2 0 januari 1994 een forse vergroting van de parkeerplaatsen heeft plaatsgevonden, het is er hel verlicht door fantastische lantarenpalen, er staan bankjes en er is een maximum aan verhardingen. Graag antwoord. Wethouder SWINKELSVoorzitter, ik zal iedere keer de vraag even herhalen, ze zijn kort, dan is het antwoord ook duidelijker. wat is de reden voor deze kap? De reden is het verharden van een toegangsweg die onderdeel uitmaakt van de bouwvergunning, verder het verbeteren van de infrastructuur, een beter verzorgen van het aanzicht en onderhoud en verjonging van de houtopstand. is er vergunning voor verleend? De werkzaamheden zijn meldingsplichtig en ze vallen onder de Boswet. De Heidemij heeft deze melding voor het waterleidingbedrijf bij het Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij ingediend. zijn dit de laatste nog te kappen bomen? Voor zover vallend onder de melding, ja. wat zijn de plannen voor de invulling van het voorterrein (bos, tuin, park) Herplant zal plaatsvinden overeenkomstig de afspraken met het waterleiding bedrijf, de Heidemij, het Ministerie van landbouw en de afdeling groenbeheer. is de totale invulling van het terrein conform de afspraak die destijds gemaakt is met de commissie r.o.? Voor het realiseren van een kantoor, het veranderen van een ondergrondse opslagloods, de aanpassing en vergroting van het parkeerterrein en de aanpassing en verbreding van de toegangsweg, is bouw- en aanlegvergunning verleend. Een vrouwelijke wethouder was steeds tegen deze vergunning verlening. Leden van de commissie ruimtelijke ordening hebben in het voortraject van de ontwikkeling van het bouwplan een bezoek aan het terrein gebracht. Het bouwplan is conform de aanbevelingen van deze commissie ontwikkeld. VOORZITTER: Dank u wel. Ik kom nu in eerste termijn bij de raadsleden. Ik begin bij mevrouw Stekelenburg. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat er tussen gisteren en vandaag in ieder geval intern het nodige wat er gisteren niet aan duidelijkheid te geven was, vandaag wel aan duidelijk gevonden is. Ik begrijp uit het antwoord op de eerste vraag dat u zegt: de toegangsweg was de reden voor de kap van de bomen. Het verbaast mij overigens dat die toegangsweg er al enige tijd ligt en dat de bomen maximaal over het totale voorterrein liggen. Dus in die zin heb ik toch wat moeite met uw antwoord. Ik kan mij niet voorstellen dat het praktisch gesproken zo is dat je het voorterrein vol legt met bomen als ze daar niet gevallen zijn, bij wijze van spreken. Maar daar was gisteren dus ook al onduidelijkheid over, dus toch nog wat aandacht op dat punt U zegt: het gaat om verjonging van de houtopstand. Moet ik dat dan uitleggen als dat er daar dus weer opnieuw aangeplant gaat worden? Dat lijkt mij dan in ieder geval kennelijk te kloppen met vraag 4, waar het gaat om de invulling van het terrein. Dus ook daar in tweede instantie nog wat opheldering over. U zegt: er is vergunning verleend, er is een meldingsplicht en dat heeft te maken met de BoswetMoet ik dat dan zo uitleggen dat de Heidemijzonder dat de gemeente daar participant in is, zijn gang maar kan gaan? Mag ik daar zo ook nog een verheldering van u op hebben? Ten laatste, wat betreft uw antwoord over het bezoek destijds van de commissie ruimtelijke ordening. Voorzitter, het was meen ik vóór deze raadsperiode nog, als ik mij herinner. Ik kan mij toen herinneren -dan heb ik het even concreet over de parkeerplaatsen- dat wij toen zeker op deze locatie waar ze nu terecht zijn gekomen, niet de keuze hebben laten vallen. De keus was toen om een ontsluiting te maken richting het terrein van het oude zwembadterrein. Er zullen ongetwijfeld allerlei praktische redenen geweest zijn van uw kant om daar wijzigingen in aan te brengen, ik kan mij ook de discussie uit de stukken van het college nog herinneren: het kan niet en ze moeten nu elders, maar ik heb mij buitengewoon verbaasd over het grote aantal en ook over het grote aantal verhardingen dat is neergelegd. Het komt bij mij een beetje over alsof we daar nu iets gecreëerd hebben -ik overdrijf nu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 16