17 maart 1994 - 19 vergadering. VOORZITTER: Ik wil het volgende zeggen. Het gaat erom dat u vanavond als raad het krediet vaststelt. De te nemen verkeersmaatregel is geen bevoegdheid van de raad, de Wegenverkeerswet zegt dat het uitsluitend een bevoegdheid is van burgemeester en wethouders. We zullen ons daarover aanstaande dinsdag beraden. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Betekent dat dat u een duidelijk voorbehoud maakt wat betreft de onvoorwaardelijke uitvoering van het aangenomen amendement? VOORZITtERHet gebeurt zoals ik het zeg, dat het college aanstaande dinsdag daarover zal spreken. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Ik neem toch aan dat het college hier al van op de hoogte was en even heeft nagedacht wat u ermee zou gaan doen. VOORZITTERJa, wat u meent, laat ik zeggen: daar heb ik geen boodschap aan, want het college is volgens de wet Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Nou, ik vind het nogal bezwaarlijk dat u daar geen boodschap aan heeft. VOORZITTER: Het college moet volgens de wet verkeersmaatregelen nemen. Ik zeg u dat wij aanstaande dinsdag daarover zullen spreken. Niet eerder en niet later. Het is een bevoegdheid van ieder raadslid om naderhand het hele college of leden van het college ter verantwoording te roepen en te vragen waarom iets wel of niet gedaan is. Maar ik kan niet vooruitlopen op een besluit dat nog genomen moet worden. Blijft dus over het collegevoorstel, na aanvaarding van het amendement. We kunnen dus spreken van een geamendeerd collegevoorstel. Wenst u daar nog stemming over, of mag ik constateren dat Mevrouw BLOMMERS (WD)Voorzitter, voor ons zijn de verkeersmaatregelen natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de andere zaken. Dus wij kunnen op het ogenblik niet over uw voorstel spreken, omdat u dat Voorstel -in tegenstelling tot wat wij verwacht hadden- niet hebt aangepast aan de vragen die uit de commissie zijn gekomen. We zitten nu in een patstelling, omdat u niet hebt gereageerd op de opmerkingen in de commissie, waarin u alvast had kunnen duidelijk maken hoe we het voorstel konden aanpassen. Dit voorstel past niet meer bij het amendement, dus het lijkt onmogelijk om daarover te stemmen VOORZITTER: Nee, ik heb gezegd: het is een geamendeerd voorstel, dus wat er resteert voor u is dat u een krediet beschikbaar moet stellen. De overige inhoud van het amendement komt dinsdag aan de orde in het college. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, u vraagt een krediet ter beschikking te stellen, maar het amendement is net aangenomen om een aantal dingen niet uit te voeren. Welk krediet vraagt u dan? VOORZITTER: De heer Lokker heeft bij de toelichting van het amendement gesproken over een krediet van 75.000,= dat dan als plafond geldt bij de uitvoering. We zullen er uiteraard naar streven minder te besteden. Heer BOERKOEL (PvdA)Nee, mijnheer de voorzitter. Wat de heer Lokker gezegd heeft is op zich natuurlijk juist, maar dat staat niet in het amendement dat aangenomen is. In het amendement staat namelijk: een plateau op de kruising Beetzlaan/Hellingweg vervalt, evenals de bussluis. Dus als ik nu vraag: welk krediet? dan moet u mij aangeven over welk krediet ik nu een besluit ga nemen. Als u dat niet kunt, dan kunt u het beter terugnemen en eerst dinsdag besluiten nemen over dit amendement en vervolgens terugkomen met een ander voorstel VOORZITTER: Nee, ik heb gezegd: het is een collegevoorstel, dat staat nu op

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 104