28 april 1994 - 9 - gevoel geeft bij mij dat hij het opgeeft, dat hij het toch niet meer redt. Dat verwoordt hij op een gekke manier, maar men heeft wel eens gezegd: je hebt woorden gekregen om je gedachten te verdonkeremanen. Toch denk ik er doorheen te kijken. Wat de heer Meilof zegt op zijn manier is heel triest, het is: doe maar niets, laat het vervoer maar over aan de auto. Wij denken toch dat het zorgen voor een goede infrastructuur de keuzemogelijkheid open laat om te zeggen: wij willen de contacten tussen Soest en Soesterberg kunnen gebruiken voor een cursus of voor andere zaken, luisteren naar de heer Meilof, dat kan natuurlijk ook nog, een life-uitzending dan. Maar het zomaar laten gaan van: we doen het maar niet, vind ik in wezen heel triest. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, als interruptie. Hij heeft een royale vorm van fantaseren in het luisteren. VOORZITTER: Andere leden van de raad? Niemand. Wethouder Ten Hove nog? Wethouder TEN HOVENou, nog één reactie op de opmerking van de heer Visser dat Molendael nog maar twee jaar bestaat. Het is inderdaad zo, maar er zal begin volgend jaar een gedeelte van Baarn gesloten worden en juist naar Molendael worden overgebracht, vandaar dat vanuit Molendael er juist op is aangedrongen om het wel te doen. Het voorstel (RV 94-55) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de heer Meilof geacht wil worden tegen te hebben gestemd. Voorstel tot het vaststellen van het Fietsplan Soest als beleidsdocument, alsmede het vaststellen van een gedragslijn met betrekking tot de aanleg van fietsvoorzieningen Het voorstel (RV 94-56) is aangehouden. Voorstel tot vaststelling van (9e) wijziging van de Legesverordening 1991 in verband met de inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening Soest 1994. Voorstel tot vaststelling van de kosten ter uitvoering van het programma voor de basis-educatie over het jaar 1993. Voorstel om verzoekschrift ex. artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor te leggen aan de SAOZ. Voorstel tot aankoop van een perceel nabij de Den Blieklaan van erven mevrouw P. de Ruijgt-de Jong. De voorstellen 10 tot en met 13 (RV 94-43, RV 94-45, RV 94-51 en RV 94-52) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Voorstel tot ruiling van gronden gelegen in Apollo met Nationale Nederlanden Vastgoed B.V. te Den Haag. Heer GLASTRA (BAM) Ik zou nog een vraag willen stellen, namelijk wat verstaan wordt onder een grootschalige basiskaart, om daarmee aan te geven dat wij wat ongerust zijn dat misschien toch te zijner tijd, misschien over een paar jaar de grenzen weer niet duidelijk zijn. Dat is wel eens meer voorgekomen in deze gemeente. Wethouder BLOMMERSDaar hoeft u in dit geval toch niet bang voor te zijn, mijnheer Glastra, want de grootschalige basiskaart is, hoewel grootschalig, toch zeer nauwkeurig. U had gevraagd: bestaat er een nauwkeuriger kadasterkaart? Er bestaat geen nauwkeuriger kadasterkaart in de zin van nog fijner. Maar het is wel degelijk allemaal opgemeten en er zijn geen mogelijkheden tot verschillen. Wat wel zou kunnen voorkomen, indien er bijvoorbeeld van een bouwkaart afgewerkt wordt -dat gebeurt wel eens- dan komen de situaties voor die u schetste. Maar in dit geval is dat niet zo. Het voorstel (RV 94-54) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 180