17 maart 1994 - 24 - bepaalde zin die ons dus niet bevalt. Er staat: "Hiermee vervalt voor de gemeente Soest een door de politiek benoemde basisvoorziening." Nu hebben we een hele lange tijd nogal gewerkt aan basisvoorzieningen, gekeken naar datgene wat nodig is en dat beleid vorm gegeven, voor een deel vastgesteld, maar in de komende jaren moet het verder uitgewerkt worden in de notitie WELzijn zal ons een ZORG zijn. Daar hebben we ook gesproken over basisvoor zieningen die er moeten zijn en waar ook een zekere bijdrage voor komt. Dit initiatief is een voorziening die er is en die ook werkt met een bijdrage op grond van in dit geval een WVC-regeling, een WVC-regeling die, naar wij denken te weten, nog doorloopt tot en met 1995. Als u dus nu zegt, op grond van een formele situatie: we stoppen ermee, we kennen het toe, dan kan het gebeuren dat tegen de tijd dat de regeling weg is, wij helemaal niks meer hebben. Dat gaat iets te snel. We zullen u voorstellen om, daar waar goed beleid soms betekent wel eens vooruit lopen op een latere bevestiging, dat u nog even doorgaat met datgene wat begonnen is. De raad krijgt te maken met een beroepschrift, het college heeft een voorziening getroffen dat men tot de behandeling van de beroepschriften -tot vandaag, zeg maar- de activiteit in stand kan houden. Dat dat nog even doorgaat, totdat bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota, maar ook met inachtneming van de regelingen die er zijn van WVC, een wat meer continue voorziening kan worden getroffen. Dat wil zeggen dat wij enerzijds dan technisch zullen moeten instemmen met het advies, wetende dat er inhoudelijk nog een voorziening komt om die behandeling rechtvaardig te maken. Heer KROL (CDA) Voorzitter, de heer Krijger heeft het verwoord, ik denk dat we het advies van de Commissie voor de beroepschriften technisch zouden moeten bezien en daarmee akkoord zouden moeten gaan, maar dat we u vanwege het belang van de continuering van het Gastouderburo in deze gemeente zouden willen vragen om de bestaande situatie te continueren totdat wij op een moment bij de voorjaarsnota dan wel bij de begroting hierover een goed inhoudelijk besluit kunnen nemen. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, inderdaad, in WELzijn zal ons een ZORG zijn is het gastouderproject als basisvoorziening ook opgenomen. Het gastouderproject heeft een vaste plaats veroverd in onze gemeente, wat kinderopvang betreft. Wij steunen dan ook het voorstel van de WD, want wij vinden dat deze basisvoorziening gehandhaafd moet blijven en dat er zekerheid voor hen moet komen in de toekomst dat zij door kunnen gaan. Mevrouw VAN ECK (DG6)Wij steunen ook het voorstel van de WD. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Wij ook, voorzitter. VOORZITTER: De heer Witte, akkoord ook. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik ondersteun het ook en dan vooral om de volgende reden. Ik vind de wijze van kinderopvang die op deze wijze gepleegd wordt principieel een gezondere wijze van opvang dan andere wijzen die wij creëren. En financieel ook nog gezonder. VOORZITTER: Mag ik dan constateren dat de raad in eerste instantie het voorstel van de heer Krijger raadbreed overneemt en daarna het gewijzigde raadsvoorstel, zoals het hier vanavond op tafel ligt, aanvaard? Het geamendeerde voorstel (RV 94-36) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 20. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de reconstructie van de overweg bij station Soest-zuid. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, u vraagt om een fors krediet om de kwestie -want zo noem ik het maar- station Soest-zuid tot een goed einde te brengen. Voorzitter, wij hebben u de vorige keer een voorstel voorgelegd, we praten wederom, een maand later, hierover. We hebben nagedacht en zijn tot het volgende amendement gekomen op dit voorstel. Ik heb het hier, misschien is het goed dat het uitgedeeld wordt, als dat zou kunnen. Zal ik het dan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 114