20 januari 1994 - 7 - VOORZITTER: Ik was vergeten de heer Van Wuijckhuijse nog toe te zeggen wat hij heeft gevraagd, de motie toe te zenden aan de politie. Dat zullen wij uiteraard doen. Heer KROL (CDA)Heel kort, voorzitter, anders gaan we een uitgebreide discussie voeren over wat nu exact de kerntaak van de overheid is. Ik denk dat het veiligheidsgevoel van de burger en de samenwerking met de burger om het veiliger maken van zijn eigen woonomgeving, in samenspraak moet met meer politie op straat. Dat is denk ik wat we hier allemaal vinden. De opmerking van de heer Meilof, daar zou ik toch graag even op willen reageren, dat het juist geen vrijbrief mag zijn wat mij betreft, deze motie. De motie is alleen al het mogelijke doen richting provinciale en landelijke overheid om deze gemeente veiliger te maken, maar ook zelf daar in huis mee bezig te zijn. Die combinatie moet het zijn, je kunt niet het ene doen en het andere laten Heer JANSEN (D66) Voorzitter, u had het erover dat inderdaad door de invloed van justitie ook de inzet van de politie is gewijzigd. Daar hebben we het in feite over, dat er allerlei zaken niet meer worden gedaan. In het verlengde daarvan kan je zeggen: als er inderdaad meer politie komt, dan moet je ook tegelijkertijd de mogelijkheden van de wet -waar we vaker om gevraagd hebben- uitbuiten om over een deel van die politie ook meer zeggenschap van de gemeente en van de burgemeester terug te krijgen, zodat er dan ook gedaan wordt wat wij hier met z'n allen willen. Dat staat er nu niet zo in, maar het is toch wel belangrijk om ook dat over te brengen. Mevrouw BLOMMERS (WD)Voorzitter, naar aanleiding van met name de woorden van de heer Meilof. Ik denk dat het een mondige gemeente past om niet alleen met z'n burgers samen te werken om die veiligheid te verhogen, maar ook om overheden waarmee wij samenwerken om een zekere veiligheid in dit hele land te krijgen, te laten weten dat de veiligheid van de één niet ten koste mag gaan van de veiligheid van de ander. Wij hebben op het ogenblik toch het donkerbruine vermoeden dat als je als gemeente je mond houdt, dat ze dan zeggen: "hoezo, klachten van het veld? helemaal niet, het gaat er prima, we hebben niks gehoord." Dat is de reden dat wij nu zeggen: het gaat niet goed als we zelf niet waakzaam zijn. Dat laat onverkort dat er een heleboel lokaal moet worden gedaan, maar ik zou toch niet graag mijn plicht willen verzaken om op het moment dat ik denk dat de landelijke overheid ervan overtuigd is dat wij zo gelukkig en tevreden zijn met de huidige stand van zaken, ze maar even uit de droom te helpen. VOORZITTER: Ik mag constateren dat de raad, met uitzondering van de fractie van de heer Meilof, de motie ondersteunt. Ik constateer dat de motie daarmee is aangenomen en zal worden toegezonden aan degenen die in de motie zijn genoemd, plus de politie. VOORZITTER: Dan geef ik het woord aan mevrouw Stekelenburg, die in het kader van het vragenhalfuurtje vragen heeft gesteld. Wilt u die nog toelichten? Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, ik zal de vragen zodadelijk voor lezen. Ze zijn een beetje ingegeven door het feit dat ik inderdaad gisteren vrij plotseling geconfronteerd werd met deze zaak en dit een goed moment was om aan iedereen dan vanuit uw college even te vertellen wat er feitelijk aan de hand is op die plek. Kunt u opheldering geven over datgene wat er thans plaatsvindt op het terrein van het waterleidingbedrijf aan de Van Weerden Poelmanweg? Heden constateerde ik dat er op het voorterrein een flink aantal gekapte bomen ligt. Navraag bij uw afdelingen groen en bouwzaken leverden mij onvoldoende duidelijkheid op. wat is de reden voor deze kap? is er vergunning voor verleend? zijn dit de laatste nog te kappen bomen? wat zijn de plannen voor de invulling van het voorterrein, wordt dat bos, tuin, park? is de totale invulling van het terrein conform de afspraak die destijds is gemaakt met de commissie r.o.? Ik constateer dat daar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 14