12 april 1994 we de grote lijnen moeten volgen, meen ik toch dat die commissievergaderinge; alleen maar langer en zwaarder gaan worden. Niet alleen voor de raadsleden, maar ook voor de insprekers die we kunnen verwachten. Ik denk ook dat verder diepgaande, inhoudelijke discussies nauwelijks mogelijk worden, vooral als ernaar streven om om half elf te stoppen. Het is nu al gebleken de laatste tijd dat de klok van twaalf dichterbij kwam. En dan heb ik het nog maar over een commissie die helemaal niet zo breed was qua portefeuille. Ik denk ook, voorzitter, door -wat ik begrepen heb- u een aantal taken toe ts dienen, zoals informatiebeleid, voorlichting, mediabeleid, onderwijs, gezond' heidszorg, maatschappelijke dienstverlening en coördinatie veiligheidszorg, opgeteld bij wat u de laatste tijd al gedaan hebt, dat die ik net noemde in ieder geval politiek dakloos worden en dat het niet meer mogelijk is om politici daarop aan te spreken, omdat u dat niet bent, u staat eigenlijk boven de partijen. En dat zal ook de komende jaren heel moeilijk worden, vermoed ik. Als ik dan zie hoe de portefeuilleverdeling is, waarvan op de agenda staat dat die straks nog wordt bekokstoofd, maar waarvan ik het vermoeden heb dat het al geregeld is, dan is het eigenlijk een ratjetoe. Als ik zie wat er allemaal gecombineerd is en wat er uit elkaar getrokken is, dan denk ik dat dat geen goede zaak is. Het zal dan ook vooral voor de burgers, maar ook vooj de werkzaamheid van de raad een onmogelijke taak worden om dat straks allemaal op een goede manier te doen, terwijl we toch altijd gezegd hebben dat we per afdeling eigenlijk naar één wethouder moeten streven. Als ik dan nu zie dat welzijn over alles verdeeld is, dan denk ik dat het niet goed is. Behalve dan voor die bedreigde gehandicapte Surinaamse bijstandsmoeder, die nu kan rekenen op de steun van drie wethouders en één burgemeester. Ik denk ook dat het programma WELzijn zal ons een ZORG zijn, dat volgens het beleidsprogramma 1994 - 1998 .met voortvarendheid zal moeten geschieden", de uitwerking daarvan op deze manier niet goed gaat. Ook in de raadsperiode van 1986 - 1990 is gebleken dat bijvoorbeeld het verkeer eigenlijk in dezelfde portefeuille moet zitten als het regelen van de wegen, de maatrege len die genomen moeten worden om de wegen en straten in te richten. Nu wordt het toch weer uit elkaar getrokken. Daar hebben we geen goede ervaring mee. Voorzitter, de voorbeeldfunctie, de heer Boerkoel noemde dat woord toen hij dacht dat het een bezuiniging was om in plaats van vier wethouders er maar drie te benoemen, dat het nogal wat scheelde. Maar ik kan u vertellen dat, gezien de wachtgeldregelingen, dat marginaal is. Trouwens, een voorbeeld functie, mijnheer Boerkoel, wie geeft er eigenlijk het voorbeeld? Niet natuurlijk de Partij van de Arbeid, die straks gewoon het volle salaris krijgt, tenminste, zijn wethouder. Ook niet het CDA, ook niet de WD, maar het zijn de overige partijen die dus kennelijk die bezuiniging toepassen. Kortom, voorzitter, we moeten het niet over geld hebben, ook niet over getallen, ik denk dat het geheel wat ons te wachten staat niet in verhouding is met de te verwachten schade die we straks gaan oplopen in de komende vier jaar. Namens vijf partijen dien ik dan ook een motie in. Dat doe ik namens GPV/SGP/RPF, de partij van de heer Meilof, ik doe dat namens D66, mevrouw Swinkels heeft het ondertekend, namens Gemeentebelangen Groen Soest, de heer Witte en namens Burgers met een Andere Mening, de heer Baks en uiteraard mezelf, om alsnog straks in de pauze verstandig te zijn -want anders gaat het echt verkeerd- en een vierde wethouder te creëren en een evenwichtige portefeuilleverdeling toe te passen. Ik nodig de heer Van Gent uit om deze motie uit te delen. Voorzitter, dank voor uw aandacht, ik hoop dat u het met luide en gedragen stem zelf zult voorlezen. VOORZITTER: Terwijl de motie wordt rondgedeeld, zal ik de zojuist door de heer Visser aangekondigde en mede door de andere fracties, zoals ze door hem genoemd zijn, ondertekende motie nu voorlezen. De gemeenteraad van Soest, in vergadering bijeen op 12 april 1994, overwegende dat door de WD, het CDA en de PvdA bij de collegevorming te weinig rekening is gehouden met de uitslag van de gemeenteraads verkiezingen; dat dit drie-partijen-college een te klein draagvlak vormt in de gemeenteraad (het tegendeel was toegezegd) ,- dat een college met duidelijk meer bestuurlijke ervaring tot de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 155