17 maart 1994 23 willen vernemen. Maar, voorzitter, gezien de bezwaren die door andere gemeenten zijn ingediend die het blijkbaar toch voldoende hard vinden en wij daaromtrent eerder onze twijfels hadden, maar ons nu gesterkt voelen, zullen wij ook tegen dit voorstel stemmen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik ondersteun deze gedachte. Ik heb mijn reserves vorige keer genoemd. Ik ben duidelijk, ik blijf het een ramp van een gedachte vinden zoals het in het voorstel verwoord wordt. Ik sta dus geheel achter wat er net gezegd is, ik ondersteun dat en wil het dus ook niet goedkeuren, niet ermee instemmen. Mevrouw TOMASSEN (PS)Met de argumenten van de heer Zwaanenburg die hij net noemde, ben ik het eens. Dus ik zal ook tegen het voorstel stemmen. Heer VAN DEN DEIJSSEL (GGS)Ook wij volgen de heer Zwaanenburg in deze, voorzitter, wij zullen tegen het voorstel stemmen. Wethouder SWINKELS: Voorzitter, ik constateer dat er een meerderheid is om tegen te stemmen. De vraag van de heer Zwaanenburg zou ik op dit moment niet kunnen beantwoorden, zo goed zit ik nog niet in de nieuwe Gemeentewet. Maar het is duidelijk dat de raad vindt dat het niet goedgekeurd moet worden. We zullen dat de AVU laten weten. VOORZITTER: Mag ik dan constateren dat raadbreed het voorstel van het college niet aangenomen is en we dus de rekening van de AVU niet tot de onze kunnen maken? Aldus is besloten. Het voorstel (RV 94-22) wordt zonder hoofdelijke stemming verworpen. 14. Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van Evaluatie Milieubeleidsplan 1993 15. Voorstel tot het vestigen van opstalrechten ten behoeve van de instandhouding van de rioleringswerken in de percelen aan de Birkstraat en de Wieksloterweg en omgeving. 16. Voorstel tot het aangaan van een grondruil met de heer H.A. Schothorst. 17. Voorstel tot verkoop van grond gelegen in fase 5 van het plan Klein Engendaal aan Bemog Projectontwikkeling B.V. voor de bouw van 48 woningen. De voorstellen 14 tot en met 17 (RV 94-38, RV 94-35, RV 94-39 en RV 94-33) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 18. Voorstel tot verkoop van bedrijfsterrein gelegen in het plan Nieuwe Gracht 2 aan Ben Becker Internationaal Transportbedrijf B.V. Heer WITTE (GGS)Wij willen aangetekend zien dat wij tegen zijn. De argumenten hebben we al een stuk of -tig keer in de commissies genoemd. Het voorstel (RV 94-32) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. 19 Voorstel van de Commissie voor de beroepschriften tot het ongegrond verklaren van het beroepschrift van het Gastouderburo Soest tegen de weigering van een subsidie voor het jaar 1994 ten behoeve van onder meer uitbreiding van 15 coördinatie-uren Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, het voorstel dat voorligt willen we op twee manieren bekijken. De ene kant is wat je ook wel eens moet doen, op een technische wijze. Als we kijken hoe het beroepschrift is behandeld, dan kom je tot een technische uitkomst -dat staat ook in het voorstel- om het ongegrond te verklaren. Maar lezende het hele voorstel, met de historie een beetje erbij, als je dat alleen maar technisch doet, dan staat er een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 112