12 april 1994 - 22. aandacht zal besteden en wens te besteden aan die partijen die niet in het college zitten. Ik nodig alle raadsleden overigens uit dat ze bij mij en op mijn kamer altijd welkom zijn als zij daar behoefte aan hebben. Tot de nieuwe wethouder zou ik in het kort het volgende willen zeggen. Mevrouw Blommers, u zit nu op de stoel die heel lang is ingenomen door uw voorganger, wethouder MenneU bent onze nieuwe loco-burgemeester, mijn eerste vervanger. Ik feliciteer u van harte. Hiermee is denk ik een lang gekoesterde wens van u in vervulling gegaan. Ik wens u heel veel succes bij de uitoefening van het wethoudersambt. Mijnheer Van Logtenstein, u zit weliswaar voor het eerst op deze stoel, maar u hebt al eens eerder op een wethoudersstoel gezeten, dat was alleen nog niet in dit mooie nieuwe gemeentehuis. U kent het wethouderschap vanuit ervaring, dus u zult gauw weer ingewerkt zijn. Ook u wens ik graag heel veel succes toe Dan ten slotte, de heer Ten Hove, wethouder Ten Hove nu. U maakt snel carrière, zou ik willen zeggen. U bent vanavond geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Soest en op dezelfde avond al meteen gepromoveerd tot wethouder van deze zelfde gemeente. Ik heb begrepen dat zelfs uw komst in de raad nog een verrassing was en daardoor heeft u toch een hoop moeten verzetten en omzetten om het mogelijk te maken dat u het wethouderschap kunt uitoefenen Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met deze wethouders, met dit college en met onze gemeentesecretaris aan de slag zullen gaan. Wij zullen ons best doen om de belangen van de gemeenteraad en de belangen van onze inwoners en de gemeente goed te behartigen. Ik dank de raad voor het vertrouwen dat u dit college, deze collegeleden schenkt en wij zullen naar ik hoop u daarin niet beschamen Dan, dames en heren, constateer ik met u dat achter deze tafel niet meer zitten de oud-wethouders -thans raadsleden- Visser en Swinkels. Een aantal keren heb ik hun de laatste weken gevraagd of zij het op prijs stelden dat ik of anderen afscheid zouden nemen van hen. Zij hadden daar op dat moment geen behoefte aan. Ik heb daar alle begrip voor, gelet op hoe het allemaal gegaan is vanavond. Maar nu kan ik niet anders als voorzitter van de raad, dan constateren dat zij in het nieuwe college niet meer zijn teruggekeerd. Ik hecht er toch aan om deze beide personen heel hartelijk dank te zeggen. Ik denk dat ik namens de hele raad mag spreken en in ieder geval ook namens de gemeentesecretaris, als ik u beiden heel hartelijk dank voor uw inzet. Mijnheer Visser, u zit erg verscholen achter die grote struik bloemen, maar ik zie u toch wel. U was reeds lang raadslid en uw raadslidmaatschap werd, dacht ik -zo heeft u het zelf ook gezien- bekroond vier jaar geleden met uw benoeming door de gemeenteraad tot wethouder. U was daar bijzonder gelukkig mee. Terugkijkend denk ik dat ik mag stellen dat u met verve en met groot enthousiasme en met veel plezier het wethouderschap hebt vervuld. Ik zeg het wel eens zo: ik heb wel eens de indruk gehad dat u zich van activist tot regent hebt ontwikkeld. Dat is een hele lange weg die je moet gaan, maar u bent erin geslaagd daar op perfecte wijze inhoud aan te geven. Als ik dan een paar punten mag noemen, u hebt veel tot stand gebracht op het gebied van ruimtelijke ordening. Ik denk aan de structuurvisie en het bestemmingsplan Landelijk Gebied. U hebt aan de inspraak en de voorlichting nieuwe inhoud gegeven, ik dank u daarvoor heel hartelijk en ik wens u veel succes toe in een nieuwe fase van uw bestaan als gemeentebestuurder. Mevrouw Swinkels, u bent vier jaar geleden voor het eerst in de raad gekomen en meteen gekozen en benoemd tot wethouder. Ik denk dat u het in het begin niet makkelijk hebt gehad, want u moest toch een beetje wennen aan het hele andere milieu, u kwam uit het onderwijs en de politiek, het gemeentebestuur, dat is toch een wat ander milieu. Maar u bent allengs gegroeid in het wethouderschap. U had geen eenvoudige portefeuille. Ik denk dat ik mag zeggen dat u het collegelid was -zonder de anderen ook maar enigszins tekort te willen doen- met portefeuilles waarin erg veel te doen is geweest, ik denk aan verkeer en milieu. U hebt veel kritiek te verduren gehad, ik denk aan de invoering van het busplan, maar u bent steeds recht overeind gebleven en u hebt tot het laatste moment met verve de voorstellen van het college verdedigd. Ook u wil ik heel hartelijk dank zeggen voor uw inzet en ik wens u ook heel veel succes toe in deze nieuwe fase. Ik wil deze woorden vergezeld laten gaan van-een cadeau. Deze beide wethouders, dames en heren, zijn grote liefhebbers, grote vrienden van natuur e e 1 z i D I r 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 169