12 april 1994 - 19 - dat het gedeelte van milieu toch zeker wel een bepaald accent mag hebben, zou het niet echt schadelijk zijn als de naam van deze commissie de naam «milieu» vooral met zich meedraagt. VOORZITTER: Andere leden van deze raad? Dan geef ik het woord aan wethouder Van Logtenstein. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, er wordt hier toch een wat te zwaar gewicht gegeven aan de volgorde van de benaming. Maar ik merk dat er een aantal leden zijn die er sterk aan hechten dat milieu voorop komt te staan. Ik moet eerlijk zeggen dat de herkenning van openbare werken en de inhoud van de portefeuille daaraan gekoppeld, naar mijn mening wat groter zou zijn. Maar, gezien uw verzoek en gezien het belang -ik wil dat uitdrukkelijk stellen- gezien het belang dat wij aan het milieu zullen blijven hechten, als voortzetting van het ingezette beleid, ben ik bereid om het de Commissie Milieu, Openbare werken, c.a. te noemen. Maar ik wil erbij zeggen dat als daar op het laatst staat Sport en Recreatie, dat het niet betekent dat daar de minste aandacht dan naartoe gaat. Dat is natuurlijk niet zo. VOORZITTER: Goed, wij nemen uw voorstel dus over, mevrouw Swinkels. Mag ik constateren dat de raad dan kan instemmen met dit gewijzigde voorstel? Het gewijzigde voorstel (RV 94-57) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Vorostel tot benoeming van (plaatsvervangende) leden commissies en instellingen. VOORZITTER: Alvorens ik u het woord geef, zou ik eerst een omissie willen rechtzetten. Bij de voorloper van dit agendapunt, de laatste zin, die luidt: "Zoals ik u al heb meegedeeld in de brief van 31 maart 1994, stel ik voor de zittingsperiode van de leden van de commissie ouderenbeleid en de commissie minderheden te verlengen tot uiterlijk 1 juli 1994, in afwachting van de evaluatie van de diverse commissies." daar is weggevallen de commissie gezondheidszorg. Die zouden wij alsnog in dit rijtje willen opnemen. In de tweede plaats, bij de namen die u tegenkomt in het ontwerp-raadsbesluit is tot mijn spijt bij mevrouw Tomassen een aantal keren haar volledige naam: mevrouw Tomassen-Holsheimerweggevallen. Bij mevrouw Stekelenburg moet haar juiste naam gelezen worden: mevrouw Stekelenburg-Ruitenburg, dat is een aantal keren goed geschreven, een aantal keren fout geschreven. Ik verzoek u dat te herstellen en excuus aan de beide raadsleden dat uw naam niet goed is geschreven. Dat ter inleiding van dit agendapunt. Wenst iemand het woord? Zo niet, kunt u er dan mee instemmen dat wij -dat mag volgens het reglement als u daarmee instemt- alle benoemingen zoals die in dit raadsvoorstel staan, op één stembrief doen? Daar bestaat geen bezwaar tegen. Dan gaan wij daartoe over. Ik nodig u uit uw stem uit te brengen, de bode zal vervolgens de stembriefjes weer ophalen. Ik zou het zo willen afspreken dat als u akkoord bent met de voorstellen, dat u dan het stembriefje laat zoals het is. Wilt u op een bepaalde plek een andere persoon dan hier vermeld staat, dan streept u de naam door die gedrukt staat en vermeldt u de naam van uw keuze. Mag ik de stembureauleden weer uitnodigen hier te komen? VOORZITTER: Het stembureau heeft lang werk gehad, maar er waren ook veel benoemingen te doen. Aan de uitslag zult u zien wat een werk wij met elkaar hebben gehad. Mag ik voorstellen dat u als leden van de raad het ontwerp voorstel voor u neemt? Dan is het makkelijker te volgen, de besluitvorming. Er zijn 27 geldige stembrieven ingeleverd bij het stembureau. Ik zal nu per commissie vermelden hoe er gestemd is. Ik begin bij commissie nr. 1, dat is de Commissie Algemene Bestuurszaken, onderwijs en volksgezondheid, c.a. Daar zijn alle leden benoemd, met uitzondering bij nummer 4waar de heer Lokker staat van het CDA, daar zijn drie andere stemmen uitgebracht, te weten 1 op de heer Zwaanenburg, 1 op de heer Van den Breemer en 1 ongeldige stem. Bij diezelfde commissie, onder nummer 7. daar staat de heer Van Wuijckhuijsedaar zijn 5 stemmen op mevrouw Hartering en 1 op de heer Witte uitgebracht. Ik constateer dat de nummers 1. tot en met 10. bij deze commissie benoemd zijn bij meerderheid door deze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 166