28 april 199 4 Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik ben heel kort geneigd om via u nog even naar de heer Boerkoel te reageren. Ik ben natuurlijk in theorie bezorgd over een tekort van 850.000,00. Het enige is dat we weten dat het er aan het einde van het jaar vrijwel zeker niet meer staat als tekort. Ik vind ook dat je best gewoon nuchter mag zijn. Wat de wethouder zegt: dat zorgt er wel voor dat we minder ruimte hebben -dat is natuurlijk ook van andere zijde genoemd- voor extra's, voor verenigingen, enzovoorts. Ik geloof zelf dat we buitengewoon luxe geleefd hebben en ik vind het voor een gemeente eigenlijk helemaal niet zorgelijk om te zeggen dat je minder luxe moet gaan leven en dat je creatiever en selectiever om moet gaan met je middelen, waardoor burgers selectiever en creatiever met hun gaven omgaan en proberen aan geld te komen Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik vind het prachtig dat de wethouder toegezegd heeft dat de nieuw te verlenen kredieten in de commissie komen, maar ik zou dan aanbevelen om ze in de commissie terug te halen waar ze thuishoren, want daar zijn ze ook bestemd. En dan achteraf in financiën, natuurlijk. Wethouder BLOMMERSNatuurlijk zullen wij punten integraal behandelen, dus ze komen in die commissie. Ik vraag me ook af of ze inderdaad allemaal in financiën terugkomen, maar het gaat met name natuurlijk om de financiële verplichtingen en daar zullen de functionele commissies een oordeel over moeten hebben. Het voorstel (RV 94-50) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 6. Voorstel tot het vaststellen van de nota inzicht grondbedrijffinanciën 1994. Mevrouw GERRITSE (CDA) Deze nota grondbedrijffinanciën heet inzicht en hij doet zijn naam eer aan. Het CDA is het eens met het voorstel om ruim één miljoen te reserveren, maar wij verwachten van het college alle inspanningen om de komende jaren -meervoud- de begrotingen -ook meervoud- sluitend te maken, zodat deze reserve niet voor het sluitend maken van de begrotingen nodig zal zijn, maar dat we die kunnen reserveren voor grote werken die we in de toekomst allemaal willen doen. We hopen dat u die inspanning waar kunt maken. We weten dat het heel erg moeilijk zal zijn. Wij hoopten nog op een schriftelijke uitleg in uw brief over de milieukosten bij de Dalweg, want dat budgettair neutraal zit mij nog steeds wat dwars. Het legt wat moeilijk uit aan mijn fractiegenoten wat het antwoord was, dus ik zou het heel prettig vinden als u dat nog op schrift geeft, of het zo meteen zegt zodat het in de notulen komt. Het was dus wel logisch, maar budgettair neutraal, daar had ik wat moeite mee, dat heeft u in de commissie gemerkt. Ik had het graag zwart op wit ergens staan. Mijn fractie is nog steeds niet helemaal gerust op de exploitatie van de BoerenstreekWij hopen dat alle randvoorwaarden, maar dan ook alle, dus wegen én de waterhuishouding én de volkshuisvestingsproblemen én het ecologisch bouwen én de ecologische waterhuishouding -en ik vergeet vast nog wat- allemaal haalbaar zullen zijn. En dat we dan ook nog binnen een budget zullen blijven dat positief is vanwege de BTW. Onze fractie gaat verder akkoord met het voorstel op pagina 6 en 7 Heer BRUNEKREEF (WD)Voorzitter, we hebben in de reactie op de commissie adviezen wat gemist. Wij dachten namelijk dat in de commissie duidelijk was uitgesproken dat het grootste deel van de commissie geen voorstander was om het surplus over te hevelen naar de algemene dienst. Daar hadden wij ons namens de WD ook voor uitgesproken en dat wilde ik vanavond in ieder geval herhalen, dat wij dat dus niet akkoord vinden. Wethouder BLOMMERSMevrouw Gerritse, het budgettair neutraal zijn van de kosten van de vervuilde grond. Ten laste van de exploitatie-opzet komen uitsluitend de onderzoekskosten, die worden opgevangen in deze exploitatie, dat is mogelijk. De kosten van het schoonmaken en eventuele andere zaken die daaruit voortvloeien, worden betaald uit het fonds dat daarvoor is in het grondbedrijf. Dat is een apart fonds, het valt buiten de exploitatie-opzet. Ik heb het ook op schrift, dus als u dat wilt, zal ik het u aan het eind van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 175