12 april 1994 rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook( enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte het aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeente bestuur naar eer en geweten zal vervullen." Tot zover de tekst van de eed en de verklaring en belofteIk begin nu bij j heer Van WuijckhuijseU hebt gezegd dat u de eed wenst af te leggen. Wiltt mij dan nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Witte. U hebt gezegd dat u de belofte wenst af te leggen. Wilt u dan zeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer WITTE (GGS)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTERDank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Hartering-van den Broek. U wenst de belofte af te leggen. Wilt u mij dan nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Mevrouw HARTERING (GGS)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Tomassen-HolsheimerU wenst de belofte af te leggen. Wilt u mij dan nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Visser. U hebt kenbaar gemaa! dat u de belofte wenst af te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer VISSER (GL/PS)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Jansen. U wenst de belofte af te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer JANSEN (D6 6)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTERDank u wel. Ik kom bij mevrouw Swinkels. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Mevrouw SWINKELS (D66)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Ik kom bij de heer Ten HoveU wenst de belofte aft! leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer TEN HOVE (PvdA)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTERDank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Stekelenburg-Ruitenburg. U hebt kenbaar gemaakt dat u de belofte wenst af te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u zeer. Dan kom ik bij de heer Boerkoel. U hebt kenbaar gemaakt dat u de belofte wenst af te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer BOERKOEL (PvdA)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u zeer. Dan kom ik bij de heer Van den Breemer. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 149