7 april 1994 hem allemaal, en ik denk dat u het mij eens bent als ik zeg dat de porte feuilles die hij heeft vervuld op zijn lijf zijn geschreven, dat hij dat voortreffelijk heeft gedaan, dat ze ook goed passen bij hem als sociaal democraat, want dat is hij Vanaf 1980, dames en heren, maakt de heer Kingma deel uit van deze gemeente raad, vanaf 1982 als wethouder. Ik zal ook niet bij hem alle portefeuilles opnoemen, maar uit mijn woorden heeft u al begrepen dat hij voor een groot deel liggen op het terrein van welzijn, zorg, sociaal-culturele zaken, ouderen- en jongerenbeleid, volksgezondheid, werkloosheidsbestrijding. Ik zou er een paar dingen uit willen halen. Toen hij begon verkeerde de gemeente in de moeilijke situatie dat met name op welzijn er zwaar bezuinigd moest worden. Dat heeft hij goed verwerkt en ingevuld. Maar nu, aan het eind van de rit, staan wij weer voor dat soort beslissingen. Daarnaast heeft hij ook een paar andere moeilijke onderwerpen in zijn portefeuille, die niet alleen in Soest spelen, maar in ons hele land. Ik noem u als trefwoorden het asiel zoekersbeleid, huisvesting van allochtonen, de hele zorg daaromheen. Dat soort zaken heeft hij namens de gemeente op uitstekende wijze ingevuld en die belangen behartigd. Maar niet alleen in Soest heeft hij zijn sporen verdiend, ook in het Gewest. Ik denk met name -daar stond hij vaak alleen in- aan het gewestelijk overleg, waar het ging om de GGD. Het Riagg oostelijk Utrecht, allemaal terreinen waar de heer Kingma zijn sporen heeft verdiend. Wij verliezen in u, mijnheer Kingma, een zeer deskundig raadslid. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat hij gedegen overkomt, hij deed zijn werk altijd met grote bezieling. Zijn zaakjes kende hij altijd goed, ook in het college hebben we dat ervaren, dat hij er altijd in slaagde om snel tot de kern van het probleem door te dringen. Hij is sociaal bewogen, plaatst zichzelf niet graag op de voorgrond. Een grote inzet en belangstelling voor cultuur, volkshuisvesting en alle daarmee verwante zaken. Ook in het Gewest Eemland bestond grote waardering voor zijn inzet en kunde. Welzijn heb ik al genoemd, met name de eerste periode was heel moeilijk, maar daar is hij uitgekomen met grote waardering voor zijn inzet. Vanaf het begin in Soest zijn zowel hij als zijn vrouw samen altijd actief geweest in de politiek. Zij hebben daar steeds hun belangstelling voor getoond. Mijnheer Kingma, u gaat nu tijd krijgen voor uw hobby, geluidstechniek. Misschien dat u, dames en heren, de heer Kingma binnenkort door de gemeente ziet gaan met een mobiele studio. Ik weet niet precies hoe hij het gaat vervoeren, maar ik denk op zijn fiets, want zo kennen wij hem ook allemaal, op zijn fiets, door regen en wind. Wat dat betreft was hij een perfect voorbeeld voor ons vervoersmanagement, hij ging op de fiets. Hij moet het straks zelf maar vertellen, maar ik heb begrepen dat hij binnenkort met een mobiele studio en microfoons gaat lopen of fietsen. Ik weet niet hoe groot zo'n mobiele studio is, maar ons staat wat dat betreft nog veel te wachten. Mijnheer Kingma, u hebt zelf gezegd in een van uw interviews: "Het wethouder schap is de leukste hondebaan die ik ken." U sluit hiermee een intensieve en soms belastende, maar vooral waardevolle periode af. Het pleit voor u, het is een positieve karaktertrek van u, dat u nog steeds zegt: "Ik hou er niet van om achteruit te kijken, ik kijk liever vooruit. We moeten doorgaan, het leven gaat door en laten we niet teveel zeuren over de problemen, laten we kijken hoe we het kunnen oplossen en hoe we samen verder kunnen gaan." Dat is zeer positief van u, dat hebben wij gewaardeerd. Ook ik wil u namens allen heel hartelijk dank zeggen voor alles wat u voor de gemeente, voor de burgers van Soest hebt gedaan. Aanstaande maandag is er een symposium, waar nog eens een keer in een ander kader alle aspecten van uw portefeuilles de revue kunnen passeren. Wij hopen dat u, als u deze periode afsluit, nog heel lang in de gelegenheid zult zijn om in Soest in welke vorm dan ook op enigerlei wijze actief te zijn, gebruik makend van de vele kwali teiten die u heeft. Wij zullen u met belangstelling daarbij volgen en wij wensen u daarbij, samen met uw vrouw, een hele goede toekomst toe en heel veel succes Afsluitend mag ik, dames en heren, uit dezelfde brief citeren, dat bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1994, hetzelfde nummer, 94002552, F. Kingma, wethouder in Soest, ook is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook dit ridderechtpaar wil ik als eerste van harte gelukwensen. Ik hoorde het hier al even mompelen: "alweer een ridder erbij". Ik had voor de aanstaande raadsvergadering volgende week ook een voorstel om Soest in plaats van Soest nu «ridderhofstad Soest» te gaan noemen. Met zoveel ridders moet dat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 128