NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 28 april 1994, aanvang 19.30 uur. Voorzitter: de heer J. de Widt, burgemeester; Secretarisde heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: B.D. Anderson, J.A. Baks, W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, S.H. Brunekreef, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, T. Glastra, mevr. L. Hartering - van den Broek, P.V. ten Hove, mevr. E. Huberts, F.L. Jansen, R. Joustra, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. W.A.A. Stekelenburg -Ruitenburg, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, J. Visser, H.L. Witte, J.B. van Wuijckhuijse en J.A. Zwaanenburg. VOORZITTER: Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. We hebben een agenda van 17 punten. Abusievelijk is vergeten te vermelden dat agendapunt 9, voorstel 94-56 afgevoerd is van de agenda. Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers gemeld. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 17 maart 1994. Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. Geen. Vragenhalfuurtj e VOORZITTERZoals u weet, hebben wij vragen gekregen van de fractie van Progressief Soest. Nadat in het weekend mevrouw Dreesmann is overleden, heb ik contact gezocht met de fractievoorzitter van Progressief Soest en wij waren het samen eens dat het niet goed was om deze vragen vanavond te behandelen. De fractievoorzitter van Progressief Soest heeft het voorstel gedaan om dit een maand aan te houden. Ik heb dat voorstel graag overgenomen, dus er worden nu geen vragen gesteld bij dit vragenhalfuurtje Andere vragen hebben ons niet bereikt. Voorstel tot vaststelling van een gemeentelijke gedragscode ter voorkoming en bestrijding van discriminatie op de werkvloer. Het voorstel (RV 94-23) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Voorstel tot het vaststellen van de voorjaarsnota 1994. VOORZITTER: Alvorens ik u de gelegenheid geef het woord te voeren, geef ik eerst het woord aan wethouder Blommers Wethouder BLOMMERSDank u, voorzitter. Er zijn in de reactie van het college twee punten niet helemaal duidelijk, in één geval is er zelfs een stukje weggevallen. Door D66 was in de behandeling bij de commissie financiën gevraagd waarom de aanpassing van het budget voor het gastouderproject niet was opgenomen, wij hebben toen toegezegd dat dat zou gebeuren. Dat doen we

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 172