12 april 1994 15 maar hoofdelijk. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen. Dan begin ik bij de heer Baks. Wilt u zich uitspreken met voor of tegen? de heer Baks, voor; mevrouw Blommers, tegen; de heer Boerkoel, tegen; de heer Joustra, voor; de heer Jansen, voor; de heer Anderson, tegen; de heer Van Logtenstein, tegen; de heer Blaauw, tegen; mevrouw Huberts, tegen; de heer Lokker, tegen; de heer Ten Hove, tegen; mevrouw Stekelenburg, tegen; de heer Brunekreef, tegen; mevrouw Tomassen, voor; de heer Krol, tegen; de heer Visser, voor; de heer Glastra, voor; mevrouw Gerritse, tegen; de heer Plomp, tegen; de heer Meilof, voor; mevrouw Swinkels, voor; mevrouw Hartering, voor; de heer Van den Breemer, tegen; de heer Krijger, tegen; de heer Van Wuijckhuijsevoor; de heer Witte, voor; de heer Zwaanenburg, tegen. VOORZITTERDan heb ik u allen gehad. Dan is deze motie met 16 tegen 11 stemmen verworpen. Ik constateer en mag als zodanig het raadsbesluit vast stellen dat de gemeenteraad van Soest besluit om de komende periode aan te vangen met drie wethouders. Aldus is besloten. U, op de tribune, mag geen emoties kenbaar maken. Ook al heeft u ze, het mag niet We gaan verder. Je zou het haast vergeten, maar het gaat om de verkiezing van de wethouders, dames en heren. Daar komen we dan nu aan toe. Drie vacatures. Ik zal ze per vacature aan de orde stellen, zodat u tot aanwijzing en benoeming kunt overgaan. Alvorens daartoe over te gaan, ga ik eerst een stembureau benoemen. Ik zou willen uitnodigen mevrouw Tomassen en de heer Meilof om daarin zitting te nemen. Voordat wij aan de stemming gaan beginnen, vraag ik eerst wie van u voor vacature nummer 1 het woord wenst te voeren. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, wij streven ernaar de raads fractie zo sterk te maken dat iedereen, als het hem gevraagd wordt, de rol van wethouder wil en kan vervullen. Maar wij beperken ons vandaag tot de kandidaatstelling van mevrouw Blommers. VOORZITTERDank u wel. Wenst iemand anders het woord? Niemand. Dan nodig ik u uit het stembriefje in te vullen, ik constateer dat er geen tegenkandidaten zijn. Met name voor de nieuwe raadsleden, wil ik er even op wijzen dat in het Reglement van orde voor uw raad onder artikel 29, lid 5 staat: "Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan: - een blanco ingevuld stembriefje; - een ondertekend stembriefje; - een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft; - een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen; - een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt." VOORZITTER: Ik kan u de uitslag van de eerste stemming voor de eerste wethoudersvacature bekend maken. Er zijn uitgebracht 27 stemmen, waarvan 17 op mevrouw Blommers, 1 op de heer witte, 1 op de heer Plomp, 1 op mevrouw Tomassen, 1 op de heer Krijger, 5 blanco en 1 ongeldig. Daarmee verklaar ik dat de raad mevrouw Blommers heeft benoemd tot wethouder van de gemeente Soest. Mag ik u uitnodigen naast mij plaats te nemen, mevrouw Blommers? Heer BAKS (BAM) Mijnheer de voorzitter, mag ik even wat vragen? Ik dacht net, toen u voorlas wanneer een stem geldig was of ongeldig, dat een stem, uitgebracht op iemand die niet was voorgedragen, ongeldig was. En u leest net de uitslag voor VOORZITTER: Ik zal het hele artikel nog een keer voorlezen. Artikel 29. Stemming over personen. 5. "Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan: enzovoorts Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, gelet op de kennis van de fractie voorzitters van het Reglement van orde, zou ik u willen vragen om dat gezelschap toch nog een keer dat reglement toe te willen sturen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 162