12 april 1994 - 17 - raadsleden zitting zouden nemen in de commissies van advies en bijstand. Wij meenden daar ruim gehoor voor te hebben gevonden, maar moeten nu helaas con stateren dat er een klein foutje dreigt te zijn geslopen in de verordening. We stellen daarom een amendement voor van de volgende strekking: de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest stelt voor om artikel 6 lid 3 als volgt te wijzigen: 3. De in lid 1 bedoelde leden worden voorgedragen door de respectievelijke fracties en benoemd door de gemeenteraad." Het amendement wordt ondersteund door alle leden van onze fractie. Ik heb het op schrift gesteld, zodat het nog toegevoegd kan worden aan het archief van deze vergadering. VOORZITTER: Het is zo'n korte tekst, het is net voorgelezen door de heer Van Wuijckhuijse, ik stel voor dat we hiermee volstaan, dat we niet nu nog gaan kopiëren, om de beraadslaging niet op te houden. Is iedereen de wijziging duidelijk? Anders wil ik het nog een keer voorlezen. Amendement op de Verordening op de vaste commissies van advies en bijstand. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest stelt voor om artikel 6, lid 3 als volgt te wijzigen: 3De in lid 1 bedoelde leden worden voorgedragen door de respectievelijke fracties en benoemd door de gemeenteraad." De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest. Het amendement is getekend door de drie leden uit deze fractie. Wie mag ik het woord geven? Wilt u zich dan tevens uitspreken over dit amendement? Niemand wenst het woord te voeren. Dan breng ik, alvorens het raadsvoorstel aan de orde te stellen, eerst het amendement in stemming. Mag ik constateren uit het feit dat niemand het woord wenst, dat u het amendement niet aanvaardt? Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Ik meen toch te mogen stellen dat het een zeer ongebruikelijke procedure is, mijnheer de voorzitter. Ik hoor zelfs geen standpunt van het college. Is dit dan datgene wat de heer Boerkoel bedoelde met collegiaal bestuur? VOORZITTER: Het standpunt van het college is dat wij de raad ontraden om dit amendement te aanvaarden. Heer VISSER (GL/PS)En waarom, voorzitter? VOORZITTEROmdat wij het oorspronkelijke voorstel, zoals dat op de raads- agenda staat, duidelijker vinden. Heer VISSER (GL/PS)Ik wil weten waarom u het amendement onduidelijk vindt en waarom u het niet steunt. Uw motieven, graag. VOORZITTEROmdat dat gebaseerd is op de oude afspraken, zoals wij die in het gemeentebestuur van Soest kennen. Heer VISSER (GL/PS)Ja, maar over oude afspraken hoef je geen amendement in te dienen. Het gaat nu om de wijziging. VOORZITTER: Nou, het is zoals ik u gezegd heb. Iemand anders nog? Wenst iemand stemming hierover? Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, gezien de betrokkenheid van deze raad bij het door mijn fractie ingediende amendement, stel ik voor dat wij een hoofdelijke stemming gaan houden over het amendement. VOORZITTERDan gaan we nu over tot hoofdelijke stemming. U kent het amendement, wilt u zich uitspreken of u voor of tegen bent? Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, mag daar ook een stemverklaring bij? Men wil iets indienen, staande de vergadering, dat mag bij een amendement, niet erg gebruikelijk, maar ook niet alles hoeft precies

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 164