17 maart 1994 - 18 - enige malen achter elkaar in de commissie, waaruit blijkt dat zowel op grond van de verkeersveiligheid als de financiën, als het contract met Centraal Nederland en een groot aantal andere argumenten, het geen gunstige inhoud heeft, dit amendement. Het college zou daar op dit moment eigenlijk niet verder op in willen gaan. Het is gevoeglijk bekend, ik heb het ook van de andere raadsleden gehoord, hoe de zaken liggen. Ik zou u willen verzoeken, voorzitter, om het amendement in stemming te brengen. Dan zitten er dus twee elementen in, een aantal verkeersbesluiten en een krediet. VOORZITTER: Voordat ik tot stemming overga, vraag ik eerst of iemand in tweede termijn nog het woord wenst. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, alleen even voor de duidelijkheid over de procedure, want we zijn eigenlijk ook tegen uw voorstel. VOORZITTER: Eerst breng ik het amendement in stemming. Maar het is goed dat u zich duidelijk uitspreekt, daarna komt dus het al dan niet geamendeerde voorstel van het college aan de orde. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, ik weet niet of die stemmingen achter elkaar gaan, ik zal tegen het amendement stemmen, maar wat het raadsvoorstel betreft heb ik in de commissie al gezegd dat ik daar tegen ben, omdat ik het een verspilling van gelden vind. Dus ik zal tegen het amendement en tegen het raadsvoorstel stemmen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ten aanzien van het raadsvoorstel wou ik nog even tegen mevrouw Swinkels expliciet zeggen dat ze zich helemaal niet hoeft te schamen als ze straks toch tegen stemt. Wethouder SWINKELSDie waarschuwing heb ik eerder gehoord. Heer WITTE (GGS): Voorzitter, ik.wil het nog anders stellen, ik zou zelfs een beetje trots zijn op de wethouder als ze tegen zou stemmen. Wethouder SWINKELSMijn fractie heeft al een indicatie gegeven. VOORZITTER: Nog andere woordvoerders? Zo niet, heeft de wethouder nog behoefte om in tweede termijn te reageren? Wethouder SWINKELSNee, voorzitter, het mag duidelijk zijn dat wij het amendement ten sterkste afraden. VOORZITTER: Dan ga ik nu over tot het in stemming brengen van het amendement, zoals ingediend door CDA, PvdA en WD. Ik heb de inhoud van het amendement niet voorgelezen, iedereen is in het bezit van een kopie. Ik neem aan dat u daarmee akkoord gaat. Ik begin de stemmingen weer bij mevrouw Gerritse. U kunt zich voor of tegen het amendement uitspreken. mevrouw Gerritse, voor; mevrouw Stekelenburg, voor; de heer Visser, tegen; de heer Jansen, tegen; de heer Van den Breemer, voor; de heer Verheus, voor; de heer Van Logtenstein, voor; de heer Plomp, voor; mevrouw Huberts, voor; mevrouw Swinkels, tegen; de heer Meilof, tegen; de heer Witte, tegen; de heer Boerkoel, voor; de heer Zwaanenburg, voor; de heer Ebbers, voor; mevrouw Van Gorkum, tegen; mevrouw Van Eek, tegen; de heer Blaauw, voor; mevrouw Tomassen, tegen; de heer Krol, voor; de heer Kingma, tegen; de heer Lokker, voor; de heer Menne, tegen; de heer Van Wuijckhuijse, tegen; de heer Krijger, voor; de heer Van den Deijssel, tegen; mevrouw Blommers, voor. VOORZITTERIk constateer dat het amendement van CDA, PvdA en WD is aanvaard met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Aldus is besloten. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, mag ik hier nog een vraag over stellen? Wat moet hiermee gebeuren? Wethouder SWINKELSHet college zal daar dinsdag over spreken in de B&W-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 102