17 maart 1994 - 20 - de agenda, dat omvat een krediet van 75.000,=. Er is nu een amendement ingediend op het voorstel van het college, bij de toelichting van dat amendement heeft de heer Lokker benadrukt dat de 75.000,= uit het collegevoorstel een plafond is, dus het blijft gehandhaafd. Het amendement spreekt het ook niet tegen. Aan de orde is dus nu een geamendeerd college voorstel en ik vraag aan u als raad of u daarmee kunt instemmen. Heer WITTE (GGS)Nee, voorzitter, daar kan mijn fractie niet mee instemmen. Het wordt nu natuurlijk helemaal mal, met dat amendement erbovenop, maar we hebben eerder ook al over uw voorstel gezegd dat we begrijpen dat u zich in allerlei bochten probeert te wringen om tegemoet te komen aan de onzinnige wensen van een meerderheid in deze raad, maar dat wij het geldverspilling vinden om nu vooruit te lopen op de onderzoeken die we hebben ingesteld naar een open Soestdijk, waar wij overigens helemaal niet voor zouden zijn. Dat onderzoek gaat er komen en dén gaan we dingen doen, niet vooruitlopend daar op. Dus we zijn ook tegen de kredietverlening. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik ben er een groot voorstander van om geen krediet te verlenen. Ik denk dat het heel wijs is, u gaat dinsdag bekijken of überhaupt de plannen uitvoerbaar zijn, dus wat eventuele wel of niet financiële gevolgen zijn. We weten eigenlijk niet eens zeker waar we een krediet voor verlenen, wat voor type kredietbesluit we nemen. Dat kan dan mooi in een volgende raad, als we weer beter geïnformeerd zijn. Dan weten we ook waar we een beslissing over nemen. Ik denk dat we het nu inderdaad niet moeten doen. Heer LOKKER (CDA) Ik begrijp eigenlijk de commotie niet zo goed. In het amendement staat concreet aangegeven op welke wijze wij het krediet, dat hier als plafond is aangegeven, willen verminderen. Dat betekent, als wij aangeven dat een aantal verkeersremmende maatregelen voor ons vervalt, dat daarmee automatisch het krediet vermindert. Ik vind de discussie nu in hoeverre dat krediet vermindert veel minder van belang. Dat houdt ook niet tegen het amendement, het geeft heel duidelijk aan dat wij in ieder geval twee zaken niet uitgevoerd willen hebben en in de tweede plaats staat in datzelfde artikel aangegeven dat wij goedkoper en eenvoudiger middelen als verkeers remmer willen aanwenden. Nou, ik kan me niet voorstellen dat verdere detaillering in deze zin noodzakelijk is. VOORZITTER: Het lijkt mij heel duidelijk. Met deze extra verduidelijking, wenst u hoofdelijke stemming over het voorstel, of mag ik constateren dat Mevrouw BLOMMERS (WD)Ik zou toch nog een verduidelijking willen. Waarom heeft het college niet geschreven: 75.000,= of zoveel als nodig is. Als ik u nu een krediet van 75.000,= geef, zelfs als ik daar nadrukkelijk bij zeg: het is een plafond, dan heb ik geen enkele garantie dat ik een krediet geef voor wel een bussluis of niet een bussluis. Dat is mijn grote probleem. Ik heb een amendement aangenomen waarin wij zeggen: dat willen we niet. VOORZITTER: Misschien mag ik het even verduidelijken? U, vanuit de raad, hebt ons voorstel geamendeerd. Dus nu vraagt u een stuk verduidelijking voor een amendement dat wij niet kenden. Mevrouw BLOMMERS (WD)Mijnheer de voorzitter, wij hebben uitdrukkelijke vragen in de commissie gesteld. We hebben daar uitdrukkelijk aangegeven dat we met name de verkeersmaatregelen gespecificeerd wilden hebben, omdat we toen al zeiden dat we die niet in de vorm zoals ze voorgesteld waren, uit wilden voeren. Ik had ze verwacht bij uw antwoord, maar ik heb ze niet gekregen, vandaar deze vragen in de raad. En als u tegen mij zegt: het is in ieder geval 75.000,= min waar u over praat, dan geeft u duidelijkheid. Als we deze discussie heen en weer blijven houden, krijgen we die niet. VOORZITTER: Dan heeft u mij niet goed verstaan, want ik heb een paar keer het woord plafond gebruikt bij die 75.000,= en gezegd dat wij uiteraard minder zullen besteden als we dan kunnen, als dat nodig is. We zullen zeker het maximum niet halen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 106