17 maart 1994 - 27 - en vervolgens oversteken naar het station. Veiliger kan het volgens ons niet. Dus het aspect van onveiligheid dat de heer Meilof inbrengt, zou ik op deze manier willen ontzenuwen. U begrijp het, wij zijn voor ons eigen amendement. Wethouder SWINKELSVoorzitter, er tekent zich een meerderheid af voor het amendement. U begrijpt dat het college dat jammer vindt, we hebben in de commissie goed gezien dat het zowel verkeersveiliger is op de manier waarop het college het voorstelt, bovendien zekerheid van subsidies die ik nu nog maar af moet wachten en op de derde plaats Mevrouw TOMASSEN (PS)En hoe wil de Partij van de Arbeid d&t dekken, als we die subsidies kwijt raken? Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, dat is niet zo moeilijk, om dat te dekken, er is namelijk 354.000,= ter beschikking en ons voorstel zal aanmerkelijk minder kosten. Wethouder SWINKELSop de derde plaats gaat de raad helaas totaal voorbij aan de voorwaarden en de discussies die plaatsgevonden hebben met de NS. Dus het college wijst dit amendement absoluut van de hand. VOORZITTERIk constateer dat de meerderheid van de raad, gezien de indieners van het amendement, voor dit amendement is. Mag ik dat concluderen? Mag ik dan concluderen dat het geamendeerde collegevoorstel aanvaard wordt? Het geamendeerde voorstel (RV 94-14) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fracties van D66, Progressief Soest, en GPV/SGP/RPF geacht willen worden tegen het amendement te hebben gestemd. 21. Voorstel van de Commissie voor de beroepschriften tot het ongegrond verklaren van het beroepschrift van de Stichting Dorpshuis Soesterberg tegen de toekenning van het voorlopig subsidie 1994. Heer KROL (CDA)Voorzitter, technisch akkoord, maar hier is hetzelfde, dat iemand die harder loopt als instelling daar dus eigenlijk voor gestraft wordt. Ik zou willen zeggen dat we nu juist bij de vaststelling van WELzijn zal ons een ZORG zijn straks bij de begroting juist dit soort zaken eruit zouden willen halen. Het voorstel (RV 94-44) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. VOORZITTER: Dan kom ik aan het eind van deze laatste "werk"raadsvergadering Ik dank u allen voor uw inzet. Ik denk dat we vanavond belangrijke besluiten hebben genomen. Ik sluit hiermee de vergadering. Wel thuis en tot de volgende keer. De vergadering is gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 28 april 1994. de secretari de voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 120