12 april 1994 1 goed gedaan heeft. Ik ben blij dat er een reële poging gedaan is om naar elkaar te luisteren, een reële poging gedaan is om op die wijze tot een beleid voor vier jaren te komen, dat we het idee op zijn minst hebben dat daarmee uit de voeten kunnen, dat we daarmee Soest op een goede wijze kunnen besturen. Ik wil eigenlijk alleen nog maar met klem deze raad meegeven om dl; zaken, waar we met ernst over gesproken hebben, ook met evenveel ernst op te pakken en met evenveel ernst ten uitvoer te brengen. Dan wil ik nog even benadrukken -het is niet helemaal voor niks denk ik, dat ik dat hier nog eve: hardop gezegd wil hebben-dat bedoel ik dan ook vooral als we spreken over een milieuparagraaf binnen een beleidsprogramma. Mijn verwachting is dat het zo serieus genomen wordt als het er staat en dat we niet met zoveel serieuze energie eraan gaan werken om te kijken hoe we langs de marges van de woorden kunnen komen VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Krol. V u Hl g 9' e m ei w oi V< Heer KROL (CDA)Voorzitter, we hebben vanaf 2 maart ook als CDA-fractie constructief met alle acht partijen gesproken over de inhoud van het beleid voor de komende vier jaar. We hebben gekeken hoe we met die acht soms heel verschillende, soms heel gelijkluidende verkiezingsprogramma's konden komen tot een beleid waar we ons allemaal in konden terugvinden. Dat waren serieuzs gesprekken, die we in alle openbaarheid met elkaar hebben gevoerd, soms op het scherp van de snede -ik kijk inderdaad even naar mijn buurman, de fractit 9 d< van de heer Meilof- waarin we heel hard gediscussieerd hebben om te komen tot a een formulering waarin we ons konden vinden. Als CDA-fractie hebben we het C( uiteindelijke produkt, zoals het geworden is voor de komende vier jaar, in a< die laatste afsluitende bijeenkomst kunnen onderschrijven. Daarom hebben we h< het ook ondertekend. Wij verwachten constructief met u allen dat de komende a< vier jaar tot uiting te kunnen brengen. Daarom zullen wij dit programma accepteren. Ht VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga de rij maar langs. Dan kom ik bij de heer s< Boerkoel 3. V< Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, vooraf is gekozen om het programma dat gemaakt zou worden voor deze komende vier jaar, globaal van lijn te laten zijn. Ik denk dan ook, zoals de heer Meilof zei, dat de makers van het programma veel van elkaar hebben overgenomen en de inbreng van ieder mogelijk was. Ik vond het in ieder prettig een collegiale samenwerking te ontmoeten van alle andere partijen. Ik denk dan ook dat dit beleidsprogramma voldoende is om voor de komende vier jaar veel uitwerking te geven aan datgene wat erin staatIk hoop dan ook op een vruchtbare samenwerking met deze totale raad. VOORZITTERDank u wel. Mevrouw Swinkels. Mevrouw SWINKELS (D6G)Voorzitter, mijn vinger was daarnet achter een grote struik bloemen verborgen, maar ik ben toch blij dat u het nog net gezien hebt. D66 vindt dat de beleidsafspraken 1994 - 1998 wel onderschreven kunnen worden. Enerzijds omdat het niet uitgesloten is dat de dingen die er niet instaan toch aan de orde komen. Anderzijds omdat, zoals de heer Meilof ook al genoemd heeft, de milieu-uitgangspunten konden worden uitgebreid en aangescherpt. Het blijft toch een summier programma. Het is verantwoord, omdat er nog veel initiatieven uit de afgelopen periode op de rails staan, die kunnen dan verder uitgewerkt worden. Ook is het een vaag programma. Daarom zal veel van de uitvoering afhangen en veel van. het draagvlak dat verworven moet en kan worden in de raad en bij de bevolking. Want de heer Boerkoel zegt altijd wel: de raad is de baas, daarom, voorzitter, ben ik blij dat ik eindelijk ook eens iets te vertellen heb. VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga de rij verder langs. De heer Visser heeft het woord Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, deze fractie zal de uitvoering van dit beleidsprogramma zeer kritisch volgen. VI mi ii p: ii S] D; V(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 153