28 april 1994 ook, alleen hebben we dat niet gemeld in deze brief. Ik verzoek u dan ook bi] de behandeling van dit stuk het te behandelen als ware die aanvulling voor J het gastouderproject opgenomen, hoewel het dus niet in de brief staat. Het tweede punt is een toelichting op de zin waarin staat dat in verband met de toename van het aantal fracties en de vergoeding voor de fractie-assisten. ten het budget moet worden verhoogd in 1994 met een bedrag van 2.493,00. Zonder twijfel zult u hebben gemerkt dat zelfs een achtste fractie voor tweederde jaar en de trend nog niet op een bedrag van 2.493,00 komt. Dan mist u nog steeds 500,00. Die 500,00 waren te laag geraamd in de begroting. Vandaar dat het dus zowel een aanpassing is van het vorige bedrag als de aanpassing aan de extra fractie plus de trend. VOORZITTER: Dank u wel. Wie van u wenst het woord bij dit agendapunt? Heer BRUNEKREEF (WD) Voorzitter, zoals wij reeds namens de WD-fractie in de commissievergaderingen hebben aangekondigd, kunnen wij akkoord gaan met de voorjaarsnota. Toch willen we van de gelegenheid gebruik maken om enkele punten nog nader te benadrukken, om ze vooral ook in de besluitvorming in deze raad te betrekken. Allereerst zijn wij bezorgd over de financiële ontwikkeling, zoals die ons bekend is op dit moment. Het huidige tekort zoals dat in de stukken staat, is nogal groot in onze ogen. Dit gevoegd bij de sombere financiële vooruitzichten maken ons extra voorzichtig. We hebben er goede nota van genomen dat er in juni een kerntakendiscussie zal worden gevoerd. Dat wordt gelukkig voortvarend aangepakt en dat siert dit college. We gaan dus akkoord met de voorjaarsnota, maar hebben daar enkele voorwaarden aan verbonden. De kredieten die nog niet uitgevoerd worden op dit moment, zullen allereerst ter goedkeuring aan de raad moeten worden voorgelegd, ten einde te kunnen bepalen of die uitgaven in het licht van de huidige situatie nog verantwoord zijn. Voor de goede orde, voorzitter, indien men nu grond verworven heeft voor een werk, is dat derhalve geen vrijbrief om de inves teringen ook door te laten lopen. Dat betekent dus dat werk dat nu al uitgevoerd wordt, of waar stappen voor gezet zijn, gewoon kunnen worden uitgevoerd, maar als er echt nieuw werk aankomt, ook al staat dat in die voorjaarsnota, dan willen we dat graag nog een keer terugzien. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, alleen het verzoek of we alle correcties die op de voorjaarsnota, op de agenda onder de dubbele strepen staan, zo snel mogelijk op schrift zouden kunnen krijgen. Het resultaat waar we nu eigenlijk terecht zijn gekomen is een beetje onduidelijk geworden. Mevrouw GERRITSE (CDA) Deze voorjaarsnota is wel de somberste van de laatste jaren, de financiële situatie is erg slecht. We hebben jaren gehad dat we in de voorjaarsnota diverse wensen die bij begrotingen waren blijven liggen, alsnog konden honoreren en dat was zo'n beetje de trend die wij hadden. Maar dat is nu dus helemaal niet meer het geval. Nu waren er deze keer ook niet echt 0/0/0-situaties, dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Maar toch was het een prettig gevoel om sommige verenigingen vroeger te kunnen zeggen bij de begroting: u komt bij de voorjaarsnota nog aan bod. Maar dat zit er dus nu helemaal niet meer in. Verder is de brief van B&W van 26 april nog veel erger eigenlijk dan wat op de eerste bladzijde van het stuk staat, zoals de heer Jansen ook al aangaf. Dus het ziet er nog beroerder uit dan hier op het eerste gezicht lijkt. Verder blijkt uit de rapportage dat er nogal wat kredieten zijn waar erg lan? aan gewerkt wordt. Er zijn zelf kredieten uit 1986 en 1987. Het CDA vraagt of het mogelijk is om een wat vluggere afwerking van kredieten te krijgen. We weten dat juist deze twee die ik hier noem wat datum betreft heel erg moeilijk zijn, dat men geen ijzer met handen kan breken, maar het zou toch prettiger zijn als kredieten niet over zoveel jaren gaan, want dan is het ook sneller duidelijk hoe de situatie financieel in de gemeente is. Vooral in de toekomst, met minder inkomsten, zal het heel prettig zijn om precies te weten waar men aan toe is, wat men nog over heeft, wat men nog doen kan. Verder gaat het CDA akkoord met uw voorstellen a. b. en c. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, weinig opmerkingen, geen kritische opmerkingen, alleen even een aantekening bij de zorg zoals die tot nog toe verwoord is. Kijkend naar de negatieve saldi van vorige jaren op dit moment

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 173