28 april 1994 bedacht. Met z'n allen hebben we gekeken naar een aantal modellen, naar een aantal voorstellen. Dit voorstel, dat er nu ligt, leek ons een hele zinnige. Ook dat hebben we in de commissie aangegeven. Of we het kunnen betalen uit het busplan -mevrouw Stekelenburg zei het al- dat zal inderdaad nog maar moeten blijken, of dat overschot er inderdaad is. Als laatste, voorzitter, de wijziging zoals die is aangebracht naar aan leiding van de commissiebehandeling in het opstarten van de proef, namelijk pas in het najaar met deze proef beginnen en hem dan wat langer laten doorlopen, lijkt ons een zeer wijze. Voorzitter, ik denk dat de mensen in Soesterberg heel goed weten dat als deze proef nu geprobeerd wordt met elkaar en er blijkt geen of onvoldoende gebruik van gemaakt te worden, dan weet men in Soesterberg waarom er straks in de avonduren geen openbaar vervoervoorziening meer is. Einde bericht. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, mensen hebben veel over voor mobiliteit. De keuze wordt bepaald door tijdstip, prijs en aansluiting van het vervoer. We weten allemaal dat als mensen aangewezen zijn op eigen vervoer, dat men daar een hoge prijs voor over heeft. Als gezegd, als met een andere vorm van vervoer de keuze kan worden beïnvloed door het voor een juiste prijs, aansluiting en tijdstip aan te bieden, lijkt ons dat beter. Wij hopen dat het inderdaad kan uit het te hoog geraamde krediet voor het busplan I, dat daar dit busplan II van kan worden gefinancierd. Wat betreft de proef die gevoerd gaat worden, denk ik dat het passend is bij dit nieuwe college dat men heel goed zoekt naar een betrouwbaarheid van een proef. Die kun je alleen maar krijgen door die momenten te nemen waarop vervoerbehoefte nodig is en niet in de vakantieperiode. Dus wat dat betreft, een heel correct voorstel Heer BAKS (BAM) Voorzitter, een paar opmerkingen nog. Laat ik beginnen met een vraag. In de reactie van het college, waarin u de motieven aandraagt om op 5 september te starten met het experiment, de proef, staat: "Dit zowel in verband met de voorbereidingen als met het oog op de effectiviteit." Dat laatste zou ik graag nog even uitgelegd willen hebben, op welke effectiviteit dan gedoeld wordt. Verder kunnen wij uiteraard instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. De keuze, als die aan ons gelegen had, was een wat meer vraagafhankelijker systeem. Uit de modellen die voorgelegd zijn kiezen wij voor het systeem van Centraal Nederland. Ik wil wel even opmerken, voorzitter, als de heer Krol opmerkt dat als er onvoldoende gebruik wordt gemaakt en daardoor een busverbinding wordt opgeheven na het experiment, vind ik dat we dan criteria op hadden moeten stellen: wat is voldoende gebruik? wat is onvoldoende gebruik? Want dat is natuurlijk subjectief. Maar misschien kan hij dat dan nog even toelichten. VOORZITTER: Dat kan hij straks in de tweede termijn doen als hij dat wil. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, ik ben verbaasd over de mening van de heer Baks, omdat ik eigenlijk verwacht had dat hij een andere mening had. Tijdens de Heer BAKS (BAM) Wellicht anders dan de uwe, dat blijkt wel. Heer VISSER (GL/PS)Houd uw mond, mijnheer Baks, ik ben aan het woord! VOORZITTER: Nou, nou, dat bepaalt de voorzitter wel, mijnheer Visser. Heer BAKS (BAM) Voorzitter, even bij interruptie, de heer Visser is blijk baar nog een aantal regentenstreken niet vergeten. Heer VISSER (GL/PS)In ieder geval, voorzitter, was de heer Baks heel erg boos eigenlijk over het bussysteem dat nu zo'n succes blijkt te zijn. Het heeft zelfs landelijk de aandacht getrokken vorige week via het blad Binnenlands Bestuur en er zijn veel gemeenten jaloers hoe het hier gaat met dat bussysteem. Alleen, wat is er aan de hand? Er wordt nu een peperduur lijntje aan toegevoegd naar Soesterberg, waar straks één passagier in zit, die een cursus volgt in C-drie. Dat is niet de voorzitter van Soesterbergs Belang, want die woont al sinds jaar en dag in Soest. En dat is ook niet,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 177