28 april 1994 - 3 - vind ik niet dat je kunt zeggen dat het buitengewoon zorgelijk is. Misschien zeg ik dat wat optimistisch, maar in ieder geval, verhoudingsgewijs is het niet iets waar ik erg van schrik. Dat betekent niet dat ik de uitgangspunten van deze en de volgende nota niet terecht vind, maar dat we nu op een buiten gewoon goede en nauwkeurige wijze moeten kijken hoe we met ons geld omgaan, hoe we met de reserves omgaan. Intussen ziet het er gewoon financieel nog steeds voor ons niet echt slecht uit, met het feit dat we in een volgend vast te stellen punt 6 zien we daar weer aan overgehouden hebben. Ik vind het spreken in termen van grote zorgelijkheid wat zwaar en is meer dan nodig om onszelf moed in te praten voor de toekomst waarin het wat echter zorgelijk gaat worden. Maar dit is gewoon wat we ongeveer konden verwachten en waar we buitengewoon nauwkeurig mee om zullen moeten gaan. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, ik vind het prettig te horen dat er in deze raad nog één mens is die niet zorgelijk is over een tekort van ongeveer 850.000,00. Ik deel dat niet, ik heb daar wel zorgen om. Want 850.000,00 is niet een klein beetje. Als we naar de eerste saldobegroting, de eerste en tweede wijziging kijken, van 304.000,00 en dat blijkt nu 850.000,00 te zijn, dan vind ik dat in zo'n korte tijd toch wel zorgelijk. Daarom ben ik het ook eens met de opmerking die de heer Brunekreef net maakte, dat die kredieten die nog niet uitgegeven zijn en eventueel onder de loep genomen kunnen worden, graag terugkomen in de commissie financiën om te bezien of dat wat de WD bedoelt ook mogelijk is. Heer GLASTRA (BAM)Voorzitter, wij zitten nog steeds een klein beetje moeilijk met de renovatie van de brandweerkazerne. We begrijpen dat er jaren niets aan gedaan is, omdat er mogelijk een andere kazerne gebouwd zou worden. Nu staat er op de begroting een bedrag genoemd van 2,3 miljoen. Onze vraag is of dat geld inmiddels gereserveerd is of dat ons dit nog te wachten staat, dat het ergens uitgehaald moet worden. Dat zien we nog niet duidelijk, hoe dat in elkaar zit. Wethouder BLOMMERSMijnheer Glastra, om met u te beginnen, dat geld voor de brandweer is nergens gereserveerd, dat moet gevonden worden. Het enige geld dat er nu voor de brandweer is, is voor de aanpassing van de verwarming, maar de werkelijke renovatie daar zijn nog geen middelen voor beschikbaar. Dat komt bij de begroting, eventueel. Dan de algemene lijn die toch door de meerderheid van de sprekers is gevolgd, dat het een zorgelijke situatie is. Die opvatting deelt het college, met name misschien niet om het feit dat het bedrag dat we op het ogenblik hebben staan, niet een bedrag is dat we nog goed zouden kunnen maken aan het eind van het jaar, maar omdat je toch merkt dat er geen ruimte komt voor allerlei wensen die er ook zijn. Het wordt steeds moeilijker om een aantal grote posten te beheersen, met name ook omdat het rijk natuurlijk taken aan ons overdraagt zonder voldoende middelen. Dus het is buitengewoon zorgelijk, vinden wij toch ook. Wat betreft de opmerkingen die zowel door de WD als door de PvdA zijn gemaakt dat u eventuele kredieten die nog niet aan de gang zijn, graag in de commissie wilt hebben. Dat zeggen we toe. We denken ook dat dat de goede plaats is, om dat in de commissie te doen, omdat u dan uitvoerig van gedachten kunt wisselen over de mogelijkheden en -zoals door de PvdA wordt gezegd- de onmogelijkheden. DG6 vraagt of we de wijzigingen en met name de laatste bedragen op schrift kunnen zetten. Natuurlijk, mijnheer Jansen, dat zal gebeuren. Wat het CDA zegt, het is inderdaad jammer, mevrouw Gerritse, dat we geen bijstellingen kunnen doen bij de voorjaarsnota. Het was altijd een moment waarop je als raad weer wat kon sturen. Maar ik denk dat het terecht is, ook gezien de voorstellen die zijn gedaan, dat we ons dit keer hebben beperkt en gezegd: er is geen enkele 0/0/0 bij, dus we zullen ook geen voorstellen doen. Natuurlijk zouden ook wij de kredieten graag zo spoedig mogelijk afsluiten, al was het alleen maar om de rentevoordelen. Maar er zijn er toch een paar die inderdaad lang lopen, vaak om redenen van buitenaf. We doen ons best en we proberen het zo snel mogelijk te doen. Ik denk dat dat de punten waren die u hebt aangedragen. VOORZITTER: Wenst iemand in tweede termijn het woord?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 174