12 april 1994 - 13 - Wanneer het soort college van voor 1990 weer terugkeert met aardig voorge kookte besluiten, dan wordt het niveau van de Soester politiek een soort flop. Ik weet niet of u weet wat dat betekent, het komt ook uit een kruiswoordpuzzel, het is een fusie van lokale en overige partijen. Misschien worden we dan met plof wakker. Weet u wat plof betekent? Plaatselijke, landelijke en overige partijen fuseren. Voorzitter, tijdens het lijsttrekersoverleg -en ik wil dat niet overdoen- heb ik aangevoerd dat continuïteit van bestuur zeer belangrijk was. Een breder draagvlak voor de Soester politiek zal hard nodig zijn in de komende jaren. Dat de heer Boerkoel zegt dat het draagvlak nu, als er gekozen wordt voor drie wethouders, even groot is, dan moet ik dat toch ontkennen. Want een draagvlak wil ook zeggen dat de politieke uitstraling van degenen die het beleid dragen naar buiten toe en naar de bevolking, overkomt. Wanneer je daarbij meer stromingen vertegenwoordigt in je dagelijks bestuur, dan zal dat beter gaan. Ik heb tot slot een wens, want alles wat gezegd is hierover, is gezegd. Ik hoop dat de oude breuklijnen uit de Soester geschiedenis niet opnieuw bronnen worden van heftige conflicten. VOORZITTER: Iemand anders nog het woord? De heer Baks. Heer BAKS (BAM) Ja, voorzitter, heel kort, want wat we vinden staat in de motie. Daarom hebben hem ook getekend. Ik ben blij dat de heer Boerkoel onze positie ten opzichte van die motie heel duidelijk heeft gemaakt naar het CDA toe: het gaat ons niet om het pluche. De heer Boerkoel zegt het ook heel duidelijk, onze fractie heeft het beleidsprogramma niet ondertekend. Reden om achter de motie te staan is de inhoud en uitdrukkelijk niet het pluche. Het gaat dus niet om een discussie -wat ons betreft- over het bezetten van de stoel met het daarbij behorende salaris, het gaat om een zo goed mogelijk, daadkrachtig bestuur in Soest. Ik ben blij dat de heer Boerkoel onze positie wat dat betreft constructief inschat. VOORZITTER: Een van de andere raadsleden nog? Niemand. Dan zou ik willen vragen: is er nog behoefte aan een tweede termijn? Heer VISSER (GL/PS)Ja, voorzitter. De heer Krijger gebruikt de woorden: doelmatig, efficiënt bestuur. Dat doet hij in relatie met drie wethouders. Dan is dat toch een contradictio in terminis. Hij begrijpt wel wat ik bedoel. Als de heer Krol verwijst naar wat er de vorige raadsperiode in 1990 gebeurde, toen er dus een college gevormd werd dat ook steunde op zestien raadsleden, dan is hij toch kennelijk vergeten dat er toen ruzie was tussen de WD en het CDA en dat dat de oorzaak was dat het toen anders ging dan men gedacht had. Als die ruzie er niet geweest was, zou er een veel groter draag vlak geweest zijn. Nu was die kans er wel. De nonsens van de heer Boerkoel, daar wil ik niet eens op ingaan, want hij heeft het over een discussie na afloop van de besprekingen rond het lijsttrekkersoverleg, nou die discussie was er niet, want het was allemaal al besloten. Er kon helemaal niet meer gediscussieerd worden, het was -zoals iemand het vanavond reeds noemde- een toneelspelletje, eigenlijk. Zelfs op de avond van de verkiezingsuitslag, voorzitter, weet u dat de burgemeester het al had over drie wethouders, een signaal waarvan ik dacht dat het zelfs al vóór de verkiezingen bekokstoofd was VOORZITTER: Voordat ik de raadsleden het woord geef, wil ik daar eerst zelf op reageren. Nu u mij aanhaalt, moet u wel goed citeren. Ik heb als reactie op de verkiezingsuitslag en ook daarvoor gezegd dat het aan de raad is om uiteindelijk te beslissen, maar dat er vele varianten zijn. Eén van de varianten is natuurlijk dat je een zo breed mogelijke afspiegeling krijgt bij je college, dan zou je op vier of vijf wethouders kunnen gaan, want die mogelijkheid biedt de wet nu. Maar ik heb daarnaast ook andere varianten genoemd en één van die varianten is nu kennelijk hier ter discussie vanavond. Die vrijheid heb ik als burger, maar ook als voorzitter van de raad, om voor mijn mening uit te komen en daar heb ik gebruik van gemaakt. Heer KRIJGER (VVD)Mijnheer de voorzitter, u hebt het al gezegd, niet precies hetgene wat ik bedoel, maar wel de strekking. Als je elkaar gaat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 160