12 april 1994 - 21 - het verstrekte groei-ontbijt. Wie kaatst moet ook een bal verwachten, dat is Thomasvaer en bij bekend. Maar het groei-ontbijt houdt ons op krachten, wij voelen ons wel zeer verwend. Wat ons dit verder brengen zal, ligt in de toekomst opgesloten. Dat is ook voor Johan het geval, onze beste wensen, wie weet wordt het een hele grote! VOORZITTER: Dank u wel. Dames en heren, leden van de raad. Wij zijn bijna aan het eind van deze avond, deze eerste raadsvergadering in de nieuwe raads periode. Het was een bijzondere avond, om meer dan één reden. Ik wil toch memoreren dat het de eerste installatie is van een voltallig nieuwe gemeenteraad in dit mooie nieuwe gemeentehuis. We werken er al een aantal jaren, maar vanavond was toch de eerste start van een nieuwe raadsperiode waar we met z'n allen getuige van mochten zijn. Ik wil alle raadsleden feliciteren, ik wil het college feliciteren, dat doe ik mede namens de gemeentesecretaris en het ambtelijk apparaat. Raadsleden, u hebt een lange weg moeten afleggen voordat u vanavond op deze stoel mocht plaatsnemen. Het begon met de verkiezingen in uw eigen politieke partij. Daar moest u zodanig op de lijst geplaatst worden, om vervolgens de verkiezingen af te wachten dat u hier in deze raad zou komen. Nu is het dan zover. Ik wil u daar van harte mee feliciteren en u veel succes toewensen. Ik heb het al even gezegd, wij werken sinds 1 januari met de nieuwe Gemeentewet. De nieuwe Gemeentewet betekent een versterking van de positie van de gemeenteraad als hoogste orgaan, in relatie tot andere gemeentelijke bestuursorganen. In dit verband wil ik onder andere noemen: - de raad heeft de bevoegdheid algemene regels te stellen, waaraan andere gemeentelijke organen zich hebben te houden; - de raad stelt de taakafbakening vast en heeft daartoe ruimere delegatiemogelijkheden; - de positie van raadsminder- heden wordt versterkt; - strakkere procedures inzake begroting en rekening. Daar wil ik het wat dat betreft even bij laten. Een aantal van u heeft het vanavond al gezegd: er is een nieuw programma voor de komende vier jaar vastgesteld. Het is niet al te detaillistisch. Ik zou aan u als raad willen vragen: bestuurt u op hoofdlijnen, oftewel: sturen in plaats van roeien, zoals de Amerikaan Ted Gaebler dat noemt, de Amerikaanse Citymanager en adviseur van president Clinton, die dezer dagen een tournee door ons land maakt en lezingen houdt over «Reinventing Government». Ikzelf, maar ook vele kamerleden, collega-bestuurders, maar ook de top van verscheidene departementen zijn onder zijn gehoor geweest. Er is een boek onder de gelijknamige titel «Reinventing Government» verschenen, dat hij samen met de journalist David Osborne heeft doen verschijnen. Het gaat over: de overheid is toe aan herdefinitie van haar traditionele rol. Deze beide schrijvers zeggen onder andere: "Net als hun collega's in het bedrijfsleven, zullen leidinggevenden in overheidsdienst zich in toenemende mate moeten realiseren dat eigen werknemers het belangrijkste element zijn in het streven naar een meer efficiënte overheid." Tot zover dit citaat. Als ik dan verder uit dit werk mag citeren, dan zou ik het volgende willen zeggen: De rol van de overheid moet fundamenteel veranderen. Daar waar de overheid alle dienst verlening zelf ter hand nam, zal ze nu bij de oplossing van maatschappelijke problemen bekijken hoe andere organisaties ingeschakeld kunnen worden. De overheid neemt de rol van katalysator op zich; zij ontwikkelt beleid en stuurt vervolgens de middelen en maatschappelijke organisaties in de gewenste richting. Dat kunnen gezinnen, scholen, vrijwilligersorganisaties en bedrijven zijn. Het sturingsinstrument zal veelal een contract zijn. Dit alles betekent niet dat de overheid verantwoordelijkheden afschuift. Gaebler legt de eindverantwoordelijkheid voor het slagen van beleid nog steeds bij de overheid. Tot zover uit genoemd werk. Ik zal de desbetreffende brochure voor u in de leeskamer ter lezing neerleggen. Dames en heren raadsleden. Het raadslidmaatschap -u zult het van degenen die hier al langer in de raad zitten ongetwijfeld gehoord hebben- zal veel van u vragen, veel tijd, veel energie, veel teleurstellingen, maar zal ook naar ik hoop veel voldoening geven. Dat wens ik u in ieder geval graag toe, dat laatste. De gemeentesecretaris en de ambtenaren zullen u bij uw werk steunen, zoveel als in hun vermogen ligt. Ik stel er prijs op om het volgende hier te verklaren. Het is een feit dat we met collegeprogramma's te maken hebben, niet alleen in deze periode maar ook in de voorgaande perioden, dat zal altijd zo blijven dat nu eenmaal niet alle partijen in het college zullen zitten. Maar vanuit mijn voorzitterschap hecht ik eraan dat ik met name ook

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 168