12 april 1994 3m naar 3t een aben dat we Ljze kunnen jeven om di> irnst op te >g even .er nog eve; "eken over is dat het il serieuze de woorden ractie et beleid oms heel den komen en serieuzs soms op de f ractif e komen tot i we het jaar, in lebben we 3 komende ramma heer het Lal van de makers van ieder ing te programma aan ing met VOORZITTER: Dank u wel voor uw beknoptheid. Dan ga ik verder. Mijnheer Witte, u hebt het woord. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, mijn fractie heeft alle vergaderingen die gingen over de vorming van het beleidsprogramma, gevolgd. Wij hebben geprobeerd op punten onze bijdrage te leveren. Voor ons is wel duidelijk dat essentiële onderwerpen voor onze partij, namelijk het zo sterk mogelijk minimaliseren van het verder bouwen in Soest, niet heeft kunnen rekenen op enige steun van de andere partijen. Ook op het punt van de recreatiepias, die wij zagen als een zeer goed alternatief nadat de vorige raad het nodig achtte om het Soester Natuurbad te verkwanselen, hebben wij weinig respons gekregen van de anderen. Helaas, op punten die wij ingebracht hebben om de burgers meer zeggenschap te geven, zoals door middel van het referendum en enquête, is ook nauwelijks gereageerd. Vandaar dat wij gemeend hebben het beleids programma niet te moeten ondertekenen. Wij vinden dat wat er voorligt teveel is van wat we al kennen. We zullen inderdaad, net zoals de voorgaande spreker, zeer kritisch volgen hoe het beleidsprogramma zal worden uitgevoerd. Dat zullen we de komende vier jaar doen. VOORZITTER: Dank u wel. Namens het college kan ik niet reageren, ik kan alleen namens mezelf reageren als voorzitter van het college en de raad. Ik kan u verzekeren dat als de raad dit programma voor de komende vier jaar zo dadelijk aanvaardt, dat ik naar vermogen mij zal inzetten om daar uitvoering aan te geven. Wenst iemand in tweede termijn het woord? Niemand. Mag ik dan constateren dat dit beleidsprogramma voor de raadsperiode 1994 - 199 8 aanvaard is? Mag ik constateren dat de partijen die het niet ondertekend hebben, dat die geacht willen worden tegen te zijn? Dan is het aldus aanvaard Het beleidsprogramma 1994 - 1998 wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, met de aantekening dat de fracties van Gemeentebelangen Groen Soest en BAM geacht willen worden tegen te hebben gestemd. Verkiezing wethouders. VOORZITTERU hebt het opgemerkt, u zit wat vol op elkaar en de secretaris en ik zitten hier wat ruimer in ons jasje. Ik vraag aan u om daar nu wat aan te gaan doen. Ik heb begrepen uit de berichten die ik van de onderhandelaars over het collegeprogramma heb mogen ontvangen, dat bij een meerderheid van de raad de wens leeft om in plaats van vier -zoals gebruikelijk was- drie wethouders te benoemen. Is die constatering juist? Wenst iemand daarover het woord? sen grote ezien 2n kunnen c niet Lof ook al 3ord, staan, tuna dat i heer :n ik blij eft het dit Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, de afgelopen raadsperiode kan in de geschiedenisboekjes van Soest gekwalificeerd worden als «de Praagse lente». Dat betekent dat we voor die tijd zware tijden hadden, maar dat we ook nu weer zware tijden tegemoet gaan, als inderdaad gebeurt wat u daar zoeven vaststelde. Wij zijn namelijk helemaal niet van mening dat bij de college vorming rekening is gehouden met de uitslag van de verkiezingen. Integendeel, vijf partijen zijn gewoon aan de kant gezet. Dat dit drie-partijen-college een te klein draagvlak vormt in de gemeenteraad, dat is dan duidelijk, toch. Integendeel was trouwens van tevoren toegezegd dat de wethouders een zo groot mogelijk draagvlak zouden vormen van de gemeenteraad, in het college. Het is ook duidelijk dat met drie wethouders de bestuurlijk ervaring niet doorgezet wordt, terwijl juist met vier wethouders dat tot de reële mogelijkheden zou kunnen behoren. En er staat natuurlijk de komende jaren wel wat te verwachten. Uit de notulen van de onderhandelingen die we gevoerd hebben met de lijsttrekkers, citeer ik de heer Meilof, waarbij hij een keer gezegd heeft dat "....zware discussies in relatie tot noodzakelijke bezuinigingen moeten worden gevoerd." En dat zullen hele zware discussies worden, gezien het feit dat ons nogal wat bezuinigingen te wachten staan. Ik denk ook dat drie wethouders, voorzitter, te weinig is om alle politieke taken, waarvan ik moet constateren dat die alleen maar meer en ingewikkelder worden, goed te behartigen op deze manier. Denkt u ook eens aan de commissievergaderingen, die met u mee tot vier gereduceerd worden. Hoewel de heer Krol wel eens gezegd heeft tijdens diezelfde onderhandelingen waar ik het net over had, dat - 7 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 154