17 maart 19 94 - 22 Eek, tegen; de heer Blaauw, voor; mevrouw Tomassen, tegen; de heer Krol, voor; de heer Kingma, tegen; de heer Lokker, voor; de heer Menne, tegen; de heer Van Wuijckhuijse, tegen; de heer Krijger, voor; de heer Van den Deijssel, tegen; mevrouw Blommers, voor. VOORZITTER: Dan is het geamendeerde collegevoorstel aanvaard met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Het geamendeerde voorstel (RV 94-42) wordt na hoofdelijke stemming aangenomen 12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het uitbreiden van het onderwijsleerpakket ten behoeve van 4 groepen leerlingen van de protestants christelijke school De Werveling. Het voorstel (RV 94-29) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 13. Voorstel tot het instemmen met de ontwerp-rekening 1992 van de AVO. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, ik zal niet nog een keer zoals in de commissie, inhoudelijk op het voorstel ingaan. Ik moest even nadenken over wat er in mijn oor gefluisterd werd, of ik daarop zou reageren, maar het is een niemendalletje. Ik zal niet ingaan op het stuk zoals in de commissie gebeurd is en ik vind het dan ook onjuist dat wij, vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de AVU, in 1994 nog een discussie hebben over de rekening van 1992. Daar komt nog iets anders bij en dat staat in de laatste regel: "Een bijbetaling door de gemeente Soest zal namelijk doorberekend worden in de afvalstoffen heffing." Nu komt mijn probleem: in 1992, waar de rekening over gaat, hadden wij een overschot. Daarvan hebben wij als raad regelmatig gezegd dat als wij een overschot hebben op de rekening, we moeten kijken op welke manier we dat teruggeven aan de burgers. Een mogelijkheid zou er geweest zijn als we hiervan op de hoogte waren, om dat overschot van 1992 niet terug te storten in de algemene middelen, maar te gebruiken om deze tegenvaller -zoals er ook wel eens meevallers waren die we gebruikt hebben- uit het overschot 1992 te dekken. Ik vind het dan ook onjuist om voor dit voorstel te zijn. We zullen dus om beide redenen tegen dit voorstel zijn. Mevrouw HUBERTS(WD)Voorzitter, wij hebben in de commissie al onze argumenten genoemd om tegen te zijn. Dat ga ik hier nu niet herhalen. Het blijft een principieel "nee" van de WD tegen dit voorstel. Heer ZWAANENBURG (CDA)Voorzitter, ook wij hebben in de commissievergadering onze bezwaren naar voren gebracht. We hebben ons voornamelijk laten leiden door de argumenten die wij van het college en met een toelichting van de wethouder hebben gekregen met betrekking tot de hardheid van de bezwaren om eventueel juridisch de zaak aan te pakken, dat zou niet mogelijk zijn. In het voorstel staat ook op pagina 2 dat het juridisch gezien onmogelijk zou zijn om harde argumenten te vinden teneinde de besluitvorming van het bestuur van de AVU terug te kunnen draaien. Wij hebben toen in de commissie gezegd, gelijk de heer Meilof, wij sluiten ons daarbij aan: als het niet anders kan, dan gaat het maar met pijn door de strot. Inmiddels hebben wij, na die commissievergadering nog wat andere gegevens gekregen. Wij vinden daarin toch voldoende reden om op het standpunt zoals we dat in de commissie hebben ingenomen, terug te komen. Ik wil u die redenen noemen. In het stuk dat ik zojuist nog gekregen heb, staat dat niet zomaar enkele gemeenten, maar de gemeenten De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Doorn, Driebergen, Leersum, Loenen, Lopik, Maarssen, Maartensdijk, Ronde Venen en Zeist bezwaar hebben aange tekend. Men heeft zelfs binnen die gemeenten de mogelijkheid aanwezig geacht om eventueel de zaak aanhangig te maken bij een daartoe bevoegde instantie Uit het stuk dat ik zojuist nog kreeg blijkt -en dat is dan de juridische kant van de zaak- dat de wet spreekt over «een voorlopige vaststelling, die goedgekeurd moet worden door G.S. of door de Kroon», maar met als het ware de uitzondering dat het wellicht met de invoering van de nieuwe Gemeentewet anders zal zijn. Ik weet niet precies wat dat kan betekenen, ik zou dat graag

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 110