ook thans aanwezig is. Uit de opmerking van de heer De Groot blijkt dat deze lijst kennelijk een tijdje niet ter inzage heeft gelegen, waarschijnlijk op het moment dat er een fotokopie van werd gemaakt. De wethouder mevrouw WALTER-VAN DER TOGT zegt dankbaar te zijn voor de adviezen van de heer Jon ker. De aansluitingen van Wieksloterweg en Koningsweg op de Biltseweg zijn reeds ter sprake gekomen in het overleg met de provincie over de reconstructie van de Biltseweg. Het college zal nogmaals attenderen op de moeilijke situa tie. Bij de provincie is men zich zeer wel bewust van het feit dat beide aansluitingspunten gevaarlijk zijn. Vandaar ook dat is besloten de Biltseweg te reconstrueren. Het stuk wordt gesteld in handen van burgemeester en wethouders om advies. i. Brief d.d. 13 december 1970 van de heer Ir. F. van de Woestijne, betrekking hebbende op het gebruik van plas tic zakken voor het verwijderen van huisvuil. Dit schrijven wordt gesteld in handen van burgemeester en wethouders om advies, j. Brief d.d. 4 december 1970 van de oudercommissie van de Rinke Tolmanschool inzake het overbrengen van leer lingen naar de in het Soesterveen beschikbare scholen met het voorstel te berichten overeenkomstig de voor de raadsleden ter inzage liggende brief. Mevrouw ORANJE-ENTINK zegt met enige aarzeling een aantal punten onder de aandacht te willen brengen. De brief van 4 december jl. van de oudercommissie van de Rinke Tolmanschool is enige tijd blijven liggen, voor dat hij in de raad kon worden behandeld. Zij kan het zeer wel eens zijn met het concept-antwoord van het col lege. De toon van het antwoord is echter niet overal even gelukkig; somtijds is die toon h.i. enigszins geërgerd. Dat moet worden vermeden. De inzet van leden van ouder commissies moet ten zeerste worden gewaardeerd. Ouder commissieleden zijn mensen die in hun vrije tijd veel aan dacht geven aan het onderwijs van hun eigen kinderen en aan dat van de kinderen van anderen. Het valt niet te verbazen dat er in het Soesterveen vele verontruste ouders zijn. Het valt dan ook te betreuren dat er nog geen nieuwe mogelijkheden tot vestiging van nieuwe scholen bekend zijn, ondanks het feit dat er in de vandaag verschenen kranten wordt opgemerkt dat men,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 9