12 april 1994 pakken de draad maar op waar we hem gelaten hebben. Dan denk ik, voorzitter, dat als we de wet maar enigszins kennen, we deze gemeente met zijn 27-en besturen en alleen de discussie hebben of we in het dagelijks bestuur, van j mensen die full-time werken en ook full-time betaald worden met gemeente centen, er drie of vier willen betrekken. Ik geloof dat we met die 2 7 goede mensen een heel eind kunnen komen en drie leden in het dagelijks bestuur. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, om de vergadering niet langer te laten zijn, het volgende. De discussie die nu gevoerd wordt, die is ook gevoerd waar iedereen bij heeft kunnen zijn, na afloop van het beleids programma dat we net hebben aangenomen. Dat beleidsprogramma is ondertekend door zes partijen. Dus deze twee laatste die hier ondertekend hebben, daarvai is het goed dat ze vinden dat er vier wethouders moeten zijn in plaats van drie, maar kunnen niet vervolgens meedoen aan de uitvoering daarvan, ook al hoop ik dat in collegiale samenwerking we zoveel mogelijk tot stand kunnen brengen Heer VISSER (GL/PS)Mijnheer Boerkoel, gaat u nou beweren dat de komende vier jaar die twee partijen helemaal niks meer mogen zeggen, dat ze monddood gemaakt worden? Heer BOERKOEL (PvdA)Ik dacht dat ik net wat anders zei. Heer VISSER (GL/PS)Dat zei u letterlijk! Ik vraag me af of dat voor het hele bestuur geldt. Ik vind dat een hele rare uitspraak van u, dat u zich daarop vastpint. Heer BOERKOEL (PvdA)Ik denk dat u niet helemaal goed geluisterd hebt. VOORZITTER: Wilt u allebei via de voorzitter praten? Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, wat ik zostraks zei: de discussie is gevoerd na afloop van het programma dat gemaakt is en Gemeentebelangen Groen Soest en BAM hebben het niet ondertekend, de andere drie partijen, D66, Progressief Soest en GPV/SGP/RPF hebben het programma ondertekend en hebben derhalve vervolgens gepraat over: hoeveel wethouders, waar denkt u over? Deze drie partijen, de heer Meilof, de heer Visser, mevrouw Swinkels, noemden toen -de heer Meilof heeft dat net nog een keer gedaan- dat zij opteerden voor twee volle banen en twee deeltijd wethouders. In mijn visie is dat niet anders dan drie volle banen. Of er zou verwacht moeten worden dat mensen met een deeltijdbaan een weliswaar deeltijdbetaling krijgen, maar een volledige inzet zouden moeten doen. Dat is niet gebruike lijk. Daarom denk ik dat, toen de meerderheid van de toen aanwezige fractie voorzitters kozen voor drie wethouders en daarmee het draagvlak creëerden van zestien, zoals de heer Krol net al zei, dat het niet anders was dan vier jaar geleden toen vier partijen vier wethouders leverden met een draagvlak van zestien. Als ik het dan over dat draagvlak heb, dan moeten de heer Visser en mevrouw Tomassen nog maar even denken aan de afgelopen periode en de keren tellen dat we het niet met elkaar eens waren en dat er dus één in het college voor, één in de raad tegen of net andersom was. t C I c c 1 c i 3 v c v l c I J c c c c Mevrouw TOMASSEN (GL/PS) dwarslagen Als de Pvda en het CDA niet met het verkeersplan Heer BOERKOEL (PvdA)Dat heeft dus ook te maken met datzelfde draagvlak. Voorgangers voor mij zeiden dat reeds: het is goed als je goed met elkaar kunt opschieten en dan eenzelfde draagvlak creëert als je in de afgelopen vier jaar hebt gehad. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die deze drie partijen hebben voorgesteld, voldoende en volledig de steun van deze partijen krijgen, voldoende bestuurskracht hebben om datgene wat in deze motie staat en wat zeker niet onjuist is, te kunnen gaan uitvoeren. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, u hebt wel eens hier in de raadzaal iets voorgelezen uit een kruiswoordpuzzel. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar het ging over een slaapstadje in het midden des lands en de oplossing was Soest. Na vier jaar waakzaamheid ben ik bang dat Soest opnieuw indommelt. V y y V i I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 159